× Αυτή είναι η προαιρετική κεφαλίδα Φόρουμ για το Κουτί Προτάσεων.

Η ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών στον τομέα της εκπαίδευσης (2019)

Περισσότερα
3 Χρόνια 8 Μήνες πριν - 3 Χρόνια 8 Μήνες πριν #61 από amd
Περίληψη:

Η παρούσα διπλωματική αφορά τις αλλαγές στη μάθηση στην διαδικασία της διδασκαλίας και το ρόλο που έχει η τεχνολογία σε αυτές τις αλλαγές.

Ο λόγος που επελέγη το συγκεκριμένο θέμα για την παρούσα έρευνα εδράζεται στο γεγονός ότι αρκετοί είναι οι ερευνητές, εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι από όλους τους κλάδους της πληροφορικής, της παιδαγωγικής, της ψυχολογίας και της διδακτικής επιστήμης οι οποίοι ψάχνουν για απαντήσεις αναφορικά με το ποια συστήματα και εργαλεία είναι τα κατάλληλα για τη μάθηση, το πώς θα πρέπει να χρησιμοποιούνται, ώστε να λειτουργήσουν πραγματικά προς όφελος της εκπαίδευσης, ποιες είναι οι καλύτερες πρακτικές σχεδιασμού και διδασκαλίας των μαθημάτων και ποιος είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευομένων απέναντι στις καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας/τεχνολογίας, προκειμένου η εκπαίδευση να καταστεί αποδοτικότερη.

Όσον αφορά τη δομή της εργασίας, στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται να καταγραφεί η αναγκαιότητα ενσωμάτωσης των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. Επιπλέον, αναφέρεται σε κάποιους ορισμούς προς αποσαφήνιση των όρων που συναντώνται συχνά στις νέες μεθόδους, μορφές και πρακτικές εκπαίδευσης οι οποίες σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες, την εκπαιδευτική τεχνολογία, τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (η αλλιώς, Τ.Π.Ε.).

Σκοπός του δεύτερου κεφαλαίου είναι η επισκόπηση των βασικών και σύγχρονων θεωρητικών μοντέλων οι οποίες περιγράφουν τους μηχανισμούς της ανθρώπινης μάθησης και τον τρόπο που θεμελιώνεται και οικοδομείται η γνώση. Απώτερος σκοπός μας είναι να προσδιορίσουμε και να αποσαφηνίσουμε τις βασικές θέσεις και ιδέες των βασικότερων θεωριών μάθησης οι οποίες σχετίζονται με τη διδασκαλία και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και λογισμικών στην εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, θα προσπαθήσουμε να αποτυπώσουμε τις διαφορετικές θεωρίες των βασικών εκφραστών και θεμελιωτών των σύγχρονων επιστημονικών θεωριών προκειμένου να δούμε την επιρροή που έχουν οι διάφορες προσεγγίσεις και οι απόψεις τους, στη διδασκαλία, στον μετασχηματισμό των διδακτικών μοντέλων, καθώς και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών εκπαιδευτικού λογισμικού. Η επισκόπηση αυτή θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τη σχέση ανάμεσα στις διάφορες έννοιες της μάθησης, με τη σχεδίαση των συστημάτων, εργαλείων και εφαρμογών που υποστηρίζονται με τις νέες τεχνολογίες και τις φορητές συσκευές. Επιπλέον, θα ασχοληθούμε εκτενέστερα με την ένταξη, τον σκοπό και την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και την εισαγωγή τους στην Ελληνική εκπαίδευση.

Στο τρίτο κεφάλαιο, θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε και να προσδιορίσουμε τη θεωρία της Ευέλικτης Μάθησης, καθώς η ευελιξία αποκτά διαφορετική σημασία ανάλογα με την οπτική γωνία-πρίσμα (φοιτητών, καθηγητών, θεσμών) θέασης και εξέτασης της. Ειδικότερα, θα αναφερθούμε στα στοιχεία διδασκαλίας που ευνοούν και αυξάνουν την ευελιξία, στα οποία περιλαμβάνονται προσεγγίσεις και μεταβαλλόμενα πρότυπα διδασκαλίας όπως είναι η συνεργατική μάθηση, η φορητή μάθηση, η ηλεκτρονική μάθηση και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ειδικότερα, θα εξεταστούν οι τεχνολογικές εξελίξεις που διευρύνουν τους τρόπους με τους οποίους διαμορφώνεται η γνώση, η μάθηση, η πρόσβαση και η διαχείριση, ώστε να γίνει πιο ευέλικτη η μάθηση τόσο σε οργανωτικό όσο και σε γνωστικό επίπεδο. Επιπλέον, θα αναφερθούμε στα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα υποστήριξης, αποθήκευσης και διαχείρισης της μάθησης, θα περιγράψουμε γενικότερα τα Συστήματα Διαχείρισης της Μάθησης και θα εστιάσουμε στις πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης.

Το τέταρτο κεφάλαιο αναπτύσσει και αναλύει πως πραγματοποιείται η πολυμεσική μάθηση στα πλαίσια της γνωσιακής επιστήμης, έτσι ώστε να καθοριστούν οι όροι υπό τους οποίους μπορούμε να καλλιεργήσουμε και να επιτύχουμε αποδοτικότερη μάθηση στους εκπαιδευόμενους συνδυάζοντας αναπαραστάσεις από κώδικες και τροπικότητες. Επιπλέον, αναδεικνύει τις σχέσεις μάθησης και τις τεχνολογίες υποστήριξης, με απώτερο σκοπό να παρουσιάσει τη σύνδεση των θεωριών μάθησης, με το διδακτικό μοντέλο και το εκπαιδευτικό λογισμικό. Επίσης, πραγματεύεται τις βασικές αρχές σχεδίασης πολλαπλών εξωτερικών αναπαραστάσεων που έχουν ως στόχο τη χορήγηση κατευθύνσεων ώστε να δημιουργήσουμε πολυμεσικές αναπαραστάσεις με τις οποίες θα επιτυγχάνεται ο χειρισμός του γνωστικού φορτίου, η μείωση του εξωγενούς φορτίου, η αύξηση του παραγωγικού και η αντιμετώπιση του γνωστικού περιορισμού της εργαζόμενης μνήμης. Απώτερος σκοπός μας είναι να προσδιορίσουμε το σύνολο των όρων, προδιαγραφών, κανόνων και ρυθμίσεων υπό τους οποίους μπορούμε να αναπτύξουμε βίντεο και πολυμεσικό υλικό και να σχεδιάσουμε καλύτερα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και διδακτικά μοντέλα που θα υποστηρίζουν τους εκπαιδευόμενους να διαχειριστούν με αποδοτικό τρόπο τις διάφορες πληροφορίες και αναπαραστάσεις της γνώσης, δημιουργώντας υλικό που θα ευνοεί τις συνθήκες για προσοχή (selecting,) οργάνωση (organizing) και σύνδεση (integrating), σύμφωνα με το γνωστικό μοντέλο για την πολυμεσική μάθηση.

Στο πέμπτο κεφάλαιο, ακολουθεί η ανασκόπηση στα νέα μέσα πληροφόρησης καθώς και στις αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας που μεταδίδουν ήχο ή και βίντεο μέσω του Διαδικτύου. Επίσης, θα αναφερθούμε σε ένα πλήθος διαφορετικών εκπαιδευτικών εργαλείων που υποστηρίζουν τη συνεργασία, την επικοινωνία καθώς και την αλληλεπίδραση, τα οποία μπορούν να εδραιώσουν τη μάθηση είτε συμπληρωματικά, είτε διορθωτικά είτε αποκαλυπτικά. Ειδικότερα, θα επικεντρωθούμε στα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα τηλεδιάσκεψης, εικονικής πραγματικότητας καθώς και της εκπαιδευτικής τηλεόρασης.

Τέλος, θα διερευνηθούν οι τρέχουσες τάσεις και οι τεχνολογικές εξελίξεις σε καινοτόμα και βιώσιμα παραδείγματα τεχνολογικής εφαρμογής με γνώμονα τη δυναμική τους να εισαχθούν στον κορμό της εκπαίδευσης σε ευρεία κλίμακα, εστιάζοντας σε ορίζοντα πενταετίας. Συγκεκριμένα, θα εκτεθούν συμπεράσματα καθώς και κάποιες προτάσεις και κατευθύνσεις, σύμφωνα με την έκθεση της Κοινοπραξίας Νέων Μέσων “New Media Consortium Horizon Report 2017”, τόσο για την τριτοβάθμια όσο και για την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έτσι ώστε να ωθήσουμε τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας να προβούν στη σχεδίαση κατάλληλων στρατηγικών, να προετοιμαστούν για τις απρόβλεπτες και πιεστικές προκλήσεις του αύριο και να υιοθετήσουν τις κατάλληλες τεχνολογίες, οι οποίες θα συντελέσουν στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και στη δημιουργία καλύτερων εμπειριών μάθησης.


Εισαγωγή:

Σε αυτή τη ρευστή εποχή, όπως αρκετές βιομηχανίες, έτσι και η εκπαίδευση βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, καθώς αντιμετωπίζει ένα μέλλον πιθανής αναστάτωσης και πρόκλησης. Τα εκπαιδευτικά συστήματα αντανακλούν την κοινωνία και είναι το ίδιο σύνθετα όπως η αυτή, οπότε θα πρέπει να είναι έτοιμα να αδράξουν τις τεχνολογικές ευκαιρίες, να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος και τα προβλήματα που ανακύπτουν.

Τα εκπαιδευτικά συστήματα καλούνται να επιδείξουν το σθένος που χρειάζεται για να προσαρμοστούν και να ανταποκριθούν στη σύγχρονη πραγματικότητα, καθώς και στις απαιτήσεις της παγκόσμιας εκπαίδευσης, ώστε ο κάθε εκπαιδευόμενος ξεχωριστά, να λαμβάνει την μάθηση που ενδείκνυται, προκειμένου να μπορέσει να αποκτήσει ισχυρή αυτοαντίληψη και γνώση, έτσι ώστε να ανταπεξέλθει σε ένα δύσκολο διεθνές ανταγωνιστικό μέλλον. Ο μεγάλος αριθμός των μαθητών και φοιτητών, το διαφορετικό υπόβαθρο και οι ανάγκες του καθενός, οι οικονομικές και κοινωνικές τάσεις καθώς και τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα εκπαιδευτικά συστήματα, όπως οι ελλείψεις σε προσωπικό, η υποχρηματοδότηση, τα κτιριακά προβλήματα και γενικότερα οι οικονομικές πιέσεις, έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για την ανάπτυξη μιας μεγαλύτερης ευελιξίας στα εκπαιδευτικά συστήματα.

Στο νέο αυτό περιβάλλον, η σημερινή πραγματικότητα διαμορφώνει ένα νέο πλαίσιο μορφωτικών και κοινωνικών αναγκών για το κάθε άτομο ξεχωριστά, κυρίως όσον αφορά την αναζήτηση, απόκτηση, διαχείριση και αξιοποίηση της νέας γνώσης, καθώς είναι δεδομένο ότι οι συνθήκες διαμόρφωσης της μάθησης πραγματοποιούνται με αρκετούς και διαφορετικούς τρόπους, μοντέλα και μορφές. Οι τεχνολογικές μεταβολές, οι προεκτάσεις της μηχανικής μάθησης, της τεχνητής νοημοσύνης, της ψηφιοποίησης και γενικότερα η πρόοδος της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, σε συνδυασμό με τις κοινωνικό-οικονομικές μεταβολές, τις εσωτερικές κοινωνικές διαφοροποιήσεις, τις νέες τάσεις της εποχής και τις αλλαγές στην κοινωνία, οδηγούν σταδιακά στην αναθεώρηση και στον μετασχηματισμό της δομής και του χάρτη της εκπαίδευσης, καθώς και της κατάρτισης και της έρευνας.

Τα δεδομένα αυτά έχουν ήδη δημιουργήσει μια νέα αντίληψη και όραμα στην εκπαίδευση όπου το επίκεντρο τους είναι οι εκπαιδευόμενοι. Σε αυτό το νέο όραμα, το παραδοσιακό σχολείο που είχε ως σκοπό ο εκπαιδευτικός να περνά την πληροφορία και τις γνώσεις που κατείχε στον μαθητή, θα πρέπει να μεταβληθεί σε ένα καινούργιο τύπο σχολείου, που θα έχει ως σκοπό ο εκπαιδευτικός να είναι παράγοντας αλλαγής, πηγή έμπνευσης, προαγωγής, ενθάρρυνσης και διευκόλυνσης της μάθησης, να καθιστά πιο εύκολη τη διαδικασία της μάθησης και να εισάγει καινοτόμες μαθησιακές πρακτικές, λειτουργώντας ως καταλύτης για ένα ουσιαστικό ακαδημαϊκό περιβάλλον, με νέες και δημιουργικές ιδέες. Σημαντικό είναι επίσης να υπάρχει κριτικός αναστοχασμός του εκπαιδευτικού ώστε να περάσει και ένα μερίδιο ευθύνης στον εαυτό του για τυχόν αποτυχία ώστε να κάνει συνειδητά ό,τι καλύτερο μπορεί.

Πλέον γίνεται αντιληπτή η ανάγκη για τη σύνδεση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας καθώς οι τεχνολογικές μεταβολές αλλάζουν τον τρόπο ζωής και τις αξίες των ανθρώπων. Οι δυνατότητες που διανοίγονται μέσα από τις ηλεκτρονικές και δικτυακές τεχνολογίες καθιστούν αναγκαίο τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου της εκπαίδευσης προκειμένου αυτή να μην αποκοπεί από τις κοινωνικές εξελίξεις. Στόχος του οράματος αυτού είναι να ικανοποιούνται τόσο τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων, όσο και οι συναισθηματικές και γνωστικές τους ανάγκες, ώστε να εξοπλίζει τους εκπαιδευόμενους όχι μόνο με τις απαραίτητες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες που θα παρέχει, αλλά συνάμα να προσφέρει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη μάθηση και να διαμορφώνει χαρακτήρες και προσωπικότητες ανθρώπων, υιοθετώντας πρότυπα συμπεριφοράς, τα οποία θα χαρακτηρίζονται από σεβασμό στις πνευματικές και ανθρωπιστικές αξίες.

Συγγραφέας: Χαριδήμου Δήμος - Επ. Καθηγητής: Διονύσιος Πολίτης - Πηγή: ikee.lib.auth.gr - Αρ. Σελίδων: 289

↳ Αρχείο λήψης: pdf - Μέγεθος: 4,15mb ↵

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.096 δευτερόλεπτα
Επικοινωνήστε μαζί μας, στα τηλ: α (+30) 212.213.2730, β (+30) 210.440.2730, ή στο Telegram, για να σας προσφέρουμε αυτό που θα καλύψει απόλυτα τις ανάγκες σας, αλλά και θα σας συμφέρει πραγματικά
  • Άριστες υπηρεσίες και υποστήριξη όποτε έχω χρειαστεί το οτιδήποτε, πολύ εύκολα και γρήγορα σε ότι ανάγκη έχει προκύψει χωρίς downtimes κλπ. Ότι πιο σωστό σε υπηρεσίες streaming & hosting - Προτείνω ανεπιφύλακτα και θα αντιληφθείτε αμέσως το λόγο όταν δείτε τις τεράστιες διαφορές σε σχέση με τον προηγούμενο πάροχο που είχατε.
  • Εξαιρετικοί επαγγελματίες!!! Φοβερή δουλειά και άμεση ανταπόκριση σε προβλήματα που τυχόν παρουσιαστούν στο streaming.
  • Είναι οι καλύτεροι με διαφορά! Άψογοι σε όλα τους. Όσες φορές χρειάστηκα support, λύθηκε το θέμα μου μέσα σε ελάχιστα λεπτά!
  • Εξαιρετική συνεργασία με ανθρώπους που φαίνεται πόσο αγαπούν τη δουλειά τους! Μείναμε απόλυτα ευχαριστημένοι, καθώς διαθέτουν ποιότητα, ταχύτητα, αποτελεσματικότητα, συνέπεια και φυσικά οι πιο κορυφαίοι σε ότι αφορά τις υπηρεσίες streaming. Τους προτείνω ανεπιφύλακτα!

↳ Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν σε όλο τον ιστότοπό μας 141 επισκέπτες ←