× Αυτή είναι η προαιρετική κεφαλίδα Φόρουμ για το Κουτί Προτάσεων.

Mumble VoIP - Μετάφραση

 • lyk
 • Το Άβαταρ του/της lyk Δημιουργός θέματος
 • Αποσυνδεμένος
 • Administrator
 • Administrator
 • Προτείνω να επικοινωνήσουμε, είπε...
Περισσότερα
4 Χρόνια 3 Μήνες πριν - 4 Χρόνια 3 Μήνες πριν #33 από lyk
Mumble VoIP - Μετάφραση δημιουργήθηκε από lyk
Mumble client - Μετάφραση αγγλικών λέξεων & ορισμένων προτάσεων, σε ελληνικές (από πλατφόρμα μετάφρασης)⬎

1/7Deny→ Αρνούμαι

Allow→ Επιτρέπω

Allow %1→ Επιτρέπω το %1

Deny %1→ Αρνούμαι το %1

Mumble - Add channel→ Mumble - Προσθήκη καναλιού

Default server value→ Προεπιλεγμένη επιλογή διακομιστή

Failed: Invalid channel→ Αποτυχία: Μη έγκυρο κανάλι

Mumble - Edit %1→ Mumble - Επεξεργασία του %1

ID: %1→ ID: %1

This grants the %1 privilege. If a privilege is both allowed and denied, it is denied.<br />%2→ Αυτό παρέχει το προνόμιο %1. Εάν ένα προνόμιο επιτρέπεται και απορρίπτεται ταυτόχρονα, τότε απορρίπτεται.<br />%2

Channel must have a name→ Το κανάλι πρέπει να έχει ένα όνομα

This revokes the %1 privilege. If a privilege is both allowed and denied, it is denied.<br />%2→ Αυτό ανακαλεί το προνόμιο %1. Εάν ένα προνόμιο, επιτρέπεται και απορρίπτεται ταυτόχρονα, τότε απορρίπτεται.<br />%2

Dialog→ Παράθυρο

Name→ Όνομα

Enter the channel name here.→ Εισαγάγετε εδώ το όνομα καναλιού.

Description→ Περιγραφή

Password→ Κωδικός πρόσβασης

Enter the channel password here.→ Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του καναλιού εδώ.

Check to create a temporary channel.→ Επιλέξτε για να δημιουργήσετε ένα προσωρινό κανάλι.

Temporary→ Προσωρινό

<b>Position</b><br/> This value enables you to change the way Mumble arranges the channels in the tree. A channel with a higher <i>Position</i> value will always be placed below one with a lower value and the other way around. If the <i>Position</i> value of two channels is equal they will get sorted alphabetically by their name.→ <b>Θέση</b><br/> Αυτή η τιμή σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο οργανώνει τα κανάλια στο δέντρο καναλιών το Mumble. Ένα κανάλι με υψηλή<i>Θέση</i>θα τοποθετείται πάντα, κάτω από ένα με χαμηλότερη θέση και αντίστροφα. Έαν η<i>Θέση</i> δύο καναλιών είναι ίση, θα ταξινομηθούν αλφαβητικά με βάση το όνομά τους.

Position→ Θέση

&Groups→ &Ομάδες

Group→ Ομάδα

List of groups→ Κατάλογος ομάδων

Remove selected group→ Κατάργηση της επιλεγμένης ομάδας

Remove→ Αφαίρεση

Inherit group members from parent→ Κληρονομήστε τα μέλη της ομάδας από το γονέα

Inherit→ Κληρονομήστε

Make group inheritable to sub-channels→ Κάντε την ομάδα κληρονόμητη από τα υπο-κανάλια

Inheritable→ Κληρονόμητη

Group was inherited from parent channel→ Η ομάδα κληρονομήθηκε από το γονικό κανάλι

Inherited→ Κληρονομήθηκε

Members→ Μέλη

Add→ Προσθήκη

Add member to group→ Προσθήκη μέλους στην ομάδα

Remove member from group→ Αφαίρεση μέλους από την ομάδα

&ACL→ &ACL

Active ACLs→ Ενεργά ACL

List of entries→ Κατάλογος καταχωρήσεων

Inherit ACL of parent?→ Να κληρονομηθεί το ACL από τον γονέα;

This sets whether or not the ACL up the chain of parent channels are applied to this object. Only those entries that are marked in the parent as "Apply to sub-channels" will be inherited.→ Αυτό καθορίζει το εάν ή όχι το ανοδικά στην αλυσίδα των γονικών καναλιών ACL θα εφαρμόζεται σε αυτό το αντικείμενο. Μόνο οι καταχωρήσεις που επισημαίνονται στον γονέα ως "Εφαρμογή στα υπο-κανάλια" θα κληρονομούνται.

Inherit ACLs→ Κληρονόμηση από τα ACL

Move entry up→ Μετακίνηση της καταχώρησης προς τα πάνω

This moves the entry up in the list. As entries are evaluated in order, this may change the effective permissions of users. You cannot move an entry above an inherited entry, if you really need that you'll have to duplicate the inherited entry.→ Αυτό μετακινεί την καταχώρηση προς τα πάνω στη λίστα. Καθώς οι καταχωρήσεις αξιολογούνται κατά σειρά, αυτό μπορεί να αλλάξει τα δικαιώματα των χρηστών. Δεν μπορείτε να μετακινήσετε μια καταχώρηση πάνω από μια κληρονομημένη καταχώρηση, εάν πραγματικά το χρειάζεστε αυτό θα πρέπει να αντιγράψετε την κληρονομημένη καταχώρηση.

&Up→ &Πάνω

Move entry down→ Μετακίνηση της καταχώρησης προς τα κάτω

This moves the entry down in the list. As entries are evaluated in order, this may change the effective permissions of users.→ Αυτό μετακινεί την καταχώρηση προς τα κάτω στη λίστα. Καθώς οι καταχωρήσεις αξιολογούνται κατά σειρά, αυτό μπορεί να αλλάξει τα δικαιώματα των χρηστών.

&Down→ &Κάτω

Add new entry→ Προσθήκη νέας καταχώρησης

This adds a new entry, initially set with no permissions and applying to all.→ Αυτό προσθέτει μια νέα καταχώρηση, αρχικά χωρίς δικαιώματα και ισχύει για όλους.

&Add→ &Προσθήκη

Remove entry→ Κατάργηση της καταχώρησης

This removes the currently selected entry.→ Αυτό καταργεί την τρέχουσα επιλεγμένη καταχώρηση.

&Remove→ &Κατάργηση

Context→ Πλαίσιο

Entry should apply to this channel.→ Η καταχώρηση θα πρέπει να ισχύει για αυτό το κανάλι.

This makes the entry apply to this channel.→ Αυτό κάνει την καταχώρηση να ισχύει για αυτό το κανάλι.

Applies to this channel→ Ισχύει σε αυτό το κανάλι

Entry should apply to sub-channels.→ Η καταχώρηση πρέπει να ισχύει για τα ύπο-κανάλια.

Add new group→ Προσθήκη νέας ομάδας

<b>Add</b><br/> Add a new group.→ <b>Προσθήκη</b><br/> Προσθήκη νέας ομάδας.

Inherited members→ Κληρονομημένα μέλη

Contains the list of members added to the group by this channel.→ Περιέχει τη λίστα των μελών που προστέθηκαν στην ομάδα από αυτό το κανάλι.

Contains a list of members whose group membership will not be inherited from the parent channel.→ Περιέχει μια λίστα με τα μέλη των οποίων η ιδιότητα μέλους δεν θα κληρονομηθεί από το γονικό κανάλι.

Contains the list of members inherited by other channels.→ Περιέχει την λίστα των μελών που έχουν κληρονομηθεί από άλλα κανάλια.

Type in the name of a user you wish to add to the group and click Add.→ Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα και κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Type in the name of a user you wish to remove from the group and click Add.→ Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που θέλετε να καταργήσετε από την ομάδα και κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Exclude→ Αποκλείσμός

Excluded members→ Αποκλεισμένα μέλη

This makes the entry apply to sub-channels of this channel.→ Αυτό κάνει την καταχώρηση να ισχύει για τα ύπο-κανάλια αυτού του καναλιού.

Applies to sub-channels→ Ισχύει για τα ύπο-κανάλια

Permissions→ Δικαιώματα

User/Group→ Χρήστης/Ομάδα

Group this entry applies to→ Η ομάδα για την οποία ισχύει αυτή η καταχώρηση

User ID→ ID χρήστη

User this entry applies to→ Ο χρήστης για τον οποίο ισχύει αυτή η καταχώρηση

This controls which user this entry applies to. Just type in the user name and hit enter to query the server for a match.→ Αυτό ελέγχει για ποιόν χρήστη ισχύει αυτή η καταχώρηση. Απλά πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και πατήστε enter για να ερωτήσετε τον διακομιστή για αντιστοίχιση.

&Properties→ &Ιδιότητες

<b>Name</b><br />Enter the channel name in this field. The name has to comply with the restriction imposed by the server you are connected to.→ <b>Όνομα</b><br />Εισάγετε το όνομα του καναλιού σε αυτό το πεδίο. Το όνομα πρέπει να συμμορφώνεται με τους περιορισμούς που επιβάλει ο διακομιστής στον οποίο είστε συνδεδεμένοι.

<b>Temporary</b><br /> When checked the channel created will be marked as temporary. This means when the last player leaves it the channel will be automatically deleted by the server.→ <b>Προσωρινό</b><br /> Αν επιλεχθεί, το κανάλι που θα δημιουργηθεί ορίζεται ως προσωρινό. Αυτό σημαίνει ότι όταν φύγει και ο τελευταίος παίκτης, το κανάλι θα διαγραφεί αυτόματα από το διακομιστή.

<b>Group</b><br /> These are all the groups currently defined for the channel. To create a new group, just type in the name and press enter.→ <b>Ομάδα</b><br /> Αυτές είναι όλες οι ομάδες που έχουν οριστεί για το κανάλι. Για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα, απλά πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε enter.

<b>Remove</b><br />This removes the currently selected group. If the group was inherited, it will not be removed from the list, but all local information about the group will be cleared.→ <b>Αφαίρεση</b><br />Αυτό αφαιρεί την τρέχουσα επιλεγμένη ομάδα. Εάν η ομάδα κληρονομήθηκε, δεν θα αφαιρεθεί από τη λίστα, αλλά όλες οι τοπικές πληροφορίες σχετικά με την ομάδα θα διαγραφούν.

<b>Inherit</b><br />This inherits all the members in the group from the parent, if the group is marked as <i>Inheritable</i> in the parent channel.→ <b>Κληρονόμηση</b><br />Αυτό κληρονομεί όλα τα μέλη της ομάδας από τον γονέα, αν η ομάδα έχει επισημανθεί ως <i>Κληρονομική </i> στο γονικό κανάλι.

<b>Inheritable</b><br />This makes this group inheritable to sub-channels. If the group is non-inheritable, sub-channels are still free to create a new group with the same name.→ <b>Κληρονομική </b><br />Αυτό καθιστά αυτή την ομάδα κληρονομική στα υπο-κανάλια. Εάν η ομάδα δεν είναι κληρονομική, τα υπο-κανάλια είναι ακόμα ελεύθερα να δημιουργήσουν μια νέα ομάδα με το ίδιο όνομα.

<b>Inherited</b><br />This indicates that the group was inherited from the parent channel. You cannot edit this flag, it's just for information.→ <b>Κληρονομημένη</b><br />Αυτό υποδεικνύει ότι η ομάδα κληρονομήθηκε από το γονικό κανάλι. Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτό το flag, είναι μόνο για πληροφορίες.

<b>Members</b><br /> This list contains all members that were added to the group by the current channel. Be aware that this does not include members inherited by higher levels of the channel tree. These can be found in the <i>Inherited members</i> list. To prevent this list to be inherited by lower level channels uncheck <i>Inheritable</i> or manually add the members to the <i>Excluded members</i> list.→ <b>Μέλη</b><br /> Αυτή η λίστα περιέχει όλα τα μέλη που προστέθηκαν στην ομάδα από το τρέχον κανάλι. Να γνωρίζετε ότι αυτό δεν περιλαμβάνει τα μέλη που κληρονομούνται από υψηλότερα επίπεδα του δέντρου καναλιών. Αυτά υπάρχουν στη λίστα <i>Κληρονομημένα μέλη</i>. Για να αποφευχθεί η κληρονόμηση αυτής της λίστας από κανάλια κατώτερου επιπέδου, καταργήστε την επιλογή <i>Κληρονομική</i> ή προσθέστε τα μέλη χειροκίνητα στη λίστα <i>Εξαιρούμενα μέλη</i>.

<b>Excluded members</b><br /> Contains a list of members whose group membership will not be inherited from the parent channel.→ <b>Εξαιρούμενα μέλη</b><br /> Περιέχει μια λίστα με τα μέλη των οποίων η ιδιότητα μέλους δεν θα κληρονομηθεί από το γονικό κανάλι.

<b>Inherited members</b><br /> Contains the list of members inherited by the current channel. Uncheck <i>Inherit</i> to prevent inheritance from higher level channels.→ <b>Κληρονομημένα μέλη</b><br /> Περιέχει τη λίστα των μελών που κληρονομήθηκαν από το τρέχον κανάλι. Καταργήστε την επιλογή <i>Κληρονόμηση</i> για να αποτρέψετε την κληρονομικότητα από κανάλια υψηλότερου επιπέδου.

This controls which group of users this entry applies to.<br />Note that the group is evaluated in the context of the channel the entry is used in. For example, the default ACL on the Root channel gives <i>Write</i> permission to the <i>admin</i> group. This entry, if inherited by a channel, will give a user write privileges if he belongs to the <i>admin</i> group in that channel, even if he doesn't belong to the <i>admin</i> group in the channel where the ACL originated.<br />If a group name starts with '!', its membership is negated, and if it starts with '~', it is evaluated in the channel the ACL was defined in, rather than the channel the ACL is active in.<br />If a group name starts with '#', it is interpreted as an access token. Users must have entered whatever follows the '#' in their list of access tokens to match. This can be used for very simple password access to channels for non-authenticated users.<br />If a group name starts with '$', it will only match users whose certificate hash matches what follows the '$'.<br />A few special predefined groups are:<br /><b>all</b> - Everyone will match.<br /><b>auth</b> - All authenticated users will match.<br /><b>sub,a,b,c</b> - User currently in a sub-channel minimum <i>a</i> common parents, and between <i>b</i> and <i>c</i> channels down the chain. See the website for more extensive documentation on this one.<br /><b>in</b> - Users currently in the channel will match (convenience for '<i>sub,0,0,0</i>').<br /><b>out</b> - Users outside the channel will match (convenience for '<i>!sub,0,0,0</i>').<br />Note that an entry applies to either a user or a group, not both.→ Αυτό ελέγχει ποιάς ομάδα χρηστών, η καταχώρηση ισχύει.

<b>Password</b><br />This field allows you to easily set and change the password of a channel. It uses Mumble's access tokens feature in the background. Use ACLs and groups if you need more fine grained and powerful access control.→ <b>Κωδικός πρόσβασης</b><br />Αυτό το πεδίο σας επιτρέπει να ορίσετε και να αλλάξετε εύκολα τον κωδικό πρόσβασης ενός καναλιού. Χρησιμοποιεί τη λειτουργία πρόσβασης με token του Mumble στο παρασκήνιο. Χρησιμοποιήστε ACL και ομάδες εάν χρειάζεστε πιο λεπτομερή και ισχυρό έλεγχο πρόσβασης.

This shows all the entries active on this channel. Entries inherited from parent channels will be shown in italics.<br />ACLs are evaluated top to bottom, meaning priority increases as you move down the list.→ Αυτό δείχνει όλες τις καταχωρίσεις που είναι ενεργές σε αυτό το κανάλι. Οι καταχωρίσεις που κληρονομούνται από γονικά κανάλια θα εμφανίζονται με πλάγιους χαρακτήρες. Τα ACL αξιολογούνται από την κορυφή προς τα κάτω, δηλαδή αυξάνεται η προτεραιότητα τους καθώς μετακινούνται προς τα κάτω στη λίστα.

ID of the channel.→ ID του καναλιού.

Maximum Users→ Μέγιστος αριθμός χρηστών

Maximum number of users allowed in the channel→ Μέγιστος αριθμός χρηστών που επιτρέπονται στο κανάλι

<b>Maximum Users</b><br /> This value allows you to set the maximum number of users allowed in the channel. If the value is above zero, only that number of users will be allowed to enter the channel. If the value is zero, the maximum number of users in the channel is given by the server's default limit.→ Μέγιστος αριθμός χρηστών Η τιμή αυτή σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον μέγιστο αριθμό χρηστών που επιτρέπονται στο κανάλι. Εάν η τιμή είναι πάνω από το μηδέν, μόνο τόσοι χρήστες θα επιτρέπεται να εισέλθουν στο κανάλι. Εάν η τιμή είναι μηδέν, ο μέγιστος αριθμός χρηστών στο κανάλι δίνεται από το προεπιλεγμένο όριο του διακομιστή.

This is the sort order for the channel.→ Αυτή είναι η σειρά ταξινόμησης του καναλιού.

Default ALSA Card→ Προεπιλεγμένη κάρτα ALSA

Opening chosen ALSA Input failed: %1→ Άνοιγμα της επιλεγμένης εισόδου ALSA απέτυχε: %1

Default ALSA Card→ Προεπιλεγμένη κάρτα ALSA

Opening chosen ALSA Output failed: %1→ Άνοιγμα της επιλεγμένης εξόδου ALSA απέτυχε: %1

%1 (version %2)→ %1 ('εκδοση %2)

%1 -> %2 samples buffer, with %3 sample resolution (%4 preferred) at %5 Hz→ %1 -> %2 πρόσκαιρα δείγματα, με ανάλυση δείγματος %3 (%4 προτιμώμενο) στα %5 Hz

ASIO Initialization failed: %1→ Η αρχικοποίηση του ASIO απέτυχε: %1

Failed to instantiate ASIO driver→ Η κατάδειξη του προγράμματος οδήγησης ASIO απέτυχε

ASIO→ ASIO

Form→ Φόρμα

Device selection→ Επιλογή συσκευής

Device→ Συσκευή

Device to use for microphone→ Συσκευή για χρήση ως μικρόφωνο

This chooses what device to query. You still need to actually query the device and select which channels to use.→ Αυτό επιλέγει τη συσκευή θέλετε να χρησιμοποίσετε. Θα πρέπει ακόμα να υποβάλλθει ενα ερώτημα στη συσκευή σας και να επιλέξετε ποια κανάλια να χρησιμοποιήσετε.

Query selected device→ Ερώτημα στην επιλεγμένη συσκευή

This queries the selected device for channels. Be aware that many ASIO drivers are buggy to the extreme, and querying them might cause a crash of either the application or the system.→ Αυτό ερωτήματα πρός την επιλεγμένη συσκευή για τα κανάλια. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι πολλά ASIO driver είναι λανθασμένα σε ακραίες συνθήκες, και η αναζήτηση τους θα μπορούσε να προκαλέσει μια συντριβή της εφαρμογής ή του συστήματος.

&Query→ Ερώτημα

Configure selected device→ Διαμόρφωση της επιλεγμένης συσκευής

This configures the selected device. Be aware that many ASIO drivers are buggy to the extreme, and querying them might cause a crash of either the application or the system.→ Αυτό ρυθμίζει την επιλεγμένη συσκευή. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι πολλά ASIO driver είναι λανθασμένα σε ακραίες συνθήκες, και η αναζήτηση τους θα μπορούσε να προκαλέσει μια συντριβή της εφαρμογής ή του συστήματος.

&Configure→ &Διαμόρφωση

Capabilities→ Δυνατότητες

Driver name→ Όνομα προγράμματος οδήγησης

Buffer size→ Μέγεθος προσωρινής μνήμης

This will configure the input channels for ASIO. Make sure you select at least one channel as microphone and speaker. <i>Microphone</i> should be where your microphone is attached, and <i>Speaker</i> should be a channel that samples '<i>What you hear</i>'.<br />For example, on the Audigy 2 ZS, a good selection for Microphone would be '<i>Mic L</i>' while Speaker should be '<i>Mix L</i>' and '<i>Mix R</i>'.→ Αυτό θα ρυθμίσει τις παραμέτρους των καναλιών εισόδου για το ASIO. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τουλάχιστον ένα κανάλι ως μικρόφωνο και ηχείο.<i>Μικρόφωνο</i>πρέπει να είναι όταν το μικρόφωνο είναι συνδεδεμένο, και<i>Ηχείο</i>θα πρέπει να είναι ένα κανάλι που τα δείγματα<i>είναι οτι ακούτε</i>'.<br />Για παράδειγμα, σχετικά με το Audigy 2 ZS, μια καλή επιλογή για το μικρόφωνο θα είναι η<i>Mic L</i>ενώ το ηχείο θα πρέπει να είναι στα <i>Mix L</i>' και'<i>Mix R</i>'.

Configure input channels→ Διαμόρφωση των καναλιών εισόδου

Channels→ Κανάλια

Microphone→ Μικρόφωνο

<-→ <-

->→ ->

Unused→ Αχρησιμοποίητο

Speakers→ Ηχεία

You need to select at least one microphone and one speaker source to use ASIO. If you just need microphone sampling, use DirectSound.→ Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία πηγή μικροφώνου και μία πηγή ηχείων για να χρησιμοποιήσετε το ASIO. Εάν χρειάζεστε απλώς δειγματοληψία μικροφώνου, χρησιμοποιήστε το DirectSound.

Opening selected ASIO device failed. No input will be done.→ Το άνοιγμα της επιλεγμένης συσκευής ASIO απέτυχε. Δεν θα γίνει καμία εισαγωγή.

About Mumble→ Σχετικά με το Mumble

<h3>Mumble (%1)</h3><p>%3</p><p><b>A voice-chat utility for gamers</b></p><p><tt><a href="%2">%2</a></tt></p>→ <h3>Mumble (%1)</h3><p>%3</p><p><b>Ένα πρόγραμμα φωνητικής συνομιλίας για gamers</b></p><p><tt><a href="%2">%2</a></tt></p>

&About Mumble→ &Σχετικά με το Mumble

&License→ &Άδεια

A&uthors→ Δ&ημιουργοί

&Third-Party Licenses→ &Άδειες τρίτων

OK→ OK

Form→ Φόρμα

Interface→ Διεπαφή

System→ Σύστημα

Input method for audio→ Μέθοδος εισόδου για τον ήχο

<b>This is the input method to use for audio.</b><br />Most likely you want to use DirectSound.→ <b>Αυτή είναι η μέθοδος εισόδου για χρήση στον ήχο.</b><br />Πιθανότατα θέλετε να χρησιμοποιήσετε το DirectSound.

Device→ Συσκευή

Input device for audio→ Συσκευή εισόδου για τον ήχο

<b>This is the input device to use for audio.</b>→ <b>Αυτή είναι η συσκευή εισόδου που χρησιμοποιείται για ήχο.</b>

Transmission→ Μετάδοση

&Transmit→ Να γίνει &μετάδοση

When to transmit your speech→ Πότε να μεταδώσετε την ομιλία σας

<b>This sets when speech should be transmitted.</b><br /><i>Continuous</i> - All the time<br /><i>Voice Activity</i> - When you are speaking clearly.<br /><i>Push To Talk</i> - When you hold down the hotkey set under <i>Shortcuts</i>.→ <b> ορισμός όταν η ομιλία θα πρέπει να διαβιβάζεται.</b><br /><i>Συνεχής</i>- Όλη την ώρα<br /><i>Φωνητική Δραστηριότητα</i>- Όταν μιλάτε καθαρά.<br /><i>Push To Talk</i>- Όταν κρατάτε πατημένο το πλήκτρο συντόμευσης κάτω από τα<i>Εικονίδια</i>.

DoublePush Time→ Χρόνος ΔιπλοΚλικ

If you press the PTT key twice in this time it will get locked.→ Αν πατήσετε δύο φορές το πλήκτρο PTT, θα κλειδωθεί.

<b>DoublePush Time</b><br />If you press the push-to-talk key twice during the configured interval of time it will be locked. Mumble will keep transmitting until you hit the key once more to unlock PTT again.→ <b>Χρόνος ΔιπλοΚλικ</b><br />Εάν πατήσετε δύο φορές το πλήκτρο πίεση-πλήκτρου-για-ομιλία πριν τη λήξη του ρυθμισμένου χρονικού διαστήματος, θα κλειδωθεί. Το Mumble θα συνεχίσει να μεταδίδει μέχρι να πατήσετε ξανά το πλήκτρο για να ξεκλειδώσετε και πάλι το PTT.

Reset audio cue to default→ Επαναφορά του προεπιλεγμένου ήχου

<b>Reset</b><br/>Reset the paths for the files to their default.→ <b>Επαναφορά</b><br/>Επαναφέρει τις διαδρομές για τα αρχεία στις προεπιλογές τους.

Browse for on audio file→ Αναζητήση για ένα αρχείο ήχου για ενεργοποιημένο

Browse for off audio file→ Αναζητήση για ένα αρχείο ήχου για απενεργοποιημένο

Off→ Απενεργοποιημένο

On→ Ενεργοποιημένο

Preview the audio cues→ Προεπισκόπηση των σημάτων ήχου

Use SNR based speech detection→ Χρησιμοποίηση ανίχνευσης ομιλίας βασισμένη στο SNR

Signal to Noise→ Σήμα προς θόρυβο

<b>This sets speech detection to use Amplitude.</b><br />In this mode, the raw strength of the input signal is used to detect speech.→ <b>Αυτό ορίζει την ανίχνευση ομιλίας να γίνεται με βάση το Εύρος.</b><br />Σε αυτή τη λειτουργία, μόνο η ισχύς του σήματος εισόδου χρησιμοποιείται για την ανίχνευση ομιλίας.

Amplitude→ Εύρος

Voice &Hold→ Φωνή &Κρατήστε πατημένο

How long to keep transmitting after silence→ Για πόση ώρα να συνεχίσει η μετάδοση μετά από σιωπή

Silence Below→ Σιωπή κάτω από

<b>This sets the trigger values for voice detection.</b><br />Use this together with the Audio Statistics window to manually tune the trigger values for detecting speech. Input values below "Silence Below" always count as silence. Values above "Speech Above" always count as voice. Values in between will count as voice if you're already talking, but will not trigger a new detection.→ <b>Αυτό ορίζει τις τιμές οι οποίες καθορίζουν πότε ενεργοποιείται η ανίχνευση ομιλίας.</b><br />Χρησιμοποιήστε το σε συνέργεια με το παράθυρο Στατιστικά Ήχου για να συντονίσετε χειροκίνητα τις τιμές που θα ενεργοποιείται η ανίχνευση ομιλίας. Οι τιμές που είναι χαμηλότερες από "Σιωπή Κάτω Από" πάντα μετράνε ως σιωπή. Οι τιμές που είναι μεγαλύτερες απο "Ομιλία Πάνω Από" πάντα μετράνε ως ομιλία. Οι τιμές μεταξύ τους μετράνε ως φωνή αν μιλάτε ήδη, αλλά δεν ενεργοποιούν νέα ανίχνευση.

Speech Above→ Ομιλία πάνω από

Signal values above this count as voice→ Οι τιμές σήματος πάνω από αυτό υπολογίζονται ως ομιλία

Compression→ Συμπίεση

&Quality→ &Ποιότητα

Quality of compression (peak bandwidth)→ Ποιότητα συμπίεσης (μέγιστο εύρος ζώνης)

<b>This sets the quality of compression.</b><br />This determines how much bandwidth Mumble is allowed to use for outgoing audio.→ <b>Αυτό καθορίζει την ποιότητα της συμπίεσης.</b><br />Αυτό καθορίζει πόσο εύρος ζώνης επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το Mumble για εξερχόμενο ήχο.

Audio per packet→ Ήχος ανά πακέτο

How many audio frames to send per packet→ Πόσα δείγματα ήχου να αποστέλλονται με κάθε πακέτο

<b>This selects how many audio frames should be put in one packet.</b><br />Increasing this will increase the latency of your voice, but will also reduce bandwidth requirements.→ <b>Αυτό καθορίζει πόσα δείγματα ήχου να τοποθετούνται σε κάθε πακέτο</b><br />Η Όσο αυξάνεται αυτό τόσο θα μεγαλώνει και η καθυστέρηση μετάδοσης της φωνής σας, αλλά θα μειώσει τις απαιτήσεις εύρους ζώνης.

<b>This shows peak outgoing bandwidth used.</b><br />This shows the peak amount of bandwidth sent out from your machine. Audio bitrate is the maximum bitrate (as we use VBR) for the audio data alone. Position is the bitrate used for positional information. Overhead is our framing and the IP packet headers (IP and UDP is 75% of this overhead).→ <b>Αυτό δείχνει το μέγιστο εύρος ζώνης εξόδου που χρησιμοποιήθηκε.</b><br />Αυτό δείχνει το μέγιστο εύρος ζώνης που αποστέλλεται από το μηχάνημά σας. Το bitrate Ήχου είναι το μέγιστο bitrate (επειδή χρησιμοποιούμε VBR) μόνο για τα δεδομένα ήχου. Η Θέση δείχνει το bitrate που χρησιμοποιείται για πληροφορίες θέσης. Το Overhead είναι τα πλαίσια και οι κεφαλίδες των πακέτων IP (Η IP και το UDP είναι το 75% του overhead).

Audio Processing→ Επεξεργασία ήχου

Noise Suppression→ Καταστολή Θορύβου

Noise suppression→ Καταστολή θορύβου

<b>This sets the amount of noise suppression to apply.</b><br />The higher this value, the more aggressively stationary noise will be suppressed.→ <b>Αυτό ορίζει την ποσότητα κατάπνιξης θορύβου που θα εφαρμοστεί.</b><br />Όσο υψηλότερη είναι αυτή η τιμή, τόσο πιο επιθετικά θα καταστέλλεται ο θόρυβος σε στάση.

Maximum amplification of input sound→ Μέγιστη ενίσχυση του ήχου εισόδου

<b>Maximum amplification of input.</b><br />Mumble normalizes the input volume before compressing, and this sets how much it's allowed to amplify.<br />The actual level is continually updated based on your current speech pattern, but it will never go above the level specified here.<br />If the <i>Microphone loudness</i> level of the audio statistics hover around 100%, you probably want to set this to 2.0 or so, but if, like most people, you are unable to reach 100%, set this to something much higher.<br />Ideally, set it so <i>Microphone Loudness * Amplification Factor >= 100</i>, even when you're speaking really soft.<br /><br />Note that there is no harm in setting this to maximum, but Mumble will start picking up other conversations if you leave it to auto-tune to that level.→ <b>Μέγιστη ενίσχυση της εισόδου.</b><br />Το Mumble ομαλοποιεί την ένταση της εισόδου πριν από τη συμπίεση, και αυτό καθορίζει πόσο του επιτρέπεται να ενισχυθεί.<br />Το πραγματικό επίπεδο ενημερώνεται συνεχώς με βάση το τρέχον μοτίβο ομιλίας σας, αλλά ποτέ δεν θα υπερβεί το επίπεδο που καθορίζεται εδώ.<br />Εάν το επίπεδο της <i>Έντασης Μικροφώνου</i>των στατιστικών του ήχου κυμαίνεται γύρω στο 100%, μάλον θέλετε να το ορίσετε κάπου στο 2,0, αλλά αν, όπως οι περισσότεροι, δεν μπορείτε να φτάσετε στο 100%, ορίστε το σε κάτι πολύ υψηλότερο.<br />Ιδανικά, ορίστε το σε <i>Ένταση Μικροφώνου * Παράγοντας Ενίσχυσης >= 100</i>, ακόμα και όταν μιλάτε πολύ απαλά.<br /><br />Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αν το ρυθμίσετε στο μέγιστο, αλλά το Mumble θα αρχίσει να "πιάνει" και άλλες συνομιλίες εάν την αφήσετε να συντονιστεί αυτόματα σε αυτό το επίπεδο.

Current speech detection chance→ Τρέχουσα πιθανότητα ανίχνευσης ομιλίας

Cancel echo from speakers→ Ακύρωση ηχώς από τα ηχεία

Enabling this will cancel the echo from your speakers. Mixed has low CPU impact, but only works well if your speakers are equally loud and equidistant from the microphone. Multichannel echo cancellation provides much better echo cancellation, but at a higher CPU cost.→ Ενεργοποιώντας αυτό, θα ακυρώσει την ηχώ από τα ηχεία σας. Το Μικτό έχει χαμηλό αντίκτυπο στη CPU, αλλά λειτουργεί καλά μόνο αν τα ηχεία σας είναι εξίσου δυνατά και σε ίση απόσταση από το μικρόφωνο. Η πολυκάναλη ακύρωση ηχώς κάνει πολύ καλύτερη ακύρωση ηχώς, αλλά με υψηλότερο κόστος στη CPU.

Disabled→ Απενεργοποιημένο

<b>This sets speech detection to use Signal to Noise ratio.</b><br />In this mode, the input is analyzed for something resembling a clear signal, and the clarity of that signal is used to trigger speech detection.→ <b>Αυτό ορίζει την ανίχνευση ομιλίας να γίνεται με βάση το Σήμα προς Θόρυβο.</b><br />Σε αυτή τη λειτουργία, η είσοδος αναλύεται για κάτι που μοιάζει με καθαρό σήμα και η καθαρότητα αυτού του σήματος χρησιμοποιείται για να ενεργοποιήθει η ανίχνευση ομιλίας.

<b>This shows the current speech detection settings.</b><br />You can change the settings from the Settings dialog or from the Audio Wizard.→ <b>Αυτό δείχνει τις τρέχουσες ρυθμίσεις ανίχνευσης ομιλίας.</b><br />Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις από το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις ή από τον Οδηγό Ρυθμίσεων Ήχου.

Signal values below this count as silence→ Οι τιμές σήματος κάτω από αυτό μετράνε ως σιωπή

Maximum bandwidth used for sending audio→ Μέγιστο εύρος ζώνης για χρήση αποστολής ήχου

Use Amplitude based speech detection→ Χρησιμοποιήστε ανίχνευση ομιλίας βάσει εύρους

<b>This selects how long after a perceived stop in speech transmission should continue.</b><br />Set this higher if your voice breaks up when you speak (seen by a rapidly blinking voice icon next to your name).→ <b>Αυτό ορίζει, για πόσο χρόνο αφότου ανιχνεύθηκε παύση στην ομιλία, να συνεχιστεί η μετάδοση.</b><br />Ορίστε το ψηλά εάν η φωνή σας "σπάει" συχνά όταν μιλάτε (το οπόιο υποδεικνύεται από το εικονίδιο φωνής που αναβοσβήνει γρήγορα δίπλα στο όνομά σας).

Exclusive mode→ Αποκλειστική λειτουργία

<b>This opens the device in exclusive mode.</b><br />No other application will be able to use the device.→ <b>Αυτό ανοίγει τη συσκευή σε αποκλειστική λειτουργία.</b><br />Καμία άλλη εφαρμογή δεν θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει τη συσκευή.

Exclusive→ Αποκλειστική

R&eset→ Αποθήκευση αρχείου εικόνας

&Browse...→ &Περιήγηση...

B&rowse...→ Π&εριήγηση...

&Preview→ &Προεπισκόπηση

<b>Preview</b><br/>Plays the current <i>on</i> sound followed by the current <i>off</i> sound.→ <b>Προεπισκόπηση</b><br/>Αναπαράγει τον ΄ήχο <i>ενεργό</i> ακολουθούμενο από τον τρέχοντα ήχο <i>μη ενεργό</i> .

Displays an always on top window with a push to talk button in it→ Εμφανίζει ένα παράθυρο, το οποίο θα βρίσκεται πάντα στη κορυφή, με ένα πλήκτρο πίεσης πλήκτρου για ομιλία μέσα του

Display push to talk window→ Εμφάνιση παραθύρου της πίεσης πλήκτρου για ομιλία

Misc→ Διάφορα

Audible audio cue when starting or stopping to transmit→ Ηχητικό σήμα κατά την εκκίνηση ή τη διακοπή της εκπομπής

<b>This enables transmission audio cues.</b><br />Setting this will give you a short audio beep when you start and stop transmitting.→ <b>Αυτό ενεργοποιεί ηχητικά σήματα για την μετάδοση.</b><br />Ενεργοποιώντας αυτό θα σας δώσει ένα σύντομο ηχητικό σήμα όταν αρχίζετε και όταν σταματάτε τη μετάδοση.

Audio cue→ Ηχητικό σήμα

Gets played when starting to transmit→ Παίζεται όταν αρχίζει η μετάδοση

Gets played when stopping to transmit→ Παίζεται όταν σταματάει η μετάδοση

Hold Time→ Κράτηση χρόνου

Time the microphone stays open after the PTT key is released→ Πόση ώρα παραμένει ανοιχτό το μικρόφωνο μετά την απελευθέρωση του πλήκτρου PTT

Server maximum network bandwidth is only %1 kbit/s. Audio quality auto-adjusted to %2 kbit/s (%3 ms)→ Το μέγιστο εύρος ζώνης δικτύου του διακομιστή είναι μόνο %1 kbit/δ. Η ποιότητα ήχου ρυθμίστηκε αυτόματα σε %2 kbit/δ (%3 ms)

Max. Amplification→ Μέγιστη Ενίσχυση

Idle action→ Πράξη αδράνειας

minutes do→ τα λεπτά κάνουν

nothing→ τίποτα

deafen→ κώφωση

mute→ φίμωση

after→ μετά

Echo Cancellation→ Ακύρωση Ηχώς

Mixed echo cancellation→ Μικτή ακύρωση ηχώς

Multichannel echo cancellation→ Πολυκάναλη ακύρωση ηχώς

The idle action will be reversed upon any key or mouse button input→ Η ενέργεια αδράνειας θα αντιστραφεί με το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου στο πληκτρολόγιο ή στο ποντίκι

Undo Idle action upon activity→ Αναίρεση της ενέργειας αδράνειας όταν υπάρξει δραστηριότητα

Apply RNNoise's noise suppression filter.

<b>This applies RNNoise's noise suppression filter.</b><br />RNNoise is based on machine learning and used in WebRTC.

RNNoise

Continuous→ Συνεχές

Voice Activity→ Φωνητική Δραστηριότητα

Push To Talk→ Πίεση Πλήκτρου για Ομιλία

Audio Input→ Είσοδος Ήχου

%1 ms→ %1 ms

Off→ Απενεργοποιημένο

%1 s→ %1 δ

%1 kb/s→ %1 kb/δ

-%1 dB→ -%1 dB

%1 kbit/s (Audio %2, Position %4, Overhead %3)→ %1 kbit/δ (Ήχος %2, Θέση %4, Παραπάνω %3)

Form→ Φόρμα

Interface→ Διεπαφή

System→ Σύστημα

Output method for audio→ Μέθοδος εξόδου για τον ήχο

<b>This is the output method to use for audio.</b><br />Most likely you want to use DirectSound.→ <b>Αυτή είναι η μέθοδος εξόδου για χρήση στον ήχο.</b><br />Πιθανότατα θέλετε να χρησιμοποιήσετε το DirectSound.

Device→ Συσκευή

Output device for audio→ Συσκευή εξόδου για τον ήχο

<b>This is the output device to use for audio.</b>→ <b>Αυτή είναι η συσκευή εξόδου που χρησιμοποιείται για ήχο.</b>

Positional Audio→ Ήχος Θέσης

Audio Output→ Εξοδος Ήχου

Default &Jitter Buffer→ Προεπιλογή &Jitter Buffer

Safety margin for jitter buffer→ Περιθώριο ασφαλείας για το jitter buffer

<b>This sets the minimum safety margin for the jitter buffer.</b><br />All incoming audio is buffered, and the jitter buffer continually tries to push the buffer to the minimum sustainable by your network, so latency can be as low as possible. This sets the minimum buffer size to use. If the start of sentences you hear is very jittery, increase this value.→ <b>Αυτό ορίζει το ελάχιστο περιθώριο ασφάλειας για το jitter buffer.</b><br />Όλος ο εισερχόμενος ήχος είναι ρυθμισμένος, και το jitter buffer συνεχώς προσπαθεί να ωθήσει το buffer στο ελάχιστο βιώσιμο από το δίκτυο, οπότε η αδράνεια να είναι όσο χαμηλή γίνεται. Αυτό ορίζει το ελάχιστο μέγεθος του buffer που θα χρησιμοποιήσετε. Αν η έναρξη των είναι πολύ νευρική, αυξήστε αυτή την τιμή.

Minimum distance to user before sound volume decreases→ Ελάχιστη απόσταση από τον χρήστη πριν μειωθεί η ένταση του ήχου

This sets the minimum distance for sound calculations. The volume of other users' speech will not decrease until they are at least this far away from you.→ Αυτό ρυθμίζει την ελάχιστη απόσταση για υπολογισμούς στον ήχο. Η ένταση της ομιλίας άλλων χρηστών δεν θα μειωθεί μέχρι να είναι τουλάχιστον τόσο μακριά από εσάς.

This sets the maximum distance for sound calculations. When farther away than this, other users' speech volume will not decrease any further.→ Αυτό ρυθμίζει την ελάχιστη απόσταση για υπολογισμούς στον ήχο. Όταν είναι μεγαλύτερη από αυτό, η ένταση ομιλίας των άλλων χρηστών δεν θα μειωθεί περαιτέρω.

<b>This enables one of the loopback test modes.</b><br /><i>None</i> - Loopback disabled<br /><i>Local</i> - Emulate a local server.<br /><i>Server</i> - Request loopback from server.<br />Please note than when loopback is enabled, no other users will hear your voice. This setting is not saved on application exit.→ <b>Αυτό δίνει τη δυνατότητα της δοκιμής loopback τρόπων.</b><br /><i>Τίποτα</i>Απενεργοποίηση του Loopback <br /><i>Τοπικά</i>Μίμησ ενός τοπικού διακομιστή.<br /><i>Διακομιστής</i>Αίτημα loopback από το διακομιστή<br />Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι όταν το loopback είναι ενεργοποιημένο, οιάλλοι χρήστες θα ακούσουν την φωνή σας. Αυτή η ρύθμιση δεν αποθηκεύεται στην εφαρμογή.

Volume→ Ένταση ήχου

Volume of incoming speech→ Ένταση ήχου της εισερχόμενης ομιλίας

<b>This adjusts the volume of incoming speech.</b><br />Note that if you increase this beyond 100%, audio will be distorted.→ <b>Αυτό ρυθμίζει την ένταση της εισερχόμενης ομιλίας.</b><br />Λάβετε υπόψη ότι αν αυξήσετε αυτό το ποσοστό πέραν του 100%, ο ήχος θα είναι παραμορφωμένος.

Output Delay→ Καθυστέρηση Εξόδου

Amount of data to buffer→ Ποσό δεδομένων για άμβλυνση

The connected "speakers" are actually headphones→ Τα συνδεδεμένα "ηχεία" είναι στην πραγματικότητα ακουστικά

Factor for sound volume decrease→ Παράγοντας για μείωση της έντασης του ήχου

Bloom→ Ενίσχυση

Factor for sound volume increase→ Παράγοντας για αύξηση της έντασης του ήχου

How much should sound volume increase for sources that are really close?→ Πόσο πολύ να αυξηθεί η ένταση του ήχου για πηγές που είναι πολύ κοντά;

Checking this indicates that you don't have speakers connected, just headphones. This is important, as speakers are usually in front of you, while headphones are directly to your left/right.→ Αν επιλέξετε αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε συνδεδεμένα ηχεία, μόνο ακουστικά. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς τα ηχεία είναι συνήθως μπροστά σας, ενώ τα ακουστικά είναι αριστερά/δεξιά σας.

This sets the amount of data to pre-buffer in the output buffer. Experiment with different values and set it to the lowest which doesn't cause rapid jitter in the sound.→ Αυτό καθορίζει την ποσότητα των δεδομένων για τηνπρο-άμβλυνση κατά την άμβλυνση εξόδου. Πειραματιστείτε με διαφορετικές τιμές και να το θέσετε στο χαμηλότερο και έτσι δεν θα υπάρχουν προβλήματα ήχου.

Headphones→ Ακουστικά

Minimum Distance→ Ελάχιστη Απόσταση

Maximum Distance→ Μέγιστη Απόσταση

Maximum distance, beyond which speech volume won't decrease→ Η μέγιστη απόσταση, πέραν του οποίου η ένταση του ήχου ομιλίας δεν θα μειωθεί

Minimum Volume→ Η ελάχιστη ένταση του ήχου

What should the volume be at the maximum distance?→ Ποιά να είναι η ένταση του ήχου στη μέγιστη απόσταση;

Loopback Test→ Δοκιμή Loopback

Delay Variance→ Απόκλιση Καθυστέρησης

Variance in packet latency→ Απόκλιση στην καθυστέρηση των πακέτων

<b>This sets the packet latency variance for loopback testing.</b><br />Most audio paths contain some variable latency. This allows you to set that variance for loopback mode testing. For example, if you set this to 15ms, this will emulate a network with 20-35ms ping latency or one with 80-95ms latency. Most domestic net connections have a variance of about 5ms.→ <b>Ορισμός πακέτο αδρανείς διακύμανσης για δοκιμή του loopback.</b><br />Τα περισσότερα μονοπάτια ήχου περιέχουν κάποια μεταβλητή καθυστέρηση. Αυτό σας επιτρέπει να ορίσετε ότι την διακύμανση για τη λειτουργία δοκιμής του loopback. Για παράδειγμα, αν ορίσετε 15mμδευ, αυτό θα μιμηθεί ένα δίκτυο με 20-35μδευ ping, αδράνεια ή 80-95μδευ αδράνεια. Οι περισσότερες εγχώριες καθαρές συνδέσεις έχουν μια διακύμανση περίπου 5μδευ.

Packet Loss→ Απώλεια Πακέτων

Packet loss for loopback mode→ Απώλεια πακέτων για την λειτουργία loopback


«Με μεγάλο ενδιαφέρον για τους κατοίκους του πλανήτη Γη!»

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

 • lyk
 • Το Άβαταρ του/της lyk Δημιουργός θέματος
 • Αποσυνδεμένος
 • Administrator
 • Administrator
 • Προτείνω να επικοινωνήσουμε, είπε...
Περισσότερα
4 Χρόνια 3 Μήνες πριν - 4 Χρόνια 3 Μήνες πριν #34 από lyk
Απαντήθηκε από lyk στο θέμα Mumble VoIP - Μετάφραση
2/7<b>This sets the packet loss for loopback mode.</b><br />This will be the ratio of packets lost. Unless your outgoing bandwidth is peaked or there's something wrong with your network connection, this will be 0%→ <b>Αυτό ορίζει την απώλεια πακέτων για την λειτουργία loopback.</b><br />Αυτή θα είναι η αναλογία των πακέτων που χάνονται. Εκτός αν το εξερχόμενο εύρος ζώνης του είναι χλωμό ή γίνεται κάτι λάθος με την σύνδεσή σας στο δίκτυο, αυτό θα είναι 0%

&Loopback→ Loopback

Desired loopback mode→ Επιθυμητή λειτουργία loopback

Attenuate applications by...→ Να γίνει εξασθένηση των εφαρμογών από...

Attenuation of other applications during speech→ Εξασθένηση άλλων εφαρμογών κατά τη διάρκεια της ομιλίας

<b>Attenuate volume of other applications during speech</b><br />Mumble supports decreasing the volume of other applications during incoming and/or outgoing speech. This sets the attenuation of other applications if the feature is enabled.→ <b>Μείωση της έντασης άλλων εφαρμογών κατά τη διάρκεια της ομιλίας</b><br />το Mumble υποστηρίζει τη μείωση της έντασης άλλων εφαρμογών κατά την εισερχόμενη ή/και την εξερχόμενη ομιλία. Αυτό ρυθμίζει την εξασθένιση των άλλων εφαρμογών εάν είναι ενεργοποιημένη αυτή επιλογή.

If checked Mumble lowers the volume of other applications while other users talk→ Εάν είναι επιλεγμένο, το Mumble μειώνει την ένταση ήχου των άλλων εφαρμογών ενώ μιλάνε άλλοι χρήστες

<b>Attenuate applications while other users talk</b><br />Mumble supports decreasing the volume of other applications during incoming and/or outgoing speech. This makes mumble activate the feature while other users talk to you.→ <b>Μείωση της έντασης άλλων εφαρμογών ενόσω μιλούν άλλοι χρήστες</b><br />το Mumble υποστηρίζει τη μείωση της έντασης άλλων εφαρμογών κατά την εισερχόμενη ή/και την εξερχόμενη ομιλία. Αυτό κάνει το mumble να ενεργοποιεί αυτό το χαρακτηριστικό όταν σας μιλούν άλλοι χρήστες.

while other users talk→ ενώ μιλάνε άλλοι χρήστες

If checked Mumble lowers the volume of other applications while you talk→ Εάν είναι επιλεγμένο, το Mumble μειώνει την ένταση ήχου των άλλων εφαρμογών ενώ μιλάτε

<b>Attenuate applications while you talk</b><br />Mumble supports decreasing the volume of other applications during incoming and/or outgoing speech. This makes mumble activate the feature while you talk.→ <b>Μείωση της έντασης άλλων εφαρμογών ενόσω μιλάτε</b><br />το Mumble υποστηρίζει τη μείωση της έντασης άλλων εφαρμογών κατά την εισερχόμενη ή/και την εξερχόμενη ομιλία. Αυτό κάνει το mumble να ενεργοποιεί αυτό το χαρακτηριστικό μιλάτε εσείς.

while you talk→ Ενώ μιλάτε

Exclusive mode, not recommended.→ Αποκλειστική λειτουργία, δεν συνιστάται.

<b>This opens the device in exclusive mode.</b><br />No other application will be able to use the device.→ <b>Αυτό ανοίγει τη συσκευή σε αποκλειστική λειτουργία.</b><br />Καμία άλλη εφαρμογή δεν θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει τη συσκευή.

Exclusive→ Αποκλειστική

Priority Speaker→ Ομιλητής Προτεραιότητας

If checked Mumble lowers the volume of other users while you talk if you have the "Priority Speaker" status.→ Εάν είναι επιλεγμένο, το Mumble μειώνει την ένταση ήχου των άλλων χρηστών ενώ μιλάτε αν έχετε την κατάσταση "Ομιλητής Προτεραιότητας".

<b>Attenuate other users while talking as Priority Speaker.</b><br />Mumble supports decreasing the volume of other users while you talk as the <i>Priority Speaker</i> to avoid getting disturbed. Checking this checkbox will enable this feature.→ <b>Να γίνεται εξασθένηση στους άλλους χρήστες ενώ μιλάτε ως Ομιλητής Προτεραιότητας.</b><br />Το Mumble υποστηρίζει τη μείωση έντασης ήχου των άλλων χρηστών ενώ μιλάτε ως <i>Ομιλητής Προτεραιότητας</i> για να μην ενοχλήστε. Το τικάρισμα αυτού του κουτιού θα ενεργοποιήσει αυτήν τη λειτουργία.

Attenuate other users while talking as Priority Speaker.→ Να γίνεται εξασθένηση στους άλλους χρήστες ενώ μιλάτε ως Ομιλητής Προτεραιότητας.

Advanced Attenuation Options→ Προηγμένες Επιλογές Εξασθένησης

If checked, Mumble will only attenuate applications that are using the same output source as Mumble→ Εάν είναι επιλεγμένο, το Mumble θα εξασθενίσει μόνο τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν την ίδια πηγή εξόδου με το Mumble

<b>Attenuate only applications using the same output as Mumble</b><br />If checked, applications that use a different output than Mumble will not be attenuated.→ <b>Να γίνεται εξασθένηση μόνο στις εφαρμογές που χρησιμοποιούν την ίδια έξοδο με το Mumble</b><br />Εάν είναι επιλεγμένο, οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν διαφορετική έξοδο από το Mumble δεν θα εξασθενούνται.

Only attenuate applications using the same output device→ Να γίνεται εξασθένηση μόνο στις εφαρμογές που χρησιμοποιούν την ίδια συσκευή εξόδου

If checked, PulseAudio loopback modules will be attenuated→ Εάν είναι επιλεγμένο, οι μονάδες βρόχου του PulseAudio θα εξασθενιστούν

<b>Attenuate PulseAudio loopback modules</b><br />If loopback modules are linked to Mumble's output device/sink, they will also be attenuated.→ <b>Εξασθένηση PulseAudio loopback ενοτήτων</b><br />Αν οι loopback ενότητες πού΄συνδέονται με το Mumble είναι συσκευές εξόδου το loopback θα είναι εξασθενημένο.

Attenuate PulseAudio loopback modules→ Να γίνει εξασθένηση στις μονάδες βρόχου του PulseAudio

None→ Κανένα

Local→ Τοπικό

Server→ Διακομιστής

Audio Output→ Εξοδος Ήχου

%1 ms→ %1 ms

%1 %→ %1 %

%1 m→ %1 λ

Choose sound file→ Επιλέξτε ένα αρχείο ήχου

Invalid sound file→ Μη έγκυρο αρχείο ήχου

The file '%1' cannot be used by Mumble. Please select a file with a compatible format and encoding.→ Το αρχείο '%1' δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το Mumble. Επιλέξτε ένα αρχείο με συμβατή μορφή και κωδικοποίηση.

>1000 ms→ >1000 ms

Audio Statistics→ Στατιστικά ήχου

Input Levels→ Επίπεδα εισόδου

Peak microphone level→ Μέγιστη ένταση μικροφώνου

Peak power in last frame→ Μέγιστη δύναμη στο τελευταίο καρέ

This shows the peak power in the last frame (20 ms), and is the same measurement as you would usually find displayed as "input power". Please disregard this and look at <b>Microphone power</b> instead, which is much more steady and disregards outliers.→ Αυτό δείχνει την μέγιστη ισχύ στο τελευταίο κομμάτι (20 ms) και είναι η ίδια μέτρηση που συνήθως εμφανίζεται ως "ισχύ εισόδου". Παρακαλούμε αγνοήστε την και κοιτάξτε την <b>Ισχύς Μικροφώνου</b> αντ' αυτού, η οποία είναι πολύ πιο σταθερή και αγνοεί τις ακραίες τιμές.

Peak speaker level→ Μέγιστη ένταση ηχείων

This shows the peak power of the speakers in the last frame (20 ms). Unless you are using a multi-channel sampling method (such as ASIO) with speaker channels configured, this will be 0. If you have such a setup configured, and this still shows 0 while you're playing audio from other programs, your setup is not working.→ Αυτό δείχνει την μέγιστη ισχύ των ηχείων στο τελευταίο κομμάτι (20 ms). Εκτός και χρησιμοποιείτε κάποια πολυκαναλική μέθοδο δειγματοληψίας (όπως ASIO) με τα κανάλια των ηχείων ρυθμισμένα, αυτό θα είναι 0. Αν έχετε κάποια τέτοια διαρρύθμιση και εξακολουθεί να δείχνει 0 κατά την αναπαραγωγή ήχου από άλλα προγράμματα, η διαρρύθμιση σας δεν δουλεύει.

Peak clean level→ Μέγιστο καθαρό επίπεδο

This shows the peak power in the last frame (20 ms) after all processing. Ideally, this should be -96 dB when you're not talking. In reality, a sound studio should see -60 dB, and you should hopefully see somewhere around -20 dB. When you are talking, this should rise to somewhere between -5 and -10 dB.<br />If you are using echo cancellation, and this rises to more than -15 dB when you're not talking, your setup is not working, and you'll annoy other users with echoes.→ Αυτό δείχνει την μέγιστη ισχύ στο τελευταίο κομμάτι (20 ms) μετά από όλες τις επεξεργασίες. Ιδανικά, αυτό θα έπρεπε να είναι στα -96 dB όταν δεν μιλάτε. Αλλά στην πραγματικότητα, ένα studio ήχου θα δει -60 dB, και εσείς μπορεί να δείτε γύρω στα -20 dB. Όταν μιλάτε, αυτό θα αυξηθεί κάπου ανάμεσα στα -5 και -10 dB.<br />Αν χρησιμοποιείτε ακύρωση ηχώς, και αυτό αυξηθεί σε περισσότερο από -15 dB όταν δεν μιλάτε, η διαρρύθμισή σας δεν δουλεύει, και θα ενοχλείτε άλλους χρήστες με ηχώ.

Signal Analysis→ Ανάλυση Σήματος

Microphone power→ Ισχύς μικροφώνου

How close the current input level is to ideal→ Πόσο κοντά στο ιδανικό είναι το τρέχον επίπεδο της εισόδου

This shows how close your current input volume is to the ideal. To adjust your microphone level, open whatever program you use to adjust the recording volume, and look at the value here while talking.<br /><b>Talk loud, as you would when you're upset over getting fragged by a noob.</b><br />Adjust the volume until this value is close to 100%, but make sure it doesn't go above. If it does go above, you are likely to get clipping in parts of your speech, which will degrade sound quality.→ Αυτό δείχνει πόσο κοντά στο ιδανικό είναι η τρέχουσα ένταση ήχου της εισόδου. Για να ρυθμίσετε το επίπεδο του μικροφώνου σας, ανοίξτε ό, τι πρόγραμμα χρησιμοποιείτε για να ρυθμίσετε την ένταση εγγραφής και δείτε την τιμή εδώ ενώ μιλάτε.<br /><b>Μιλήστε δυνατά, όπως θα κάνατε όταν είστε αναστατωμένοι που σας "εφαγε" ενας αρχάριος.</b><br />Ρυθμίστε την ένταση έως ότου αυτή η τιμή πλησιάσει το 100%, αλλά βεβαιωθείτε ότι δεν το υπερβαίνει. Αν πάει παραπάνω, είναι πιθανό να κόβεται η ομιλία σας, πράγμα που θα υποβαθμίσει την ποιότητα του ήχου.

Signal-To-Noise ratio→ Αναλογία σήματος προς θόρυβο

Signal-To-Noise ratio from the microphone→ Αναλογία σήματος προς θόρυβο από το μικρόφωνο

This is the Signal-To-Noise Ratio (SNR) of the microphone in the last frame (20 ms). It shows how much clearer the voice is compared to the noise.<br />If this value is below 1.0, there's more noise than voice in the signal, and so quality is reduced.<br />There is no upper limit to this value, but don't expect to see much above 40-50 without a sound studio.→ Αυτό είναι το Σήμα-Προς-Θόρυβο (SNR) του μικροφώνου στο τελευταίο κομμάτι (20 ms). Δείχνει πόσο πιό καθαρή είναι η ομιλία σε σχέση με το θόρυβο.<br />Εάν αυτή η τιμή είναι κάτω από 1.0, υπάρχει περισσότερος θόρυβος απ' ότι ομιλία στο σήμα, και έτσι η ποιότητα είναι μειωμένη.<br />Δεν υπάρχει ανώτατο όριο σε αυτή τη τιμή, αλλά μην περιμένετε να δείτε πολυ παραπάνω από 40-50 χωρις studio ήχου.

Speech Probability→ Πιθανότητα ομιλίας

Probability of speech→ Οι πιθανότητες να υπάρξει ομιλία

This is the probability that the last frame (20 ms) was speech and not environment noise.<br />Voice activity transmission depends on this being right. The trick with this is that the middle of a sentence is always detected as speech; the problem is the pauses between words and the start of speech. It's hard to distinguish a sigh from a word starting with 'h'.<br />If this is in bold font, it means Mumble is currently transmitting (if you're connected).→ Αυτή είναι η πιθανότητα το τελευταίο κομμάτι (20 ms) να ήταν ομιλία και όχι θόρυβος απ' το περιβάλλον.<br />Η εκπομπή από δραστηριότητα φωνής βασίζεται στο να είναι σωστό αυτό. Το κόλπο με αυτό είναι ότι η μέση μιάς πρότασης ανιχνεύεται πάντα ως ομιλία· το πρόβλήμα είναι οι παύσεις ανάμεσα στις λέξεις και η αρχή της ομιλίας. Είναι δύσκολο να διακριθεί ένας αναστεναγμός από μιά λέξη που αρχίζει από 'α'.<br />Εάν αυτό είναι σε έντονη γραμματοσειρά, αυτό σημαίνει ότι το Mumble εκπέμπει αυτή τη στιγμή (αν είστε συνδεδεμένοι).

Configuration feedback→ Διαμόρφωση σχολίων

Current audio bitrate→ Τρέχον ρυθμός bit του ήχου

Bitrate of last frame→ Ρυθμός bit του τελευταίου καρέ

DoublePush interval→ Διάστημα χρόνου ΔιπλοΚλικ

Time between last two Push-To-Talk presses→ Χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών πατημάτων του κουμπιού Πίεση-Πλήκτρου-για-Ομιλία

Speech Detection→ Ανίχνευση Ομιλίας

Current speech detection chance→ Τρέχουσα πιθανότητα ανίχνευσης ομιλίας

<b>This shows the current speech detection settings.</b><br />You can change the settings from the Settings dialog or from the Audio Wizard.→ <b>Αυτό δείχνει τις τρέχουσες ρυθμίσεις ανίχνευσης ομιλίας.</b><br />Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις από το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις ή από τον Οδηγό Ρυθμίσεων Ήχου.

Signal and noise power spectrum→ Ισχύς φάσματος σήματος και θορύβου

Power spectrum of input signal and noise estimate→ Φάσμα ισχύος του σήματος εισόδου και εκτίμηση θορύβου

This shows the power spectrum of the current input signal (red line) and the current noise estimate (filled blue).<br />All amplitudes are multiplied by 30 to show the interesting parts (how much more signal than noise is present in each waveband).<br />This is probably only of interest if you're trying to fine-tune noise conditions on your microphone. Under good conditions, there should be just a tiny flutter of blue at the bottom. If the blue is more than halfway up on the graph, you have a seriously noisy environment.→ Αυτό δείχνει το φάσμα ισχύος του τρέχοντος σήματος εισόδου (κόκκινη γραμμή) και την τρέχουσα εκτίμηση θορύβου (γεμισμένη μπλε).<br />Όλα τα πλάτη πολλαπλασιάζονται επί 30 για να φανούν τα ενδιαφέροντα κομμάτια (πόσο περισσότερο σήμα από θόρυβο υπάρχει σε κάθε ζώνη συχνοτήτων).<br />Αυτό πιθανότατα σας ενδιαφέρει μόνο αν προσπαθείτε να τελειοποιήστε τις συνθήκες θορύβου στο μικρόφωνο σας. Υπό καλές συνθήκες, θα πρέπει να υπάρχει μόνο μικρή ταραχή στο κάτω μέρος του μπλε. Εάν πάνω στο γράφημα, το μπλε είναι πάνω από το μισό, έχετε ένα πολύ θορυβώδες περιβάλλον.

Echo Analysis→ Ανάλυση Ηχώς

Weights of the echo canceller→ Βάρη του ακυρωτή ηχώς

This shows the weights of the echo canceller, with time increasing downwards and frequency increasing to the right.<br />Ideally, this should be black, indicating no echo exists at all. More commonly, you'll have one or more horizontal stripes of bluish color representing time delayed echo. You should be able to see the weights updated in real time.<br />Please note that as long as you have nothing to echo off, you won't see much useful data here. Play some music and things should stabilize. <br />You can choose to view the real or imaginary parts of the frequency-domain weights, or alternately the computed modulus and phase. The most useful of these will likely be modulus, which is the amplitude of the echo, and shows you how much of the outgoing signal is being removed at that time step. The other viewing modes are mostly useful to people who want to tune the echo cancellation algorithms.<br />Please note: If the entire image fluctuates massively while in modulus mode, the echo canceller fails to find any correlation whatsoever between the two input sources (speakers and microphone). Either you have a very long delay on the echo, or one of the input sources is configured wrong.→ Αυτό δείχνει το βάρος του ηχού, με το χρόνο αυξάνεται προς τα κάτω και η συχνότητα αυξάνει προς τα δεξιά<br />Ιδανικά, αυτό θα πρέπει να είναι μαύρο, αναφέροντας πως δεν υπάρχει ήχος. Πιο συχνά, θα μπορείτε να έχετε μία ή περισσότερες οριζόντιες ρίγες του μπλε χρώματος που αντιπροσωπεύουν τη καθυστερημένη ηχώ. Θα πρέπει να είστε σε θέση να δείτε τις ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο.<br />Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι για όσο διάστημα έχετε echo off, δεν θα δείτε πολλά χρήσιμα στοιχεία. Παίξτε κάποια μουσική και τα πράγματα θα πρέπει να σταθεροποιηθούν.<br />Μπορείτε να επιλέξετε να δείτε τα πραγματικά ή φανταστικά μέρη της συχνότητας, ή εναλλακτικά να υπολογιστεί το μέτρο και η φάση. Οι πιο χρήσιμες από αυτές είναι πιθανό ο συντελεστής, που είναι το εύρος της ηχούς, και δείχνει πόσο το εξερχόμενο σήμα αφαιρείται σε αυτό το χρονικό βήμα. Οι άλλοι τρόποι προβολής είναι κυρίως χρήσιμη για τους ανθρώπους που θέλουν να συντονίσουν την ακύρωση ηχούς αλγορίθμων.<br />Παρακαλώ σημειώστε: Εάν το σύνολο της εικόνας κυμαίνεται μαζικά, ενώ ο συντελεστής είναι σελειτουργία, το echo canceller αποτυγχάνει να βρεί μία απολύτως συσχέτιση μεταξύ των δύο πηγών εισόδου (ηχεία και μικρόφωνο). Είτε έχετε μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην ηχώ, ή μία από τις πηγές εισόδου έχει ρυθμιστεί λάθος.

This is the audio bitrate of the last compressed frame (20 ms), and as such will jump up and down as the VBR adjusts the quality. The peak bitrate can be adjusted in the Settings dialog.→ Αυτό είναι το bitrate του τελευταίου συμπιεσμένου κομματιού (20 ms), και ως εκ τούτου θα πηδάει πάνω κάτω όσο το VBR ρυθμίζει την ποιότητα. Το μέγιστο bitrate μπορεί να ρυθμιστεί στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις.

Audio Tuning Wizard→ Οδηγός Ρυθμίσεων Ήχου

Introduction→ Εισαγωγή

Welcome to the Mumble Audio Wizard→ Καλώς ήλθατε στον οδηγό του Mumble Audio

Finished→ Τελείωσε

Enjoy using Mumble→ Απολαύστε τη χρήση του Mumble

Device selection→ Επιλογή συσκευής

Selecting the input and output device to use with Mumble.→ Επιλογή της συσκευής εισόδου και εξόδου που θα χρησιμοποιηθεί στο Mumble.

This is the device your microphone is connected to.→ Αυτή είναι η συσκευή στην οποία είναι συνδεδεμένο το μικρόφωνό σας.

System→ Σύστημα

Input method for audio→ Μέθοδος εισόδου για τον ήχο

<b>This is the input method to use for audio.</b><br />Most likely you want to use DirectSound.→ <b>Αυτή είναι η μέθοδος εισόδου για χρήση στον ήχο.</b><br />Πιθανότατα θέλετε να χρησιμοποιήσετε το DirectSound.

Device→ Συσκευή

Input device to use→ Ποιά συσκευή εισόδου να χρησιμοποιηθεί

<b>Selects which sound card to use for audio input.</b>→ <b>Επιλέγει ποια κάρτα ήχου θα χρησιμοποιηθεί για είσοδο ήχου.</b>

Cancel echo from headset or speakers→ Ακύρωση της ηχώ από τα ακουστικλα ή τα ηχεία

Use echo cancellation→ Να γίνει χρήση ακύρωσης ηχώς

This enables echo cancellation of outgoing audio, which helps both on speakers and on headsets.→ Αυτό ενεργοποιεί την ακύρωση ηχώς στον εξερχόμενο ήχο, το οποίο βοηθά τόσο στα ηχεία όσο και στα ακουστικά.

This is the device your speakers or headphones are connected to.→ Αυτή είναι η συσκευή στην οποία είναι συνδεδεμένα τα ηχεία ή τα ακουστικά σας.

Output method for audio→ Μέθοδος εξόδου για τον ήχο

<b>This is the Output method to use for audio.</b><br />Most likely you want to use DirectSound.→ <b>Αυτή είναι η μέθοδος εξόδου για χρήση στον ήχο.</b><br />Πιθανότατα θέλετε να χρησιμοποιήσετε το DirectSound.

Output device to use→ Ποιά συσκευή εξόδου να χρησιμοποιηθεί

<b>Selects which sound card to use for audio Output.</b>→ <b>Επιλέγει ποια κάρτα ήχου θα χρησιμοποιηθεί για την Έξοδο ήχου.</b>

Enable positional audio→ Ενεργοποιήστε τον ήχο θέσης

Allows positioning of sound→ Επιτρέπει την τοποθέτηση του ήχου

<p> This is the audio tuning wizard for Mumble. This will help you correctly set the input levels of your sound card, and also set the correct parameters for sound processing in Mumble. </p> <p> Please be aware that as long as this wizard is active, audio will be looped locally to allow you to listen to it, and no audio will be sent to the server. </p>→ <p> Αυτός είναι ο οδηγός ρύθμισης ήχου για το Mumble. Θα σας βοηθήσει να ορίσετε σωστά τα επίπεδα εισόδου της κάρτας ήχου σας και επίσης να ορίσετε τις σωστές παραμέτρους επεξεργασίας ήχου στο Mumble.</p> <p> Λάβετε υπόψη σας ότι όσο ο εν λόγω οδηγός είναι ενεργός, ο ήχος θα αναπαράγεται τοπικά ώστε να τον ακούτε, και δεν θα αποσταλεί ήχος στο διακομιστή. </p>

Input Device→ Συσκευή Εισόδου

Output Device→ Συσκευή Εξόδου

This allows Mumble to use positional audio to place voices.→ Αυτό επιτρέπει στο Mumble να χρησιμοποιεί ήχο θέσης για να τοποθετεί τις φωνές.

<p> To keep latency to an absolute minimum, it's important to buffer as little audio as possible on the soundcard. However, many soundcards report that they require a much smaller buffer than what they can actually work with, so the only way to set this value is to try and fail. </p> <p> You should hear a voice sample. Change the slider below to the lowest value which gives <b>no</b> interruptions or jitter in the sound. Please note that local echo is disabled during this test. </p>→ <p> Για να κρατηθεί η αδράνειο στο ελάχιστο, είναι σημαντικό να τοποθηετηθεί ως μικρός ήχος σχετικά με την κάρτα ήχου. Ωστόσο, πολλές κάρτες ήχου απαιτούν πολύ μικρότερο κένο από ό,τι μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει, οπότε ο μόνος τρόπος για να ορίσετε αυτήν την τιμή είναι να προσπαθήσει και να αποτύχει ο μετατροπέας </p> <p> Θα πρέπει να ακούσετε ένα δείγμα φωνής. Αλλάξτε το ρυθμιστικό κάτω από την χαμηλότερη τιμή που δίνει <b>καθόλου</b>διακοπές ή παρεμβολές στον ήχο. Παρακαλώ σημειώστε ότι η τοπική ηχώ είναι απενεργοποιημένη κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμής. </p>

Amount of data to buffer→ Ποσό δεδομένων για άμβλυνση

This sets the amount of data to pre-buffer in the output buffer. Experiment with different values and set it to the lowest which doesn't cause rapid jitter in the sound.→ Αυτό καθορίζει την ποσότητα των δεδομένων για τηνπρο-άμβλυνση κατά την άμβλυνση εξόδου. Πειραματιστείτε με διαφορετικές τιμές, να το θέσετε στο χαμηλότερο και έτσι δεν θα υπάρχουν προβλήματα ήχου.

<p> Open your sound control panel and go to the recording settings. Make sure the microphone is selected as active input with maximum recording volume. If there's an option to enable a "Microphone boost" make sure it's checked. </p> <p> Speak loudly, as when you are annoyed or excited. Decrease the volume in the sound control panel until the bar below stays as high as possible in the blue and green but <b>not</b> the red zone while you speak. </p>→ <p> Ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου του ήχου και μεταβείτε στις ρυθμίσεις εγγραφής. Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι επιλεγμένο ως ενεργή είσοδος με μέγιστη ένταση εγγραφής. Εάν υπάρχει επιλογή "Ενίσχυση μικροφώνου" βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί. </p> <p> Μιλήστε δυνατά, όπως όταν είστε ενοχλημένοι ή ενθουσιασμένοι. Μειώστε την ένταση του ήχου στον πίνακα ελέγχου του ήχου έως ότου η μπάρα παρακάτω παραμείνει όσο το δυνατόν ψηλότερα στα μπλε και πράσινο αλλά <b>όχι</b> στην κόκκινη ζώνη ενώ μιλάτε. </p>

Positional Audio→ Ήχος Θέσης

Adjusting attenuation of positional audio.→ Γίνεται προσαρμογή της εξασθένησης στον ήχο θέσης.

<p> Mumble supports positional audio for some games, and will position the voice of other users relative to their position in game. Depending on their position, the volume of the voice will be changed between the speakers to simulate the direction and distance the other user is at. Such positioning depends on your speaker configuration being correct in your operating system, so a test is done here. </p> <p> The graph below shows the position of <font color="red">you</font>, the <font color="yellow">speakers</font> and a <font color="green">moving sound source</font> as if seen from above. You should hear the audio move between the channels. </p>→ <p> Το Mumble υποστηρίζει τον ήχο θέσης για ορισμένα παιχνίδια και τοποθετεί τη φωνή άλλων χρηστών σε θέση ανάλογη με τη θεσή τους μέσα στο παιχνίδι. Ανάλογα με τη θέση τους, η ένταση της φωνής τους θα αλλάζει μεταξύ των ηχείων, ώστε να προσομοιώνεται η κατεύθυνση και η απόσταση που βρίσκεται ο άλλος χρήστης. Η τοποθέτηση τους εξαρτάται από τη σωστή ρύθμιση των ηχείων σας στο λειτουργικό σας σύστημα, γι' αυτό εδώ γίνεται μιά δοκιμή. </p> <p> Το γράφημα που ακολουθεί δείχνει τη θέση<font color="red">σας</font>, των <font color="yellow">ηχείων</font> και μιάς <font color="green">κινητής πηγής ήχου</font>σαν να φαίνεται από πάνω. Θα πρέπει να ακούσετε τον ήχο να κινείται μεταξύ των καναλιών. </p>

Use headphones instead of speakers→ Χρησιμοποιήστε ακουστικά αντί για ηχεία

<p> Congratulations. You should now be ready to enjoy a richer sound experience with Mumble. </p> <p> Mumble is under continuous development, and the development team wants to focus on the features that benefit the most users. To this end, Mumble supports submitting anonymous statistics about your configuration to the developers. These statistics are essential for future development, and also make sure the features you use aren't deprecated. </p>→ <p> Συγχαρητήρια. Είστε έτοιμοι να απολαύσετε μια πλουσιότερη εμπειρία ήχου με το Mumble. </p> <p> Το Mumble βρίσκεται υπό συνεχή ανάπτυξη και η ομάδα ανάπτυξης θέλει να επικεντρωθεί στα χαρακτηριστικά που ωφελούν τους περισσότερους χρήστες. Για το σκοπό αυτό, το Mumble υποστηρίζει την υποβολή ανώνυμων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις ρυθμίσεις σας στους προγραμματιστές. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία είναι απαραίτητα για τη μελλοντική εξέλιξη, και επίσης για να βεβαιωθούν ότι τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιείτε δεν θα καταργηθούν. </p>

Use headphones→ Χρησιμοποιήστε ακουστικά

This ignores the OS speaker configuration and configures the positioning for headphones instead.→ Αυτό αγνοεί τη διαμόρφωση των ηχείων στο λειτουργικό σύστημα και αντ' αυτού ρυθμίζει την κατευθυντικότητα στα ακουστικά.

Volume tuning→ Ρύθμιση έντασης ήχου

Tuning microphone hardware volume to optimal settings.→ Γίνεται ρύθμιση της έντασης του μικροφώνου στις βέλτιστες ρυθμίσεις.

Now talk softly, as you would when talking late at night and you don't want to disturb anyone. Adjust the slider below so that the bar moves into green when you talk, but stays blue while you're silent.→ Τώρα μιλήστε απαλά, όπως θα μιλούσατε αργά τη νύχτα για να μην ενοχλήσετε κανέναν. Προσαρμόστε τον ολισθητή παρακάτω, έτσι ώστε η γραμμή να πηγαίνει στο πράσινο όταν μιλάτε, αλλά να παραμένει στο μπλε όταν σιωπάτε.

Voice Activity Detection→ Ανίχνευση φωνητικής δραστηριότητας

Letting Mumble figure out when you're talking and when you're silent.→ Αφήσετε το Mumble να καταλάβει πότε μιλάτε και πότε είστε σιωπηλοί.

This will help Mumble figure out when you are talking. The first step is selecting which data value to use.→ Αυτό θα βοηθήσει το Mumble να καταλάβει πότε μιλάτε. Το πρώτο βήμα είναι να επιλέξετε τι είδος δεδομένων να χρησιμοποιηθεί.

Raw amplitude from input→ Ακαθάριστο πλάτος από την είσοδο

Signal-To-Noise ratio→ Αναλογία σήματος προς θόρυβο

Next you need to adjust the following slider. The first few utterances you say should end up in the green area (definitive speech). While talking, you should stay inside the yellow (might be speech) and when you're not talking, everything should be in the red (definitively not speech).→ Στη συνέχεια θα πρέπει να ρυθμίσετε τον παρακάτω ολισθητή. Οι πρώτες λέξεις που θα πείτε πρέπει να βρίσκονται στην πράσινη περιοχή (σίγουρα ομιλία). Ενώ μιλάτε, θα πρέπει να παραμείνετε μέσα στο κίτρινο (ίσως ομιλία) και όταν δεν μιλάτε, θα πρέπει να είναι στο κόκκινο (σίγουρα όχι ομιλία).

Device tuning→ Ρύθμιση συσκευής

Changing hardware output delays to their minimum value.→ Γίνεται αλλαγή των καθυστερήσεων στην έξοδο υλικού στην ελάχιστη τιμή τους.

Submit anonymous statistics to the Mumble project→ Υποβάλετε ανώνυμα στατιστικά στοιχεία στο Mumble project

Push To Talk:→ Πίεση πλήκτρου για ομιλία:

Quality & Notifications→ Ποιότητα & Ειδοποιήσεις

Adjust quality and notification settings.→ Ρύθμιση ποιότητας και ειδοποιήσεων.

Quality settings→ Ρυθμίσεις ποιότητας

Low→ Χαμηλό

Balanced→ Ισορροπημένο

Notification settings→ Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων

Use Text-To-Speech to read notifications and messages to you.→ Χρήση Text-to-Speech για ανάγνωση ειδοποιήσεων και μηνυμάτων.

Disable Text-To-Speech and use sounds instead.→ Απενεργοποίηση του Text-To-Speech και χρήση ήχου αντ ' αυτού.

%1 ms→ %1 ms

Enables attenuation of other applications while users talk to you→ Ενεργοποιεί την εξασθένηση ήχου στις άλλες εφαρμογές οταν σας μιλούν χρήστες

Attenuate applications while other users talk→ Να γίνεται εξασθένηση ήχου στις εφαρμογές όταν μιλούν άλλοι χρήστες

High→ Υψηλό

Custom→ Προσαρμοσμένο

You already set a customized quality configuration in Mumble. Select this setting to keep it.→ Έχετε ήδη ρυθμίσει μια προσαρμοσμένη διαμόρφωση ποιότητας στο Mumble. Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για να την κρατήσετε.

Enables attenuation of other applications while users talk to you. This means that as soon someone starts to speak to you in Mumble, the sound of all other applications (like audio players) will get attenuated so you can hear them more clearly.→ Ενεργοποιεί την εξασθένιση άλλων εφαρμογών όταν άλλοι χρήστες σας μιλάνε. Αυτό σημαίνει ότι μόλις κάποιος αρχίσει να σας μιλάει στο Mumble, ο ήχος όλων των άλλων εφαρμογών (όπως εφαρμογές αναπαραγωγής μουσικής) θα εξασθενίσει ώστε να μπορείτε να τους ακούτε καλύτερα.

Apply some high contrast optimizations for visually impaired users→ Εφαρμογή ορισμένων βελτιστοποιήσεων μεγάλης αντίθεσης για χρήστες με προβλήματα όρασης

Use high contrast graphics→ Χρήση γραφικών μεγάλης αντίθεσης

Keep custom Text-To-Speech settings.→ Διατήρηση των Text-to-Speech ρυθμίσεων.

<p> Open your sound control panel and go to the recording settings. Make sure the microphone is selected as active input with maximum recording volume. If there's an option to enable a "Microphone boost" make sure it's checked. </p> <p> Speak loudly, as when you are annoyed or excited. Decrease the volume in the sound control panel until the bar below stays as high as possible in the striped and the empty but <b>not</b> the crisscrossed zone while you speak. </p>→ <p> Ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου του ήχου και μεταβείτε στις ρυθμίσεις εγγραφής. Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι επιλεγμένο ως ενεργή είσοδος με μέγιστη ένταση εγγραφής. Εάν υπάρχει επιλογή "Ενίσχυση μικροφώνου" βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί. </p> <p> Μιλήστε δυνατά, όπως όταν είστε ενοχλημένοι ή ενθουσιασμένοι. Μειώστε την ένταση του ήχου στον πίνακα ελέγχου του ήχου έως ότου η μπάρα παρακάτω παραμείνει όσο το δυνατόν ψηλότερα στη ριγέ και τη κενή αλλά <b>όχι</b> στη διασταυρούμενη ζώνη ενώ μιλάτε. </p>

Now talk softly, as you would when talking late at night and you don't want to disturb anyone. Adjust the slider below so that the bar moves into empty zone when you talk, but stays in the striped one while you're silent.→ Τώρα μιλήστε απαλά, όπως θα μιλούσατε αργά τη νύχτα για να μην ενοχλήσετε κανέναν. Προσαρμόστε τον ολισθητή παρακάτω, έτσι ώστε η γραμμή να πηγαίνει στην άδεια ζώνη όταν μιλάτε, αλλά να παραμένει στη διασταυρούμενη όταν σιωπάτε.

Next you need to adjust the following slider. The first few utterances you say should end up in the empty area (definitive speech). While talking, you should stay inside the striped (might be speech) and when you're not talking, everything should be in the crisscrossed (definitively not speech).→ Στη συνέχεια θα πρέπει να ρυθμίσετε τον παρακάτω ολισθητή. Οι πρώτες λέξεις που θα πείτε πρέπει να βρίσκονται στην άδεια περιοχή (σίγουρα ομιλία). Ενώ μιλάτε, θα πρέπει να παραμείνετε μέσα στη ριγέ (ίσως ομιλία) και όταν δεν μιλάτε, θα πρέπει να είναι στη διασταυρούμενη (σίγουρα όχι ομιλία).

In this configuration Mumble will use a <b>low amount of bandwidth</b>. This will inevitably result in high latency and poor quality. Choose this only if your connection cannot handle the other settings. (16kbit/s, 60ms per packet)→ Σε αυτή τη διάταξη, το Mumble χρησιμοποιεί <b>μικρό εύρος ζώνης</b>. Αναπόφευκτα, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα υψηλή καθυστέρηση και κακή ποιότητα. Επιλέξτε αυτό μόνο εάν η σύνδεσή σας δεν μπορεί να αντέξει τις άλλες ρυθμίσεις. (16kbit/δ, 60ms ανά πακέτο)

This is the <b>recommended default</b> configuration. It provides a good balance between quality, latency, and bandwidth usage. (40kbit/s, 20ms per packet)→ Αυτή είναι η <b>συνιστώμενη προεπιλεγμένη</b> διάταξη. Προσφέρει μία καλή ισορροπία μεταξύ της ποιότητας, της καθυστέρησης και του εύρους ζώνης. (40kbit/δ, 20ms ανά πακέτο)

This configuration is only recommended for use in setups where bandwidth is not an issue, like a LAN. It provides the lowest latency supported by Mumble and <b>high quality</b>. (72kbit/s, 10ms per packet)→ Αυτή η διάταξη συνιστάται μόνο για χρήση σε περιβάλλοντα στα οποία δεν τίθεται ζήτημα για το εύρος ζώνης, όπως ένα τοπικό δίκτυο. Προσφέρει τη χαμηλότερη καθυστέρηση που υποστηριζει το Mumble και <b>υψηλή ποιότητα</b>. (72kbit/δ, 10ms ανά πακέτο)

Mumble - Edit Bans→ Mumble - Επεξεργασία των Ban

&Address→ &Διεύθυνση

&Mask→ &Μάσκα

Reason→ Λόγος

Start→ Αρχή

End→ Τέλος

User→ Χρήστης

Hash→ Hash

&Add→ &Προσθήκη

&Update→ &Ενημέρωση

&Remove→ &Αφαίρεση

Ban List→ Λίστα Ban

Search field→ Πεδίο αναζήτησης

This is the search field. Use it to find bans that have this username set in the username field.→ Αυτό είναι το πεδίο αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε το για να βρείτε bans που έχουν αυτό το όνομα χρήστη στο πεδίο όνομα χρήστη.

Who are you looking for?→ Ποιον ψάχνετε;

No nickname→ Χωρίς ψευδώνυμο

IP address→ Διεύθυνση IP

No IP address→ Χωρίς διεύθυνση IP

Reason for the ban→ Λόγος για το ban

No reason→ Χωρίς λόγο

Ban end date→ Ημερομηνία λήξης του ban

Ban end date. If you set the same date for start and end, the ban will be permanent (it will not expire).→ Ημερομηνία λήξης του ban. Εάν ορίσετε την ίδια ημερομηνία για αρχή και τέλος, το ban θα είναι μόνιμο (δεν θα λήξει).

Certificate hash→ Ηash πιστοποιητικού

No certificate hash→ Δεν υπάρχει hash πιστοποιητικού

Banned users→ Χρήστες με ban

This is a list with banned users.→ Αυτή είναι μιά λίστα με χρήστες με ban.

Use this button if you want to add a new ban.→ Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί εάν θέλετε να προσθέσετε ένα νέο ban.

Use this button if you want to update ban information.→ Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί εάν θέλετε να ενημερώσετε τις πληροφορίες του ban.

Use this button if you want to remove user from the ban list.→ Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί εάν θέλετε να αφαιρέσετε τον χρήστη από τη λίστα ban.

Clear all fields→ Καθαρισμός όλων των πεδίων

This button clears all fields. Use it if you want to add a new ban.→ Αυτό το κουμπί καθαρίζει όλα τα πεδία. Χρησιμοποιήστε το αν θέλετε να προσθέσετε ένα νέο ban.

Clear→ Καθαρισμός

Ban List - %n Ban(s)→ Λίστα Ban - %n Ban(s)

Ban List - %n Ban(s)-plural→ Λίστα Ban - %n Ban(s)

Name→ Όνομα

Email→ Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομίου

Issuer→ Εκδότης

Expiry Date→ Ημερομηνία λήξης

(none)→ (κανένας)

Self-signed→ Αυτο-υπογεγραμμένο

Unable to validate email.<br />Enter a valid (or blank) email to continue.→ Δεν είναι δυνατή η επικύρωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.<br />Εισάγετε μία έγκυρη (ή κενή) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να συνεχίσετε.

There was an error generating your certificate.<br />Please try again.→ Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη δημιουργία του πιστοποιητικού σας. <br />Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά.

Your certificate and key could not be exported to PKCS#12 format. There might be an error in your certificate.→ Το πιστοποιητικό και το κλειδί σας δεν ήταν δυνατό να εξαχθούν σε μορφή PKCS#12. Ενδέχεται να υπάρχει σφάλμα στο πιστοποιητικό σας.

The file could not be opened for writing. Please use another file.→ Το αρχείο δεν ήταν δυνατό να ανοιχτεί για εγγραφή. Χρησιμοποιήστε άλλο αρχείο.

The file's permissions could not be set. No certificate and key has been written. Please use another file.→ Δεν ήταν δυνατή η ρύθμιση των δικαιωμάτων του αρχείου. Δεν έχει εγγραφεί κανένα πιστοποιητικό και κλειδί. Χρησιμοποιήστε άλλο αρχείο.

The file could not be written successfully. Please use another file.→ Δεν ήταν δυνατή η εγγραφή του αρχείου. Χρησιμοποιήστε άλλο αρχείο.

The file could not be opened for reading. Please use another file.→ Το αρχείο δεν ήταν δυνατό να ανοιχτεί για ανάγνωση. Χρησιμοποιήστε άλλο αρχείο.

The file is empty or could not be read. Please use another file.→ Το αρχείο είναι άδειο ή δεν μπορεί να διαβαστεί. Χρησιμοποιήστε άλλο αρχείο.

The file did not contain a valid certificate and key. Please use another file.→ Το αρχείο δεν περιέχει έγκυρο πιστοποιητικό και κλειδί. Χρησιμοποιήστε άλλο αρχείο.

Select file to export certificate to→ Επιλέξτε αρχείο στο οποίο θα εξαχθεί το πιστοποιητικό

Select file to import certificate from→ Επιλέξτε αρχείο από το οποίο θα εισαχθεί το πιστοποιητικό

Unable to import. Missing password or incompatible file type.→ Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή. Λείπει ο κωδικός πρόσβασης ή ο τύπος του αρχείου είναι μη συμβατός.

<b>Certificate Expiry:</b> Your certificate is about to expire. You need to renew it, or you will no longer be able to connect to servers you are registered on.→ <b>Λήξη πιστοποιητικού:</b> Το πιστοποιητικό σας πρόκειται να λήξει. Θα πρέπει να το ανανεώσετε αλλιώς δεν θα μπορείτε πλέον να συνδεθείτε σε διακομιστές στους οποίους είστε εγγεγραμμένοι.

Certificate Management→ Διαχείριση πιστοποιητικών

Certificate Authentication→ Πιστοποίηση ταυτότητας πιστοποιητικού

Authenticating to servers without using passwords→ Πιστοποίηση σε διακομιστές χωρίς τη χρήση κωδικών πρόσβασης

Current certificate→ Τρέχον πιστοποιητικό

This is the certificate Mumble currently uses.→ Αυτό είναι το πιστοποιητικό που χρησιμοποιεί το Mumble επι του παρόντος.

Current Certificate→ Τρέχον πιστοποιητικό

Create a new certificate→ Δημιουργήστε ένα νέο πιστοποιητικό

This will create a new certificate.→ Αυτό θα δημιουργήσει ένα νέο πιστοποιητικό.

Import certificate from file→ Εισαγωγή πιστοποιητικού από αρχείο

This will import a certificate from file.→ Αυτό θα εισαγάγει ένα πιστοποιητικό σε αρχείο.

Import a certificate→ Εισάγετε ένα πιστοποιητικό

Export Certificate→ Εξαγωγή Πιστοποιητικού

This will export a certificate to file.→ Αυτό θα εξαγάγει ένα πιστοποιητικό σε αρχείο.

Export current certificate→ Εξαγωγή τρέχοντος πιστοποιητικού

Import Certificate→ Εισαγωγή Πιστοποιητικού

PKCS #12 Certificate import→ Εισαγωγή πιστοποιητικού PKCS #12

<p>Mumble can import certificates stored in PKCS #12 format. This is the format used when exporting a key from Mumble, and also when exporting keys from Firefox, Internet Explorer, Opera etc.</p><p>If the file is password protected, you will need the password to import the certificate.</p>→ <p>Το Mumble μπορεί να εισαγάγει πιστοποιητικά που είναι αποθηκευμένα σε μορφή PKCS #12. Αυτή η μορφή χρησιμοποιείται για την εξαγωγή ενός κλειδιού από το Mumble, αλλά και γιά την εξαγωγή κλειδιών από τον Firefox, τον Internet Explorer, τον Opera κ.λ.π.</p><p>Εάν το αρχείο προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, θα χρειαστείτε τον κωδικό πρόσβασης για να εισάγετε το πιστοποιητικό.</p>

Import from→ Εισαγωγή από

Filename to import from→ Όνομα αρχείου από το οποίο θα γίνει η εισαγωγή

This is the filename you wish to import a certificate from.→ Αυτό είναι το όνομα του αρχείου από το οποίο θέλετε να εισαγάγετε ένα πιστοποιητικό.

Select file to import from→ Επιλέξτε το αρχείο από το οποίο θα γίνει η εισαγωγή

This opens a file selection dialog to choose a file to import a certificate from.→ Αυτό ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου επιλογής αρχείου για να επιλέξετε ένα αρχείο από το οποίο θα γίνει η εισαγωγή ενός πιστοποιητικού.

Open...→ Άνοιγμα...

Password→ Κωδικός πρόσβασης


«Με μεγάλο ενδιαφέρον για τους κατοίκους του πλανήτη Γη!»

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

 • lyk
 • Το Άβαταρ του/της lyk Δημιουργός θέματος
 • Αποσυνδεμένος
 • Administrator
 • Administrator
 • Προτείνω να επικοινωνήσουμε, είπε...
Περισσότερα
4 Χρόνια 3 Μήνες πριν #35 από lyk
Απαντήθηκε από lyk στο θέμα Mumble VoIP - Μετάφραση
3/7Password for PKCS#12 file→ Κωδικός πρόσβασης για αρχείο PKCS#12

This is the password for the PKCS#12 file containing your certificate.→ Αυτός είναι ο κωδικός πρόσβασης για το αρχείο PKCS#12 που περιέχει το πιστοποιητικό σας.

Certificate to import→ Πιστοποιητικό για εισαγωγή

This is the certificate you are importing.→ Αυτό είναι το πιστοποιητικό που εισάγετε.

Certificate Details→ Λεπτομέρειες Πιστοποιητικού

Replace Certificate→ Αντικατάσταση Πιστοποιητικού

Replace existing certificate with new certificate?→ Να αντικατασταθεί το υπάρχον πιστοποιητικό με νέο πιστοποιητικό;

<p>You already have a certificate stored in Mumble, and you are about to replace it.</p> <p>If you are upgrading to a certificate issued to you by a trusted CA and the email addresses match your current certificate, this is completely safe, and servers you connect to will automatically recognize the strong certificate for your email address. </p> <p>If this is not the case, you will no longer be recognized by any server you previously have authenticated with. If you haven't been registered on any server yet, this is nothing to worry about. </p> <p> Are you sure you wish to replace your certificate? </p>→ <p>Έχετε ήδη αποθηκευμένο ένα πιστοποιητικό στο Mumble το οποίο πρόκειται να αντικαταστήσετε.</p> <p>Εάν κάνετε αναβάθμιση σε πιστοποιητικό που σας έχει εκδοθεί από αξιόπιστη CA και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ταιριάζουν με το τρέχον πιστοποιητικό, αυτό είναι απολύτως ασφαλές και οι διακομιστές στους οποίους συνδέεστε θα αναγνωρίζουν αυτόματα το ισχυρό πιστοποιητικό για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. </p> <p>Εάν δεν συμβαίνει αυτό, δεν θα αναγνωρίζεστε πλέον από κανένα διακομιστή στον οποίο έχετε προηγουμένως πιστοποιηθεί. Αν δεν έχετε ακόμα εγγραφεί σε κανένα διακομιστή, τότε δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. </p> <p> Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να αντικαταστήσετε το πιστοποιητικό σας; </p>

This is the certificate Mumble currently uses. It will be replaced.→ Αυτό είναι το πιστοποιητικό που χρησιμοποιεί τώρα το Mumble. Θα αντικατασταθεί.

New certificate→ Νέο πιστοποιητικό

This is the new certificate that will replace the old one.→ Αυτό είναι το νέο πιστοποιητικό που θα αντικαταστήσει το παλιό.

New Certificate→ Νέο Πιστοποιητικό

Make a backup of your certificate→ Κάντε ένα αντίγραφο ασφαλείας του πιστοποιητικού σας

Export to→ Εξαγωγή σε

Filename to export to→ Όνομα αρχείου στο οποίο θα γίνει εξαγωγή

This is the filename you wish to export a certificate to.→ Αυτό είναι το όνομα του αρχείου στο οποίο θέλετε να εξάγετε ένα πιστοποιητικό.

Save As...→ Αποθήκευση Ως...

This is the certificate Mumble currently uses. It will be exported.→ Αυτό είναι το πιστοποιητικό που χρησιμοποιεί τώρα το Mumble. Θα εξαχθεί.

Generate a new certificate for strong authentication→ Να δημιουργηθεί ένα νέο πιστοποιητικό για ισχυρό έλεγχο ταυτότητας

<p>Mumble will now generate a strong certificate for authentication to servers.</p><p>If you wish, you may provide some additional information to be stored in the certificate, which will be presented to servers when you connect. If you provide a valid email address, you can upgrade to a CA issued email certificate later on, which provides strong identification.</p>→ <p>Το Mumble τώρα θα δημιουργήσει ένα ισχυρό πιστοποιητικό για έλεγχο ταυτότητας στους διακομιστές.</p><p>Εάν θέλετε, μπορείτε να δώσετε μερικές πρόσθετες πληροφορίες που θα αποθηκευτούν στο πιστοποιητικό, οι οποίες θα παρουσιάζονται στους διακομιστές όταν συνδέεστε. Εάν παράσχετε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να αναβαθμίσετε αργότερα σε πιστοποιητικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εκδίδεται από κάποια CA, η οποία παρέχει ισχυρή αναγνώριση.</p>

Name→ Όνομα

Email→ Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομίου

Your email address (e.g. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)→ Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (π.χ. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

This is your email address. It is strongly recommended to provide a valid email address, as this will allow you to upgrade to a strong certificate without authentication problems.→ Αυτή είναι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Συνιστάται ιδιαίτερα να παρέχετε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς αυτό θα σας επιτρέψει να κάνετε αναβάθμιση σε ένα ισχυρό πιστοποιητικό χωρίς προβλήματα ταυτοποίησης.

Your name (e.g. John Doe)→ Το όνομά σας (π.χ. John Doe)

This is your name, and will be filled out in the certificate. This field is entirely optional.→ Αυτό είναι το όνομά σας και θα συμπληρωθεί στο πιστοποιητικό. Αυτό το πεδίο είναι εντελώς προαιρετικό.

Finish→ Τέλος

Certificate-based authentication is ready for use→ Ο έλεγχος ταυτότητας βάσει πιστοποιητικού είναι έτοιμος προς χρήση

Enjoy using Mumble with strong authentication.→ Απολαύστε τη χρήση του Mumble με ισχυρό έλεγχο ταυτότητας.

Automatic certificate creation→ Αυτόματη δημιουργία πιστοποιητικού

<p>If you ever lose your current certificate, which will happen if your computer suffers a hardware failure or you reinstall your machine, you will no longer be able to authenticate to any server you are registered on. It is therefore <b>mandatory</b> that you make a backup of your certificate. We strongly recommend you store this backup on removable storage, such as a USB flash drive.</p> <p>Note that this file will not be encrypted, and if anyone gains access to it, they will be able to impersonate you, so take good care of it.</p>→ <p>Εάν ποτέ χάσετε το τρέχον πιστοποιητικό σας, το οποίο θα συμβεί εάν ο υπολογιστής σας υποστεί βλάβη υλικού ή εγκαταστήσετε ξανά το μηχάνημά σας, δεν θα μπορείτε πλέον να ταυτοποιηθείτε σε κανέναν διακομιστή στον οποίο είστε εγγεγραμμένοι. Γι' αυτό είναι <b>υποχρεωτικό</b> να κάνετε ένα αντίγραφο ασφαλείας του πιστοποιητικού σας. Σας συνιστούμε θερμά να αποθηκεύσετε αυτό το αντίγραφο ασφαλείας σε αφαιρούμενο χώρο αποθήκευσης, όπως μια μονάδα flash USB.</p> <p>Σημειώστε ότι αυτό το αρχείο δεν θα κρυπτογραφηθεί και αν κάποιος αποκτήσει πρόσβαση σε αυτό, θα μπορεί να σας υποδυθεί, επομένως φροντίστε να είναι ασφαλές.</p>

<p>Mumble can use certificates to authenticate with servers. Using certificates avoids passwords, meaning you don't need to disclose any password to the remote site. It also enables very easy user registration and a client side friends list independent of servers.</p><p>While Mumble can work without certificates, the majority of servers will expect you to have one.</p><p>Creating a new certificate automatically is sufficient for most use cases. But Mumble also supports certificates representing trust in the users ownership of an email address. These certificates are issued by third parties. For more information see our <a href="mumble.info/certificate.php">user certificate documentation.

→ <p>Το Mumble μπορεί να χρησιμοποιήσει πιστοποιητικά για ταυτοποίηση στους διακομιστές. Η χρήση πιστοποιητικών εξαλείφει την ανάγκη για κωδικούς πρόσβασης, πράγμα που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να αποκαλύψετε κανέναν κωδικό πρόσβασης στον απομακρυσμένο ιστότοπο. Επιτρέπει επίσης την πολύ εύκολη εγγραφή του χρήστη καθώς και μια τοπική λίστα φίλων ανεξάρτητα από τους διακομιστές.</p><p>Ενώ το Mumble μπορεί να λειτουργήσει χωρίς πιστοποιητικά, η πλειοψηφία των εξυπηρετητών θα αναμένουν να έχετε ένα.</p><p>Η δημιουργία ενός νέου πιστοποιητικού αυτόματα αρκεί στις περισσότερες περιπτώσεις. Αλλά το Mumble υποστηρίζει επίσης πιστοποιητικά που αντιπροσωπεύουν την εμπιστοσύνη στην κατοχή μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τους χρήστες. Αυτά τα πιστοποιητικά εκδίδονται από τρίτους. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την <a href="mumble.info/certificate.php">τεκμηρίωση του πιστοποιητικού χρήστη.


None→ Κανένα

Traverse→ Διάβαση

Enter→ Εισαγωγή

Speak→ Ομιλία

Mute/Deafen→ Φίμωση/Κώφωση

Make channel→ Δημιουργία καναλιού

Make temporary→ Δημιουργία προσωρινού

Link channel→ Συσχέτιση καναλιού

This represents no privileges.→ Αυτό δεν αντιπροσωπεύει κανένα προνόμιο.

This represents total access to the channel, including the ability to change group and ACL information. This privilege implies all other privileges.→ Αυτό αντιπροσωπεύει την πλήρη πρόσβαση στο κανάλι, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αλλαγής των πληροφοριών των ομάδων και της ACL. Αυτό το προνόμιο συνεπάγεται όλα τα άλλα προνόμια.

This represents the permission to traverse the channel. If a user is denied this privilege, he will be unable to access this channel and any sub-channels in any way, regardless of other permissions in the sub-channels.→ Αυτό αντιπροσωπεύει την άδεια διέλευσης του καναλιού. Εάν ένας χρήστης δεν έχει αυτό το προνόμιο, δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό το κανάλι και σε κανένα υπο-κανάλι με οποιονδήποτε τρόπο, ανεξάρτητα από άλλα δικαιώματα στα υπο-κανάλια.

This represents the permission to join the channel. If you have a hierarchical channel structure, you might want to give everyone Traverse, but restrict Enter in the root of your hierarchy.→ Αυτό αντιπροσωπεύει την άδεια εισόδου στο κανάλι. Εάν έχετε μια ιεραρχική δομή καναλιού, ίσως θελήσετε να δώσετε σε όλους Διέλευση, αλλά περιορίστε την Είσοδο στη ρίζα της ιεραρχικής δομής σας.

This represents the permission to speak in a channel. Users without this privilege will be suppressed by the server (seen as muted), and will be unable to speak until they are unmuted by someone with the appropriate privileges.→ Αυτό αντιπροσωπεύει την άδεια ομιλίας σε ένα κανάλι. Οι χρήστες χωρίς αυτό το προνόμιο θα κατασταλούν από τον διακομιστή (θα φανούν ως φιμωμένοι) και δεν θα μπορούν να μιλήσουν μέχρι να τους ξεφιμώσει κάποιος με τα κατάλληλα προνόμια.

This represents the permission to whisper to this channel from the outside. This works exactly like the <i>speak</i> privilege, but applies to packets spoken with the Whisper key held down. This may be used to broadcast to a hierarchy of channels without linking.→ Αυτό αντιπροσωπεύει την άδεια να ψιθυρίζει κανείς σε αυτό το κανάλι από έξω. Αυτό λειτουργεί ακριβώς όπως το προνόμιο<i>ομιλία</i> , αλλά ισχύει για τα πακέτα που ομιλούνται με πατημένο το πλήκτρο Ψίθυρος. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μετάδοση σε μια ιεραρχία καναλιών χωρίς συσχέτιση.

This represents the permission to mute and deafen other users. Once muted, a user will stay muted until he is unmuted by another privileged user or reconnects to the server.→ Αυτό αντιπροσωπεύει την άδεια φίμωσης και κώφωσης άλλων χρηστών. Μόλις ένας χρήστης φιμωθεί, θα παραμείνει φιμωμένος έως ότου ξεφιμωθεί από κάποιον προνομιούχο χρήστη ή επανασυνδεθεί με το διακομιστή.

This represents the permission to move a user to another channel or kick him from the server. To actually move the user, either the moving user must have Move privileges in the destination channel, or the user must normally be allowed to enter the channel. Users with this privilege can move users into channels the target user normally wouldn't have permission to enter.→ Αυτό αντιπροσωπεύει την άδεια μετακίνησης ενός χρήστη σε άλλο κανάλι ή να τον kick από το διακομιστή. Για να μετακινηθεί πραγματικά ο χρήστης, είτε ο χρήστης που κινεί πρέπει να έχει δικαιώματα Μετακίνησης στο κανάλι προορισμού είτε πρέπει να επιτρέπεται στον μεταικούμενο χρήστη να εισέλθει στο κανάλι κανονικά . Οι χρήστες με αυτό το προνόμιο μπορούν να μετακινήσουν χρήστες σε κανάλια, οι οποίοι συνήθως δεν θα έχουν άδεια εισόδου.

This represents the permission to make sub-channels. The user making the sub-channel will be added to the admin group of the sub-channel.→ Αυτό αντιπροσωπεύει την άδεια για δημιουργία υπο-καναλιών. Ο χρήστης που δημιουργεί το δευτερεύον κανάλι θα προστεθεί στην ομάδα διαχείρισης του υπο-καναλιού.

This represents the permission to make a temporary subchannel. The user making the sub-channel will be added to the admin group of the sub-channel. Temporary channels are not stored and disappear when the last user leaves.→ Αυτό αντιπροσωπεύει την άδεια για δημιουργία ενός προσωρινού υπο-καναλιού. Ο χρήστης που δημιουργεί το υπο-κανάλι θα προστεθεί στην ομάδα διαχείρισης του δευτερεύοντος καναλιού. Τα προσωρινά κανάλια δεν αποθηκεύονται και εξαφανίζονται όταν ο τελευταίος χρήστης αποχωρήσει.

This represents the permission to link channels. Users in linked channels hear each other, as long as the speaking user has the <i>speak</i> privilege in the channel of the listener. You need the link privilege in both channels to create a link, but just in either channel to remove it.→ Αυτό αντιπροσωπεύει την άδεια για συσχέτιση καναλιών. Οι χρήστες που βρίσκονται σε συσχετισμένα κανάλια ακούνε ο ένας τον άλλο, αρκεί αυτός που μιλάει να έχει το προνόμιο <i>ομιλία</i> στο κανάλι του ακροατή. Χρειάζεται να έχετε το προνόμιο συσχέτισης και στα δύο κανάλια για να τα συσχετίσετε, αλλά αρκεί μόνο σε ένα για να τα αποσυσχετίσετε.

This represents the permission to write text messages to other users in this channel.→ Αυτό αντιπροσωπεύει την άδεια εγγραφής μηνυμάτων κειμένου σε άλλους χρήστες σε αυτό το κανάλι.

This represents the permission to forcibly remove users from the server.→ Αυτό αντιπροσωπεύει την άδεια για να αφαιρέσετε χρήστες από το διακομιστή.

This represents the permission to permanently remove users from the server.→ Αυτό αντιπροσωπεύει το δικαίωμα οριστικής αφαίρεσης χρηστών από το διακομιστή.

This represents the permission to register and unregister users on the server.→ Αυτό αντιπροσωπεύει την άδεια για εγγραφή και κατάργηση εγγραφής χρηστών από το διακομιστή.

This represents the permission to register oneself on the server.→ Αυτό αντιπροσωπεύει την άδεια να εγγραφεί κάποιος μόνος του στον διακομιστή.

Whisper→ Ψίθυρος

Move→ Μετακίνηση

Text message→ Μήνυμα κειμένου

Kick→ Kick

Ban→ Ban

Register User→ Εγγραφή του χρήστη

Register Self→ Εγγραφή του εαυτού σας

Write ACL→ Γράψιμο ACL

Paste and &Send→ Επικόλληση και &Αποστολή

<center>Type chat message here</center>→ <center>Πληκτρολογήστε εδώ το μήνυμα συνομιλίας</center>

Friend→ Φίλος

Authenticated→ Πιστοποιημένος

Priority speaker→ Ομιλητής προτεραιότητας

Recording→ Εγγραφή

Muted (server)→ Φιμωμένος (διακομιστής)

Deafened (server)→ Κωφωμένος (διακομιστής)

Local Ignore (Text messages)→ Αγνόηση Τοπικά (Μηνύματα Κειμένου)

Local Mute→ Φίμωση Τοπικά

Muted (self)→ Φιμωμένος (εαυτός)

Deafened (self)→ Κωφωμένος (εαυτός)

Accept changes→ Αποδοχή αλλαγών

This button will accept current settings and return to the application.<br />The settings will be stored to disk when you leave the application.→ Αυτό το κουμπί θα αποδεχτεί τις τρέχουσες αλλαγές και θα επιστρέψει στην εφαρμογή.<br />Οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν στο δίσκο όταν κλείσετε την εφαρμογή.

Reject changes→ Απόριψη αλλαγών

This button will reject all changes and return to the application.<br />The settings will be reset to the previous positions.→ Αυτό το κουμπί θα απορρίψει όλες τις αλλαγές και θα επιστρέψει στην εφαρμογή.<br />Οι ρυθμίσεις θα επαναφερθούν στις προηγούμενες θέσεις.

Apply changes→ Εφαρμογή αλλαγών

This button will immediately apply all changes.→ Αυτό το κουμπί θα εφαρμόσει αμέσως όλες τις αλλαγές.

Undo changes for current page→ Αναίρεση αλλαγών για την τρέχουσα σελίδα

This button will revert any changes done on the current page to the most recent applied settings.→ Αυτό το κουμπί θα αναιρέσει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα σελίδα στις πιο πρόσφατα εφαρμοσμένες ρυθμίσεις.

Restore defaults for current page→ Επαναφορά στις προεπιλογές για την τρέχουσα σελίδα

This button will restore the defaults for the settings on the current page. Other pages will not be changed.<br />To restore all settings to their defaults, you will have to use this button on every page.→ Αυτό το κουμπί θα επαναφέρει τις προεπιλογές στις ρυθμίσεις για την τρέχουσα σελίδα. Οι άλλες σελίδες δεν θα αλλάξουν.<br />Για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις προεπιλογές τους, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτό το κουμπί σε κάθε σελίδα.

Mumble Configuration→ Διαμόρφωση Mumble

Connecting to %1→ Γίνεται σύνδεση στο %1

Enter username→ Εισαγάγετε το όνομα χρήστη

Adding host %1→ Γίνεται προσθήκη του υπολογιστή %1

Servername→ Όνομα διακομιστή

Hostname→ Όνομα υπολογιστή

Bonjour name→ Όνομα Bonjour

Port→ Θύρα

Addresses→ Διευθύνσεις

Website→ Δικτυακός τόπος

Packet loss→ Απώλεια πακέτων

Ping (80%)→ Ping (80%)

%1 ms→ %1 ms

Ping (95%)→ Ping (95%)

Bandwidth→ Εύρος ζώνης

%1 kbit/s→ %1 kbit/δ

&Connect→ &Σύνδεση...

&Filters→ &Φίλτρα

Unknown

Users→ Χρήστες

Version→ Έκδοση

Failed to fetch server list→ Αποτυχία λήψης λίστας διακομιστών

Mumble Server Connect→ Σύνδεση Διακομιστή Mumble

Ping→ Ping

Remove from Favorites→ Κατάργηση από τα Αγαπημένα

Add custom server→ Πρόσθεση προσαρμοσμένου διακομιστή

Show all servers that respond to ping→ Εμφάνιση όλων των διακομιστών που ανταποκρίνονται στα ping

Show all servers with users→ Εμφάνιση όλων των διακομιστών με χρήστες

Show all servers→ Εμφάνιση όλων των διακομιστών

&Copy→ &Αντιγραφή

Copy favorite link to clipboard→ Αντιγράφη του αγαπημένου σύνδεσμου στο πρόχειρο

&Paste→ &Επικόλληση

Paste favorite from clipboard→ Επικόλληση αγαπημένου από το πρόχειρο

&Edit...→ &Επεξεργασία...

&Add New...→ &Προσθήκη Νέου...

Add to &Favorites→ Προσθήκη στα &Αγαπημένα

Open &Webpage→ Άνοιγμα &Ιστοσελίδας

Show &Reachable→ Προβολή τωβ &Προσβάσιμων

Show &Populated→ Προβολή αυτών με άτομα &μεσα

Show &All→ Προβολή &Όλων

Edit Server→ Επεξεργασία Διακομιστή

Name of the server→ Το όνομα του διακομιστή

A&ddress→ Δ&ιεύθυνση

Internet address of the server.→ Διεύθυνση του διακομιστή στο Internet.

<b>Address</b><br/> Internet address of the server. This can be a normal hostname, an IPv4/IPv6 address or a Bonjour service identifier. Bonjour service identifiers have to be prefixed with a '@' to be recognized by Mumble.→ <b>Διεύθυνση</b><br/> Η Διεύθυνση Internet του διακομιστή. Μπορεί να είναι ένα κανονικό όνομα κεντρικού υπολογιστή, μια διεύθυνση IPv4/IPv6 ή ένα αναγνωριστικό της υπηρεσίας Bonjour. Στα αναγνωριστικά υπηρεσίας Bonjour πρέπει να προστεθεί το πρόθημα «@» για να αναγνωρίζεται από το Mumble.

&Port→ &Θύρα

Port on which the server is listening→ Η θύρα στην οποία ακούει ο διακομιστής

<b>Port</b><br/> Port on which the server is listening. If the server is identified by a Bonjour service identifier this field will be ignored.→ <b>Θύρα</b><br/> Η θύρα στην οποία ακούει ο διακομιστής. Εάν ο διακομιστής αναγνωρίζεται από αναγνωριστικό υπηρεσίας Bonjour, αυτό το πεδίο θα αγνοηθεί.

&Username→ &Όνομα χρήστη

Username to send to the server→ Όνομα χρήστη που θα αποσταλεί στον διακομιστή

<b>Username</b><br/> Username to send to the server. Be aware that the server can impose restrictions on how a username might look like. Also your username could already be taken by another user.→ <b>Όνομα χρήστη</b><br/> Το όνομα χρήστη που αποστέλλεται στον διακομιστή. Έχετε υπόψη σας ότι ο διακομιστής μπορεί να επιβάλει περιορισμούς στο πώς μπορεί να φαίνεται ένα όνομα χρήστη. Επίσης, το όνομα χρήστη σας μπορεί να το έχει πάρει ήδη άλλος χρήστης.

Label→ Ετικέτα

Add Server→ Προσθήκη διακομιστή

You are currently connected to a server. Do you want to fill the dialog with the connection data of this server? Host: %1 Port: %2

You have an URL in your clipboard. Do you want to fill the dialog with this data? Host: %1 Port: %2

Password→ Κωδικός πρόσβασης

Password to send to the server→ Κωδικός πρόσβασης που θα αποσταλεί στον διακομιστή

<b>Password</b><br/> Password to be sent to the server on connect. This password is needed when connecting as <i>SuperUser</i> or to a server using password authentication. If not entered here the password will be queried on connect.→ <b>Κωδικός πρόσβασης</b><br/> Ο κωδικός πρόσβασης που αποστέλλεται στο διακομιστή κατα τη σύνδεση. Αυτός ο κωδικός πρόσβασης είναι απαραίτητος όταν συνδέεστε ως <i>ΥπερΧρήστης</i> ή όταν συνδέεστε σε διακομιστή που χρησιμοποιεί έλεγχο ταυτότητας με κωδικό πρόσβασης. Εάν δεν εισαχθεί εδώ, ο κωδικός πρόσβασης θα ζητηθεί κατά τη σύνδεση.

Show password→ Εμφάνιση του κωδικού πρόσβασης

<b>Label</b><br/> Label of the server. This is what the server will be named like in your server list and can be chosen freely.→ <b>Επιγραφή</b><br/> Η επιγραφή του διακομιστή. Αυτό θα είναι το όνομα του διακομιστή όπως θα φαίνεται στη λίστα διακομιστών σας και μπορεί να επιλεχθεί ελεύθερα.

Local server label→ Τοπική ετικέτα διακομιστή

127.0.0.1→ 127.0.0.1

64738→ 64738

Your username→ Το όνομα χρήστη σας

Your password→ Ο κωδικός πρόσβασης σας

&Fill

Default Device→ Προεπιλεγμένη Συσκευή

Mumble Crash Report→ Αναφορά Σφάλματος του Mumble

<p><b>We're terribly sorry, but it seems Mumble has crashed. Do you want to send a crash report to the Mumble developers?</b></p><p>The crash report contains a partial copy of Mumble's memory at the time it crashed, and will help the developers fix the problem.</p>→ <p><b>Λυπούμαστε πολύ, αλλά φαίνεται ότι το Mumble έβγαλε σφάλμα. Θέλετε να στείλετε αναφορά για το σφάλμα στους προγραμματιστές του Mumble; </b></p><p>Η αναφορά του σφάλματος περιέχει ένα μερικό αντίγραφο της μνήμης του Mumble τη στιγμή που βγήκε το σφάλμα, και θα βοηθήσει τους προγραμματιστές να φτιάξουν το πρόβλημα.</p>

Email address (optional)→ Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικό)

Please describe briefly, in English, what you were doing at the time of the crash→ Περιγράψτε σύντομα, στα αγγλικά, τι κάνατε κατά τη στιγμή που έγινε το σφάλμα

Send Report→ Αποστολή αναφοράς

Don't send report→ Να μην αποσταλεί η αναφορά

Crash upload successful→ Η αποστολή της αναφοράς του σφάλματος ολοκληρώθηκε

Thank you for helping make Mumble better!→ Ευχαριστούμε που βοηθήσατε να γίνει το Mumble καλύτερο!

Crash upload failed→ Η αποστολή της αναφοράς του σφάλματος απέτυχε

We're really sorry, but it appears the crash upload has failed with error %1 %2. Please inform a developer.→ Λυπούμαστε πραγματικά, αλλά φαίνεται ότι η αποστολή της αναφοράς απέτυχε με το σφάλμα %1 %2. Παρακαλούμε να ενημερώστε έναν από τους προγραμματιστές.

This really isn't funny, but apparently there's a bug in the crash reporting code, and we've failed to upload the report. You may inform a developer about error %1→ Αυτό πραγματικά δεν είναι αστείο, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει ένα σφάλμα στον κώδικα αναφοράς σφαλμάτων και δεν μπόρεσε να αποσταλεί η αναφορά. Μπορείτε να ενημερώσετε έναν προγραμματιστή για το σφάλμα %1

Uploading crash report→ Γίνεται αποστολή της αναφοράς του crash

Abort upload→ Ακύρωση της μεταφόρτωσης

Default DirectSound Voice Input→ Προεπιλεγμένη είσοδος φωνής DirectSound

Opening chosen DirectSound Input device failed. No microphone capture will be done.→ Το άνοιγμα της επιλεγμένης συσκευής εισόδου DirectSound απέτυχε. Δεν θα γίνει λήψη από το μικρόφωνο.

Opening chosen DirectSound Input failed. Default device will be used.→ Το άνοιγμα της επιλεγμένης εισόδου DirectSound απέτυχε. Θα χρησιμοποιηθεί η προεπιλεγμένη συσκευή.

Lost DirectSound input device.→ Χάθηκε η συσκευή εισόδου DirectSound.

Default DirectSound Voice Output→ Προεπιλεγμένη έξοδος φωνής DirectSound

Opening chosen DirectSound Output failed. Default device will be used.→ Το άνοιγμα της επιλεγμένης εξόδου DirectSound απέτυχε. Θα χρησιμοποιηθεί η προεπιλεγμένη συσκευή.

Lost DirectSound output device.→ Χάθηκε η συσκευή εξόδου DirectSound.

Opening chosen DirectSound Output failed. No audio will be heard.→ Το άνοιγμα της επιλεγμένης εξόδου DirectSound απέτυχε. Δεν θα υπάρχει ήχος.

Mumble failed to initialize a database in any of the possible locations.→ Το Mumble δεν μπόρεσε να αρχικοποιήσει μια βάση δεδομένων σε καμία από τις πιθανές τοποθεσίες.

The database '%1' is read-only. Mumble cannot store server settings (i.e. SSL certificates) until you fix this problem.→ Η βάση δεδομένων '%1' είναι μόνο για ανάγνωση. Το Mumble δεν μπορεί να αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις του διακομιστή (δηλ. Τα πιστοποιητικά SSL) μέχρι να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα.

Developer Console→ Κονσόλα Προγραμματιστή

Drag here→ Σύρετε εδώ

Shortcuts→ Συντομεύσεις

List of configured shortcuts→ Λίστα διαμορφωμένων συντομεύσεων

Function→ Λειτουργία

Data→ Δεδομένα

Shortcut→ Συντόμευση

Suppress→ Καταστολή

Add new shortcut→ Προσθήκη νέας συντόμευσης

This will add a new global shortcut→ Αυτό θα προσθέσει μία νέα γενική συντόμευση

&Add→ &Προσθήκη

Remove selected shortcut→ Κατάργηση της επιλεγμένης συντόμευσης

This will permanently remove a selected shortcut.→ Αυτό θα καταργήσει οριστικά μια επιλεγμένη συντόμευση.

&Remove→ &Αφαίρεση

<html><head/><body><p>Mumble can currently only use mouse buttons and keyboard modifier keys (Alt, Ctrl, Cmd, etc.) for global shortcuts.</p><p>If you want more flexibility, you can enable <span style=" font-style:italic;">Access for assistive devices</span> in the system's Accessibility preferences. However, please note that this change also potentially allows malicious programs to read what is typed on your keyboard.</p></body></html>→ <html><head/><body><p>Προς το παρόν, το Mumble μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο τα πλήκτρα του ποντικιού και τα πλήκτρα τροποποίησης στο πληκτρολόγιο (Alt, Ctrl, Cmd κ.λπ.) για γενικές συντομεύσεις.</p><p>Εάν θέλετε περισσότερη ευελιξία, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την <span style=" font-style:italic;">Πρόσβαση σε βοηθητικές συσκευές</span> στις προτιμήσεις προσβασιμότητας του συστήματος. Ωστόσο, σημειώστε ότι αυτή η αλλαγή δυνητικά επιτρέπει και τα κακόβουλα προγράμματα να διαβάζουν το τι πληκτρολογείτε στο πληκτρολόγιό σας.</p></body></html>

Open Accessibility Preferences→ Ανοιχτές Προτιμήσεις Προσβασιμότητας

Skip→ Να παραλειφθεί

Enable Global Shortcuts→ Ενεργοποίηση των γενικών συντομεύσεων

<b>Additional Shortcut Engines</b><br />This section allows you to configure the use of additional GlobalShortcut engines.→ <b>Επιπλέον Μηχανές Συντομεύσεων</b><br />Αυτή η ενότητα σάς επιτρέπει να διαμορφώσετε τη χρήση πρόσθετων μηχανών GlobalShortcut.

Additional Shortcut Engines→ Επιπλέον Μηχανές Συντομεύσεων

<b>Enable Windows hooks</b>.<br />This enables the Windows hooks shortcut engine. Using this engine allows Mumble to suppress keypresses and mouse clicks.→ <b>Ενεργοποίηση των Windows hooks</b>.<br />Αυτό ενεργοποιεί τα hooks στο μηχανισμό συντομεύσεων των Windows. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον μηχανισμό, επιτρέπται στο Mumble να καταστέλλει πατήματα πλήκτρων και κλικ του ποντικιού.

Enable Windows hooks→ Ενεργοποίηση των hooks των Windows

<b>Enable GKey</b>.<br />This setting enables support for the GKey shortcut engine, for "G"-keys found on Logitech keyboards.→ <b>Ενεργοποίηση του GKey</b>.<br />Αυτή η ρύθμιση παρέχει υποστήριξη για τη μηχανή συντομεύσεων GKey, για πλήκτρα "G" που βρίσκονται στα πληκτρολόγια Logitech.

Enable GKey→ Ενεργοποίηση του GKey

<b>Enable XInput</b><br />This setting enables support for the XInput shortcut engine, for Xbox compatible controllers.→ <b>Ενεργοποίηση του XInput</b><br />Αυτή η ρύθμιση παρέχει υποστήριξη για τη μηχανή συντομεύσεων XInput, για controllers συμβατούς με το Xbox.

Enable XInput→ Ενεργοποίηση του XInput

<b>Enable shortcuts in privileged applications</b>.<br />Also known as "UIAccess". This allows Mumble to receive global shortcut events from programs running at high privilege levels, such as an Admin Command Prompt or older games that run with admin privileges. <br /><br /> Without this option enabled, using Mumble's global shortcuts in privileged applications will not work. This can seem inconsistent: for example, if the Push-to-Talk button is pressed in a non-privileged program, but released in a privileged application, Mumble will not observe that it has been released and you will continue to talk until you press the Push-to-Talk button again.

Enable shortcuts in privileged applications

<html><head/><body><p>Mumble can currently only use mouse buttons and keyboard modifier keys (Alt, Ctrl, Cmd, etc.) for global shortcuts.</p><p>If you want more flexibility, you can add Mumble as a trusted accessibility program in the Security & Privacy section of your Mac's System Preferences.</p><p>In the Security & Privacy preference pane, change to the Privacy tab. Then choose Accessibility (near the bottom) in the list to the left. Finally, add Mumble to the list of trusted accessibility programs.</body></html>→ <html><head/><body><p>Προς το παρόν, το Mumble μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο τα πλήκτρα του ποντικιού και τα πλήκτρα τροποποίησης στο πληκτρολόγιο (Alt, Ctrl, Cmd κ.λπ.) για γενικές συντομεύσεις.</p><p>Εάν θέλετε περισσότερη ευελιξία, μπορείτε να προσθέσετε το Mumble ως πρόγραμμα αξιόπιστης προσβασιμότητας στην ενότητα Ασφάλεια & Απόρρητο στις προτιμήσεις συστήματος του Mac.</p><p>Στο παράθυρο των προτιμήσεων Ασφάλεια και Απόρρητο, μεταβείτε στην καρτέλα Απόρρητο. Στη συνέχεια, επιλέξτε Προσβασιμότητα (στο κάτω μέρος) στη λίστα αριστερά. Τέλος, προσθέστε το Mumble στη λίστα των προγραμμάτων αξιόπιστης προσβασιμότητας.</body></html>

Shortcuts→ Συντομεύσεις

Shortcut button combination.→ Συνδυασμός πλήκτρων της συντόμευσης.

<b>This is the global shortcut key combination.</b><br />Click this field and then press the desired key/button combo to rebind. Double-click to clear.→ <b>Αυτός είναι ο γενικός συνδυασμός πλήκτρων συντόμευσης.</b><br />Κάντε κλικ σε αυτό το πεδίο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο/συνδυασμό πλήκτρων που θέλετε να επανακαθορίσετε. Κάντε διπλό κλικ για να καταργήσετε την επιλογή.

Suppress keys from other applications→ Να γίνεται καταστολή των συντομεύσεων από άλλες εφαρμογές

<b>This hides the button presses from other applications.</b><br />Enabling this will hide the button (or the last button of a multi-button combo) from other applications. Note that not all buttons can be suppressed.→ <b>Αυτό κρύβει το πάτημα του κουμπιών από άλλες εφαρμογές.</b><br />ενεργοποιώντας το, θα αποκρύψετε το κουμπί (ή το τελευταίο κουμπί ενός συνδυασμού πολλαπλών πλήκτρων) από άλλες εφαρμογές. Σημειώστε ότι δεν είναι δυνατή η καταστολή όλων των κουμπιών.

Whisper Target→ Στόχος Ψίθυρου

Whisper to list of Users→ Ψιθυρίστε στη λίστα Χρηστών

Channel Target→ Στόχος Καναλιού

Restrict to Group→ Περιορίσμός στην Ομάδα

If specified, only members of this group will receive the whisper.→ Εάν είναι ορισμένο, μόνο τα μέλη αυτής της ομάδας θα λάβουν τον ψίθυρο.

List of users→ Κατάλογος χρηστών

Add→ Προσθήκη

Remove→ Αφαίρεση

Modifiers→ Τροποποιητές

Do not send positional audio information when using this whisper shortcut.→ Να μην αποστέλλονται πληροφορίες ήχου θέσης όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συντόμευση ψύθιρου.

Ignore positional audio→ Αγνοήση των ήχων θέσης

Shout to Linked channels→ Φωνάξτε στα Συσχετισμένα κανάλια

Shout to subchannels→ Φωνάξτε στα υπο-κανάλια

Shout to Channel→ Φωνάξτε στο Κανάλι

The whisper will also be transmitted to linked channels.→ Ο ψίθυρος θα μεταδοθεί και στα συσχετισμένα κανάλια.

The whisper will also be sent to the subchannels of the channel target.→ Ο ψίθυρος θα μεταδοθεί και στα υπο-κανάλια του επελεγμένου καναλιού.

Mouse %1→ Ποντίκι %1

Hardware Ports

Mono

Stereo

Not connected→ Δεν είναι συνδεδεμένο

Enable this device→ Ενεργοποίηση αυτής της συσκευής

LCD→ LCD

Form→ Φόρμα


«Με μεγάλο ενδιαφέρον για τους κατοίκους του πλανήτη Γη!»

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

 • lyk
 • Το Άβαταρ του/της lyk Δημιουργός θέματος
 • Αποσυνδεμένος
 • Administrator
 • Administrator
 • Προτείνω να επικοινωνήσουμε, είπε...
Περισσότερα
4 Χρόνια 3 Μήνες πριν - 4 Χρόνια 3 Μήνες πριν #36 από lyk
Απαντήθηκε από lyk στο θέμα Mumble VoIP - Μετάφραση
4/7Devices→ Συσκευές

Name→ Όνομα

<p>This is the list of available LCD devices on your system. It lists devices by name, but also includes the size of the display. Mumble supports outputting to several LCD devices at a time.</p> <h3>Size:</h3> <p> This field describes the size of an LCD device. The size is given either in pixels (for Graphic LCDs) or in characters (for Character LCDs).</p> <h3>Enabled:</h3> <p>This decides whether Mumble should draw to a particular LCD device.</p>→ <p>Αυτή είναι η λίστα των διαθέσιμων οθονών LCD στο σύστημά σας. Εμφανίζονται με βάση το όνομα, αλλά περιλαμβάνεται και το μέγεθός τους. Το Mumble υποστηρίζει την έξοδο σε πολλαπλες οθόνες LCD ταυτόχρονα.</p> <h3>Μέγεθος:</h3> <p> Αυτό το πεδίο περιγράφει το μέγεθος μιάς οθόνης LCD. Το μέγεθος δίνεται είτε σε pixels (για οθόνες Γραφικών LCD) είτε σε χαρακτήρες (για οθόνες Χαρακτήρων LCD).</p> <h3>Ενεργοποίηση:</h3> <p>Αυτό αποφασίζει αν το Mumble πρέπει να σχεδιαστεί σε κάποια συγκεκριμένη οθόνη LCD.</p>

Size→ Μέγεθος

Enabled→ Ενεργοποιημένο

Views→ Προβολές

Minimum Column Width→ Ελάχιστο πλάτος στήλης

<p>This option decides the minimum width a column in the User View.</p> <p>If too many people are speaking at once, the User View will split itself into columns. You can use this option to pick a compromise between number of users shown on the LCD, and width of user names.</p>→ <p>Αυτή η ρύθμιση καθορίζει το ελάχιστο μήκος μιάς στήλης στην Προβολή Χρηστών</p> <p>Εάν μιλάνε ταυτόχρονα πολλοί χρήστες, η Προβολή Χρηστών θα διασπαστεί σε στήλες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την ρύθμιση για να επιλέξετε έναν συμβιβασμό μεταξύ του αριθμού των χρηστών που θα φαίνονται στην οθόνη LCD, και του μήκους των ονομάτων των χρηστών.</p>

This setting decides the width of column splitter.→ Αυτή η ρύθμιση καθορίζει το πλάτος του διαχωριστή στήλης.

Splitter Width→ Πλάτος διαχωριστή

Debug→ Εντοπισμός σφαλμάτων

Critical→ Κρίσιμος

Warning→ Προειδοποίηση

Information→ Πληροφορίες

Server Connected→ Ο διακομιστής συνδέθηκε

Server Disconnected→ Ο διακομιστής αποσυνδέθηκε

Other self-muted/deafened→ Άλλο αυτό-φιμώθηκε/κωφώθηκε

Permission Denied→  Δεν έχετε δικαίωμα πρόσβασης

Text Message→ Μήνυμα Κειμένου

User Joined Server→ Ο χρήστης εισήλθε στον διακομιστή

User Left Server→ Ο χρήστης έφυγε από τον διακομιστή

User recording state changed→ Η κατάσταση εγγραφής του χρήστη άλλαξε

User kicked (you or by you)→ Ο χρήστης (σας πέταξε ή πετάχτηκε από εσάς)

User kicked→ Ο χρήστης πετάχτηκε

You self-muted→ Αυτο-φιμωθήκατε

User muted (you)→ Ο χρήστης φιμώθηκε (εσείς)

User muted (by you)→ Ο χρήστης φιμώθηκε (από εσάς)

User muted (other)→ Ο χρήστης φιμώθηκε (άλλο)

User Joined Channel→ Ο χρήστης εισήλθε στο κανάλι

User Left Channel→ Ο χρήστης έφυγε από το κανάλι

You self-unmuted→ Αυτο-ξεφιμωθήκατε

You self-deafened→ Αυτο-κωφωθήκατε

You self-undeafened→ Αυτο-ξεκωφωθήκατε

User renamed→ Ο χρήστης μετονομάστηκε

You Joined Channel

You Joined Channel (moved)

User connected and entered channel

User left channel and disconnected

Private text message

the server→ ο διακομιστής

Invalid sizeΜη έγκυρο μέγεθος

Text object too large to displayΑντικείμενο κειμένου πολύ μεγάλο για εμφάνιση

[Date changed to %1]→ [Η ημερομηνία άλλαξε σε %1]

link to %1→ σύνδεσμος στο %1

FTP link to %1

player link→ σύνδεσμος παίκτη

channel link→ σύνδεσμος καναλιού

%1 link→ %1 σύνδεσμος

Toggle console for %1 events→ Έμφανιση/Απόκρυψη κονσόλας για τα συμβάντα %1

Toggle pop-up notifications for %1 events→ Έμφανιση/Απόκρυψη των αναδυόμενων ειδοποιήσεων για τα συμβάντα %1

Toggle Text-To-Speech for %1 events→ Έμφανιση/Απόκρυψη του Text-To-Speech για τα συμβάντα %1

Click here to toggle sound notification for %1 events→ Κάντε κλικ εδώ για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε μιά ειδοποίηση ήχου για τα συμβάντα %1

Toggle window highlight (if not active) for %1 events

Path to sound file used for sound notifications in the case of %1 events<br />Single click to play<br />Double-click to change→ Διαδρομή για το αρχείο ήχου που χρησιμοποιείται για ειδοποιήσεις ήχου για τα συμβάντα %1<br />Μονό κλικ για αναπαραγωγή<br />Διπλό κλικ για αλλαγή

Click here to toggle console output for %1 events.<br />If checked, this option makes Mumble output all %1 events in its message log.→ Κάντε κλικ εδώ για έμφανιση/απόκρυψη των συμβάντων %1 στη κονσόλα.<br />Εάν είναι επιλεγμένο, αυτή η επιλογή κάνει το Mumble να εμφανίζει όλα τα συμβάντα %1 στο ημερολόγιο των μηνυμάτων του.

Click here to toggle pop-up notifications for %1 events.<br />If checked, a notification pop-up will be created by Mumble for every %1 event.→ Κάντε κλικ εδώ για έμφανιση/απόκρυψη των αναδυόμενων ειδοποιήσεων για τα συμβάντα %1<br />Εάν είναι επιλεγμένο, το Mumble θα δημιουργεί μία αναδυόμενη ειδοποίηση για κάθε συμβάν %1 .

Click here to toggle window highlight for %1 events.<br />If checked, Mumble's window will be highlighted for every %1 event, if not active.

Path to sound file used for sound notifications in the case of %1 events.<br />Single click to play<br />Double-click to change<br />Ensure that sound notifications for these events are enabled or this field will not have any effect.→ Διαδρομή για το αρχείο ήχου που χρησιμοποιείται για ειδοποιήσεις ήχου για τα συμβάντα %1<br />Μονό κλικ για αναπαραγωγή<br />Διπλό κλικ για αλλαγή<br /> Βεβαιωθείτε ότι οι ειδοποιήσεις ήχου για αυτά τα συμβάντα είναι ενεργοποιημένες αλλιώς αυτό το πεδίο δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα.

Click here to toggle Text-To-Speech for %1 events.<br />If checked, Mumble uses Text-To-Speech to read %1 events out loud to you. Text-To-Speech is also able to read the contents of the event which is not true for sound files. Text-To-Speech and sound files cannot be used at the same time.→ Κάντε κλικ εδώ για έμφανιση/απόκρυψη του Text-To-Speech για τα συμβάντα %1<br />Εάν είναι επιλεγμένο, το Mumble χρησιμοποιεί το Text-To-Speech για να σας διαβάσει τα συμβάντα %1. Το Text-To-Speech μπορεί επίσης να διαβάσει τα περιεχόμενα του συμβάντος, κάτι που δεν ισχύει με τα αρχεία ήχου. Τα αρχεία Text-To-Speech και ήχου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα.

Click here to toggle sound notification for %1 events.<br />If checked, Mumble uses a sound file predefined by you to indicate %1 events. Sound files and Text-To-Speech cannot be used at the same time.→ Κάντε κλικ εδώ για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε μιά ειδοποίηση ήχου για τα συμβάντα %1<br />Εάν είναι επιλεγμένο, το Mumble χρησιμοποιεί ένα προκαθορισμένο από εσάς αρχείο ήχου για να υποδείξει τα συμβάντα %1. Τα αρχεία ήχου και το Text-To-Speech δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα.

Messages→ Μηνύματα

Message→ Μήνυμα

Console→ Κονσόλα

Notification→ Γνωστοποίηση

Text-To-Speech→ Text-To-Speech

Soundfile→ Αρχείο ήχου

Path→ Διαδρομή

Text To Speech→ Text-To-Speech

Volume→ Ένταση ήχου

Volume of Text-To-Speech Engine→ Ένταση Ήχου του Μηχανισμού Text-To-Speech

<b>This is the volume used for the speech synthesis.</b>→ <b>Αυτή είναι η ένταση του ήχου που χρησιμοποιείται για την σύνθεση φωνής.</b>

Length threshold→ Μήκος όριου

Message length threshold for Text-To-Speech Engine→ Μήκος του μηνύματος όριου για Text-To-Speech

<b>This is the length threshold used for the Text-To-Speech Engine.</b><br />Messages longer than this limit will not be read aloud in their full length.→ <b>Αυτό είναι το χρονικό όριο που χρησιμοποιείται για το Text-To-Speech.</b> <br />Μηνύματα περισσότερο από αυτό το όριο δεν θα πρέπει να αναγνωστούν δυνατά σε όλο το μήκος τους.

Characters→ Χαρακτήρες

Whisper→ Ψίθυρος

If checked you will only hear whispers from users you added to your friend list.→ Εάν είναι επιλεγμένο, θα ακούτε ψίθυρους μόνο από χρήστες που έχετε προσθέσει στη λίστα φίλων σας.

Only accept whispers from friends→ Αποδοχή ψυθίρων μόνο από φίλους

If enabled text messages you send will be read back to you with TTS→ Εάν είναι ενεργοποιημένο, τα μηνύματα κειμένου που στέλνετε θα διαβαστούν σε σας με το TTS

Read back own messages→ Ανάγνωση των δικών σας μηνμάτων

Chat Log→ Ημερολόγιο συνομιλιών

Maximum chat length→ Μέγιστο μήκος συνομιλίας

Unlimited→ Απεριόριστο

Lines→ Γραμμές

Highlight

System default→ Προεπιλεγμένο του συστήματος

None→ Κανένα

Only with users→ Μόνο με χρήστες

All→ Όλοι

Ask→ Ρωτήστε

Do Nothing→ Να μην κάνετε τίποτα

Move→ Μετακινήστε

<a href="%1">Browse</a>→ <a href="%1">Περιήγηση</a>

User Interface→ Διεπαφή Χρήστη

This sets which channels to automatically expand. <i>None</i> and <i>All</i> will expand no or all channels, while <i>Only with users</i> will expand and collapse channels as users join and leave them.→ Αυτό ορίζει ποιά κανάλια να επεκταθούν αυτόματα. Με τα <i>Κανένα</i> και <i>Όλα</i> δε θα επεκταθεί κανένα κανάλι και όλα αντίστοιχα, ενώ με το<i>Μόνο με χρήστες</i> θα επεκτείνονται και θα καταρρέουν τα κανάλια καθώς μπαίνουν και βγαίνουν χρήστες.

List users above subchannels (requires restart).→ Εμφάνιση των χρηστών πάνω από τα υπο-κανάλια (χρειάζεται επανεκκίνηση).

<b>If set, users will be shown above subchannels in the channel view.</b><br />A restart of Mumble is required to see the change.→ <b>Εάν ενεργοποιηθεί, οι χρήστες θα βρίσκονται πάνω από τα υπο-κανάλια στην προβολή καναλιών.</b><br />Απαιτείται επανεκκίνηση του Mumble για να δείτε την αλλαγή.

Users above Channels→ Χρήστες πάνω από τα κανάλια

<b>If set, will verify you want to quit if connected.</b>→ <b>Εάν επιλεχθεί, θα επαληθεύει ότι θέλετε να τερματίσετε τη σύνδεση, εάν είστε συνδεδεμένοι.</b>

Show number of users in each channel→ Εμφάνιση αριθμού χρηστών σε κάθε κανάλι

Show channel user count→ Εμφάνιση αριθμού χρηστών του καναλιού

Language→ Γλώσσα

Language to use (requires restart)→ Γλώσσα που θα χρησιμοποιείται (απαιτείται επανεκκίνηση)

<b>This sets which language Mumble should use.</b><br />You have to restart Mumble to use the new language.→ <b>Αυτό ορίζει ποιά γλώσσα θα χρησιμοποιεί το Mumble.</b><br />Πρέπει να επανακκινήσετε το Mumble για να τεθεί σε εφαρμογή η νέα γλώσσα.

Look and Feel→ Κοιτάξτε και νιώστε

Layout→ Διάταξη

Classic→ Κλασικό

Stacked→ Στοιβαγμένα

Hybrid→ Υβριδικό

Custom→ Προσαρμοσμένο

This changes the behavior when moving channels.→ Αυτό αλλάζει τη συμπεριφορά κατά τη μετακίνηση καναλιών.

This sets the behavior of channel drags; it can be used to prevent accidental dragging. <i>Move</i> moves the channel without prompting. <i>Do Nothing</i> does nothing and prints an error message. <i>Ask</i> uses a message box to confirm if you really wanted to move the channel.→ Αυτό καθορίζει τη συμπεριφορά του συρσίματος καναλιών. Χρησιμοποιείται για την αποφυγή τυχαίων συρσιμάτων.<i>Μετακίνηση</i> μετακινεί το κανάλι χωρίς ερώτηση. <i>Να μη γίνει τίποτα</i> δεν κάνει τίποτα και εκτυπώνει ένα μήνυμα σφάλματος. <i>Ερώτηση</i> χρησιμοποιεί ένα πλαίσιο μηνύματος για να επιβεβαιώσετε εάν θέλετε πραγματικά να μετακινήσετε το κανάλι.

Expand→ Επέκταση

When to automatically expand channels→ Πότε να επεκτείνονται αυτόματα τα κανάλια

Channel Dragging→ Σύρσιμο καναλιών

Ask whether to close or minimize when quitting Mumble.→ Να ρωτάστε το εαν θα κλείσει ή θα ελαχιστοποιηθεί το Mumble κατά τον τερματισμό.

Ask on quit while connected→ Να ρωτάστε κατά τον τερματισμό όταν είστε συνδεδεμένοί.

Always On Top→ Πάντα Στην Κορυφή

<b>If set, minimizing the Mumble main window will cause it to be hidden and accessible only from the tray. Otherwise, it will be minimized as a window normally would.</b>→ <b>Εάν οριστεί, η ελαχιστοποίηση του κύριου παραθύρου του Mumble θα το κρύψει και θα το κάνει προσβάσιμο μόνο από το πλαίσιο συστήματος. Διαφορετικά, θα ελαχιστοποιείται κανονικά, όπως θα έπρεπε να ελαχιστοποιείται ένα παράθυρο.</b>

Hide in tray when minimized→ Απόκρυψη στο πλαίσιο συστήματος όταν ελαχιστοποιείται

Hide the main Mumble window in the tray when it is minimized.→ Να γίνεται απόκρυψη του κύριου παραθύρου Mumble στο πλαίσιο συστήματος όταν ελαχιστοποιείται.

This setting controls when the application will be always on top.→ Αυτή η ρύθμιση ελέγχει το πότε θα είναι πάντα στην κορυφή η εφαρμογή.

Never→ Ποτέ

Always→ Πάντα

In minimal view→ Στην μίνιμαλ προβολή

In normal view→ Στην κανονική προβολή

Displays talking status in system tray→ Εμφανίζει την κατάσταση ομιλίας στο πλαίσιο συστήματος

Show talking status in tray icon→ Να εμφανίζεται η κατάσταση ομιλίας στο πλαίσιο συστήματος

This setting controls in which situations the application will stay always on top. If you select <i>Never</i> the application will not stay on top. <i>Always</i> will always keep the application on top. <i>In minimal view</i> / <i>In normal view</i> will only keep the application always on top when minimal view is activated / deactivated.→ Αυτή η ρύθμιση ελέγχει σε ποιες περιπτώσεις η εφαρμογή θα παραμένει πάντα στην κορυφή. Εάν επιλέξετε <i>Ποτέ</i> η εφαρμογή δεν θα παραμένει στην κορυφή. <i>Πάντα</i> η εφαρμογή θα παραμένει πάντα στην κορυφή. <i>Στην μινιμαλ προβολή</i> / <i>Στην κανονική προβολή</i> η εφαρμογή θα παραμένει στην κορυφή μόνο όταν η μινιμαλ προβολή είναι ενεργοποιημένη/απενεργοποιημένη.

Show context menu in menu bar→ Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος στη μπάρα

Apply some high contrast optimizations for visually impaired users→ Εφαρμογή ορισμένων βελτιστοποιήσεων υψηλής αντίθεσης για χρήστες με προβλήματα όρασης

Optimize for high contrast→ Να γίνει βελτιστοποίηση για υψηλή αντίθεση

Application→ Εφαρμογή

Adds user and channel context menus into the menu bar→ Προσθέτει στη μπάρα, μενού περιβάλλοντος για χρήστες και για κανάλια

Tray Icon→ Εικονίδιο Πλαισίου Συστήματος

Channel Tree→ Δέντρο καναλιών

Use selected item as the chat bar target→ Χρησιμοποιήστε το επιλεγμένο στοιχείο, όπως τον chat bar στόχο

Filter automatically hides empty channels→ Το φίλτρο αποκρύπτει αυτόματα τα άδεια κανάλια

Show transmit mode dropdown in toolbar→ Εμφάνιση της αναπτυσσόμενης λίστας τρόπων μετάδοσης στη γραμμή εργαλείων

Theme→ Θέμα

Theme to use to style the user interface→ Το θέμα που θα χρησιμοποιήσετε για να διαμορφώσετε τη διεπαφή χρήστη

<b>Configures which theme the Mumble user interface should be styled with</b><br />Mumble will pick up themes from certain directories and display them in this list. The one you select will be used to customize the visual appearance of Mumble. This includes colors, icons and more.→ <b>Ρυθμίζει με ποιο θέμα θα σχεδιάζεται η διεπαφή χρήστη του Mumble</b><br />Το Mumble θα βρίσκει θέματα από συγκεκριμένους καταλόγους και θα τα εμφανίσει σε αυτή τη λίστα. Το θέμα που θα επιλέξετε θα χρησιμοποιηθεί για να προσαρμόσετε την οπτική εμφάνιση του Mumble. Αυτό περιλαμβάνει τα χρώματα, τα εικονίδια και άλλα.

User Dragging→ Σύρσιμο Χρηστών

This changes the behavior when moving users.→ Αυτό αλλάζει τη συμπεριφορά της μετακίνησης χρηστών.

This sets the behavior of user drags; it can be used to prevent accidental dragging. <i>Move</i> moves the user without prompting. <i>Do Nothing</i> does nothing and prints an error message. <i>Ask</i> uses a message box to confirm if you really wanted to move the user.→ Αυτό καθορίζει τη συμπεριφορά του συρσίματος χρηστών. Χρησιμοποιείται για την αποφυγή τυχαίων συρσιμάτων.<i>Μετακίνηση</i> μετακινεί τον χρήστη χωρίς ερώτηση. <i>Να μη γίνει τίποτα</i> δεν κάνει τίποτα και εκτυπώνει ένα μήνυμα σφάλματος. <i>Ερώτηση</i> χρησιμοποιεί ένα πλαίσιο μηνύματος για να επιβεβαιώσετε εάν θέλετε πραγματικά να μετακινήσετε τον χρήστη.

<b>Enable Developer menu</b><br />This enables the "Developer"-menu in Mumble. This menu is used for developer-specific features, such as the Developer Console.→ <b>Ενεργοποίηση μενού Προγραμματιστή</b><br />Αυτό ενεργοποιεί το μενού-"Προγραμματιστή" στο Mumble. Αυτό το μενού περιέχει εργαλεία που χρησιμοποιούν οι προγραμματιστές, όπως η Κονσόλα Προγραμματιστή.

Enable Developer menu→ Ενεργοποίηση του μενού Προγραμματιστή

When in custom layout mode, checking this disables rearranging.→ Όταν βρίσκεστε σε κατάσταση προσαρμοσμένης διάταξης, τικάρωντας αυτό απενεργοποιείται η δυνατότητα αναδιάταξης.

Lock layout→ Κλείδωμα διάταξης

Root→ Ρίζα

Push-to-Talk→ Πίεση Πλήκτρου για Ομιλία

Push and hold this button to send voice.→ Πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για να στείλετε φωνή.

This configures the push-to-talk button, and as long as you hold this button down, you will transmit voice.→ Αυτό ρυθμίζει το κουμπί push-to-talk και όσο κρατάτε πατημένο αυτό το κουμπί, θα γίνεται μετάδοση φωνής.

Reset Audio Processor→ Επαναφορά Επεξεργαστή Ήχου

Unlink Plugin→ Αποσύνδεση του Πρόσθετου

Push-to-Mute→ Πίεση Πλήκτρου για Φίμωση

Join Channel→ Σύνδεση στο Κανάλι

Toggle Overlay→ Εναλλαγή Επικάλυψης

Toggle state of in-game overlay.→ Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της in-game επικάλυψης.

Toggle Minimal→ Εναλλαγή μινιμαλισμού

Volume Up (+10%)→ Αύξηση Έντασης Ήχου (+10%)

Volume Down (-10%)→ Μείωση Έντασης Ήχου (-10%)

Mumble→ Mumble

Mumble -- %1→ Mumble -- %1

&Window→ &Παράθυρο

Minimize→ Ελαχιστοποίηση

Ctrl+M→ Ctrl+M

Close→ Κλείσιμο

Mumble is currently connected to a server. Do you want to Close or Minimize it?→ Το Mumble είναι συνδεδεμένο αυτήν τη στιγμή με έναν διακομιστή. Θέλετε να το Κλείσετε ή να το Ελαχιστοποιήσετε;

Mute Self→ Φίμωση του εαυτού σας

Set self-mute status.→ Ορίστε την κατάσταση αυτο-φίμωσής σας.

This will set or toggle your muted status. If you turn this off, you will also disable self-deafen.→ Αυτό θα ρυθμίσει ή θα αλλάξει την κατάσταση της φίμωσής σας. Αν το απενεργοποιήσετε, θα απενεργοποιήσετε και την αυτο-κώφωση.

Deafen Self→ Κώφωση του εαυτού σας

Set self-deafen status.→ Ορίστε την κατάσταση αυτο-κώφωσής σας.

This will set or toggle your deafened status. If you turn this on, you will also enable self-mute.→ Αυτό θα ρυθμίσει ή θα αλλάξει την κατάσταση της κώφωσής σας. Αν το ενεργοποιήσετε, θα ενεργοποιήσετε και την αυτο-φίμωση.

Whisper/Shout→ Ψίθυρος/Κραυγή

<center>Not connected</center>→ <center>Μη συνδεδεμένο</center>

Clear→ Καθαρισμός

Opening URL %1→ Γίνεται άνοιγμα του URL %1

File does not exist→ Το αρχείο δεν υπάρχει

File is not a configuration file.→ Το αρχείο δεν είναι αρχείο ρυθμίσεων.

Settings merged from file.→ Οι ρυθμίσεις συγχωνεύθηκαν από το αρχείο.

URL scheme is not 'mumble'→ Το σχήμα διεύθυνσης URL δεν είναι 'mumble'

This version of Mumble can't handle URLs for Mumble version %1.%2.%3→ Αυτή η έκδοση του Mumble δεν μπορεί να χειριστεί διευθύνσεις URL για την έκδοση Mumble %1.%2.%3

Connecting to %1→ Γίνεται σύνδεση στο %1

Enter username→ Εισαγάγετε το όνομα χρήστη

Connecting to server %1.→ Γίνεται σύνδεση στον διακομιστή %1.

Reconnecting.→ Γίνεται επανασύνδεση.

Transmit Mode set to Continuous→ Η Λειτουργία Μετάδοσης ρυθμίστηκε σε Συνεχής

<p>%1 (%2)<br />%3</p>→ <p>%1 (%2)<br />%3</p>

<h2>Voice channel</h2><p>Encrypted with 128 bit OCB-AES128<br />%1 ms average latency (%4 deviation)</p>→ <h2>Κανάλι φωνής</h2><p>Κρυπτογραφημένο με 128 bit OCB-AES128<br />%1 ms μέση καθυστέρηση (απόκλιση %4)</p>

Register yourself as %1→ Εγγραφείτε ως %1

<p>You are about to register yourself on this server. This action cannot be undone, and your username cannot be changed once this is done. You will forever be known as '%1' on this server.</p><p>Are you sure you want to register yourself?</p>→ <p>Πρόκειται να εγγραφείτε σε αυτό το διακομιστή. Αυτή η ενέργεια δεν μπορεί να αναιρεθεί και δεν μπορείτε να αλλάξετε το όνομα χρήστη σας μετά από αυτό. Θα είστε για πάντα γνωστός ως '%1' σε αυτόν τον διακομιστή.</p><p>Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να εγγραφείτε;</p>

<h2>Version</h2><p>Protocol %1</p>→ <h2>Έκδοση</h2><p>Πρωτόκολλο %1</p>

<p>No build information or OS version available</p>→ <p>Δεν υπάρχουν πληροφορίες έκδοσης ή έκδοση του Λειτουργικού Συστήματος</p>

The connection is encrypted and authenticated using %1 and uses %2 as the key exchange mechanism (%3)→ Η σύνδεση είναι κρυπτογραφημένη και επικυρωμένη χρησιμοποιώντας %1 που χρησιμοποιεί %2 ως μηχανισμό ανταλλαγής κλειδιών (%3)

The connection is encrypted using %1, with %2 for message authentication and %3 as the key exchange mechanism (%4)→ Η σύνδεση είναι κρυπτογραφημένη χρησιμοποιώντας %1, με μήνυμα επικύρωσης %2 και %3 ως μηχανισμό ανταλλαγής κλειδιών (%4)

The connection is secured by the cipher suite that OpenSSL identifies as %1→ Η σύνδεση εξασφαλίζεται από τη σουίτα κρυπτογράφησης που αναγνωρίζει το OpenSSL ως %1

<p>The connection provides perfect forward secrecy</p>→ <p>Η σύνδεση παρέχει απόλυτη μυστικότητα</p>

<p>The connection does not provide perfect forward secrecy</p>→ <p>Η σύνδεση δεν παρέχει απόλυτη μυστικότητα</p>

<h2>Control channel</h2><p>The connection uses %1</p>%2%3<p>%4 ms average latency (%5 deviation)</p><p>Remote host %6 (port %7)</p>→ <h2>Κανάλι ελέγχου</h2><p>Η σύνδεση χρησιμοποιεί %1</p>%2%3<p>%4 ms μέση καθυστέρηση (απόκλιση %5)</p><p>Απομακρυσμένος υπολογιστής %6 (θύρα %7)</p>

Voice channel is sent over control channel→ Το κανάλι φωνής αποστέλλεται μέσω του καναλιού ελέγχου

Register user %1→ Κάνετε εγγραφή στον χρήστη %1

<p>You are about to register %1 on the server. This action cannot be undone, the username cannot be changed, and as a registered user, %1 will have access to the server even if you change the server password.</p><p>From this point on, %1 will be authenticated with the certificate currently in use.</p><p>Are you sure you want to register %1?</p>→ <p>Πρόκειται να εγγράψετε τον %1 σε αυτό το διακομιστή. Αυτή η ενέργεια δεν μπορεί να αναιρεθεί, το όνομα χρήστη δεν μπορεί να αλλάξει, και ως εγγεγραμένος χρήστης, ο %1 θα έχει πρόσβαση στον διακομιστή ακόμα και αν αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του διακομιστή</p><p>Από αυτό το σημείο και έπειτα, ο %1 θα ταυτοποιείται με το πιστοποιητικό που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή.</p><p>Είστε σίγουροι ότι θέλετε να εγγράψετε τον %1;</p>

Kicking user %1→ Κάνετε kick τον χρήστη %1

Banning user %1→ Κάνετε ban τον χρήστη %1

View comment on user %1→ Προβολή σχολίου του χρήστη %1

Message to channel %1→ Μήνυμα στο κανάλι %1

Connected.→ Συνδεδεμένο


«Με μεγάλο ενδιαφέρον για τους κατοίκους του πλανήτη Γη!»

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

 • lyk
 • Το Άβαταρ του/της lyk Δημιουργός θέματος
 • Αποσυνδεμένος
 • Administrator
 • Administrator
 • Προτείνω να επικοινωνήσουμε, είπε...
Περισσότερα
4 Χρόνια 3 Μήνες πριν #37 από lyk
Απαντήθηκε από lyk στο θέμα Mumble VoIP - Μετάφραση
5/7<li>Expected certificate digest (SHA-1): %1</li>→ <li>Αναμένεται πιστοποιητικό σύνοψης (SHA-1): %1</li>

Server presented a certificate which failed verification.→ Ο διακομιστής παρουσίασε ένα πιστοποιητικό το οποίο δεν μπόρεσε να επιβεβαιωθεί.

<p>%1</p><ul>%2</ul><p>The specific errors with this certificate are:</p><ol>%3</ol><p>Do you wish to accept this certificate anyway?<br />(It will also be stored so you won't be asked this again.)</p>→ <p>%1</p><ul>%2</ul><p>Τα συγκεκριμένα σφάλματα με αυτό το πιστοποιητικό είναι:</p><ol>%3</ol><p>Θέλετε να αποδεχτείτε αυτό το πιστοποιητικό ούτως ή άλλως;<br />(θα αποθηκευτεί, ώστε να μην σας ζητηθεί ξανά.)</p>

SSL Version mismatch→ Δεν υπάρχει αντιστοιχία στις εκδόσεις SSL

Server connection failed.

<center>Type message to channel '%1' here</center>→ <center>Πληκτρολογήστε μήνυμα στο κανάλι '%1' εδώ</center>

<center>Type message to user '%1' here</center>→ <center>Πληκτρολογήστε μήνυμα στον χρήστη '%1' εδώ</center>

Choose image file→ Επιλέξτε ένα αρχείο εικόνας

Failed to load image→ Απέτυχε να φορτωθεί η εικόνα

Could not open file for reading.→ Δεν ήταν δυνατό το άνοιγμα αρχείου για ανάγνωση.

Image format not recognized.→ To format της εικόνας δεν αναγνωρίστηκε.

&User→ &Χρήστης

&Channel→ &Κανάλι

Use in conjunction with Whisper to.→ Χρησιμοποιήστε το σε συνδυασμό με το Ψίθυρο σε.

This will switch the states of the in-game overlay.→ Αυτό θα μεταβάλει τις καταστάσεις της επικάλυψης μέσα στο παιχνίδι.

Link Channel→ Συσχέτιση καναλιού

Cycle Transmit Mode→ Κυκλική Λειτουργεία Μετάδοσης

Send Text Message→ Αποστολή μηνύματος κειμένου

Send Clipboard Text Message→ Αποστολή μηνύματος κειμένου από το πρόχειρο

This will send your Clipboard content to the channel you are currently in.→ Αυτό θα στείλει το περιεχόμενό του Πρόχειρού σας στο κανάλι στο οποίο βρίσκεστε.

Continuous→ Συνεχές

Voice Activity→ Φωνητική Δραστηριότητα

Push-to-Talk→ Πίεση-πλήκτρου-για-Ομιλία

Mumble - Minimal View -- %1→ Mumble - Μινιμαλ προβολή -- %1

Cancel→ Ακύρωση

Save Image As...→ Αποθήκευση εικόνας ως...

Save Image File→ Αποθήκευση αρχείου εικόνας

Could not save image: %1→ Δεν ήταν δυνατή η αποθήκευση της εικόνας: %1

Change your comment→ Αλλάξτε το σχόλιό σας

Transmit Mode set to Voice Activity→ Η λειτουργία μετάδοσης είναι ρυθμισμένη σε Φωνητική Δραστηριότητα

Transmit Mode set to Push-to-Talk→ Η λειτουργία μετάδοσης είναι ρυθμισμένη σε Πίεση-πλήκτρου-για-Ομιλία

<p>Connected users: %1/%2</p>→ <p>Συνδεδεμένοι χρήστες: %1/%2</p>

UDP Statistics→ Στατιστικά UDP

To Server→ Προς τον διακομιστή

From Server→ Από τον διακομιστή

Good→ Καλό

Late→ Αργά

Lost→ Χάθηκε

Resync→ Επανασύνδεση

<h2>Audio bandwidth</h2><p>Maximum %1 kbit/s<br />Current %2 kbit/s<br />Codec: %3</p>→ <h2>Εύρος ζώνης ήχου</h2><p>Μέγιστο %1 kbit/δ<br />Τρέχων %2 kbit/δ<br />Codec: %3</p>

Mumble Server Information→ Πληροφορίες διακομιστή Mumble

&View Certificate→ &Προβολή Πιστοποιητικού

Enter reason→ Εισάγετε λόγο

Sending message to %1→ Γίνεται αποστολή του μηνύματος στον %1

To %1: %2→ Στον %1: %2

Message to %1→ Μήνυμα στον %1

Are you sure you want to reset the comment of user %1?→ Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να κάνετε reset το σχόλιο του χρήστη %1;

Are you sure you want to reset the avatar of user %1?→ Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να κάνετε reset το avatar του χρήστη %1;

Are you sure you want to delete %1 and all its sub-channels?→ Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να διαγράψετε το %1 και όλα τα υπο-κανάλια του?

Sending message to channel %1→ Γίνεται αποστολή μηνύματος στο κανάλι %1

Message to tree %1→ Μήνημα στο δέντρο καναλιών %1

To %1 (Tree): %2→ Στο %1 (Δέντρο Καναλιών): %2

Unmuted and undeafened.→ Ξεφιμώθηκε και ξεκωφώθηκε.

Unmuted.→ Ξεφιμώθηκε.

Muted.→ Φιμώθηκε.

Muted and deafened.→ Φιμώθηκε και κωφώθηκε.

Deafened.→ Κωφώθηκε.

Undeafened.→ Ξεκωφώθηκε.

Restart Mumble?→ Επανεκκίνηση του Mumble;

Some settings will only apply after a restart of Mumble. Restart Mumble now?→ Ορισμένες ρυθμίσεις θα ισχύσουν μόνο μετά την επανεκκίνηση του Mumble. Να γίνει επανεκκίνηση του Mumble τώρα;

About Qt→ Σχετικά με το Qt

SSL Verification failed: %1→ Η Επαλήθευση με SSL απέτυχε: %1

<li>Server certificate digest (SHA-1): %1</li>→ <li>Πιστοποιητικό σύνοψης διακομιστή (SHA-1): %1</li>

<b>WARNING:</b> The server presented a certificate that was different from the stored one.→ <b>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:</b> Ο διακομιστής παρουσίασε ένα πιστοποιητικό διαφορετικό από το αποθηκευμένο.

This server is using an older encryption standard, and is no longer supported by modern versions of Mumble.→ Αυτός ο διακομιστής χρησιμοποιεί παλαιότερο πρότυπο κρυπτογράφησης και δεν υποστηρίζεται πλέον από τις σύγχρονες εκδόσεις του Mumble.

Server connection failed: %1.→ Η σύνδεση με τον διακομιστή απέτυχε: %1.

Disconnected from server.→ Αποσύνδεση από τον διακομιστή.

Invalid username→ Μη έγκυρο όνομα χρήστη

You connected with an invalid username, please try another one.→ Έχετε συνδεθεί με ένα μη έγκυρο όνομα χρήστη, δοκιμάστε άλλο.

Username in use→ Αυτό το όνομα χρήστη βρίσκεται σε χρήση

That username is already in use, please try another username.→ Αυτό το όνομα χρήστη βρίσκεται ήδη σε χρήση, παρακαλούμε επιλέξτε ένα άλλο όνομα χρήστη.

Wrong certificate or password→ Λάθος πιστοποιητικό ή κωδικός πρόσβασης

Wrong certificate or password for registered user. If you are certain this user is protected by a password please retry. Otherwise abort and check your certificate and username.→ Λανθασμένο πιστοποιητικό ή κωδικός πρόσβασης για εγγεγραμμένο χρήστη. Εάν είστε σίγουροι οτί αυτός ο χρήστης προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης δοκιμάστε ξανά. Διαφορετικά ακυρώστε και ελέγξτε το πιστοποιητικό και το όνομα χρήστη σας.

Wrong password→ Λάθος κωδικός πρόσβασης

Wrong server password for unregistered user account, please try again.→ Λάθος κωδικός πρόσβασης διακομιστή για μη εγγραμμένο λογαριασμό χρήστη, δοκιμάστε ξανά.

Images (*.png *.jpg *.jpeg)→ Εικόνες (*.png *.jpg *.jpeg)

C&onfigure→ Δ&ιαμόρφωση

&Help→ &Βοήθεια

Log→ Log

This shows all recent activity. Connecting to servers, errors and information messages all show up here.<br />To configure exactly which messages show up here, use the <b>Settings</b> command from the menu.→ Αυτό δείχνει όλες τις πρόσφατες δραστηριότητες. Η σύνδεση με διακομιστές, τα σφάλματα και τα μηνύματα πληροφοριών εμφανίζονται εδώ.<br />Για να ρυθμίσετε ακριβώς ποια μηνύματα εμφανίζονται εδώ, χρησιμοποιήστε την εντολή <b>Ρυθμίσεις </b> από το μενού.

&Quit Mumble→ &Έξοδος από το Mumble

Closes the program→ Κλείνει το πρόγραμμα

Exits the application.→ Έξοδο από την εφαρμογή.

Ctrl+Q→ Ctrl+Q

Open the server connection dialog→ Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου σύνδεσης με τον διακομιστή

&Disconnect→ &Αποσύνδεση

Disconnect from server→ Αποσυνδεθείτε από τον διακομιστή

Disconnects you from the server.→ Σας αποσυνδέει από τον διακομιστή.

Show information about the server connection→ Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με τη σύνδεση διακομιστή

This will show extended information about the connection to the server.→ Αυτό θα δείξει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση με το διακομιστή.

&Mute→ &Φιμώστε

&Deafen→ &Κωφώστε

&Local Mute→ &Τοπική Φίμωση

Send a Text Message→ Αποστολή μηνύματος κειμένου

Sends a text message to another user.→ Στέλνει ένα μήνυμα κειμένου σε άλλο χρήστη.

Add new channel→ Προσθήκη νέου καναλιού

This adds a new sub-channel to the currently selected channel.→ Αυτό προσθέτει ένα νέο υπό-κανάλι στο τρέχον επιλεγμένο κανάλι.

Remove channel→ Αφαίρεση καναλιού

This removes a channel and all sub-channels.→ Αυτό αφαιρεί ένα κανάλι και όλα τα υπό-κανάλια του.

Edit Groups and ACL for channel→ Επεξεργασία των Ομάδων και του ACL για το κανάλι

This opens the Group and ACL dialog for the channel, to control permissions.→ Αυτό ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ομάδας και ACL για το κανάλι, από το οποίο ελέγχονται τα δικαιώματα.

&Link→ &Σύνδεσμος

Link your channel to another channel→ Συνδέστε το κανάλι σας με κάποιο άλλο κανάλι

This is the chatbar<br />If you enter text here and then press enter the text is sent to the user or channel that was selected. If nothing is selected the message is sent to your current channel.→ Αυτή είναι η μπάρα συνομιλιών<br />Αν εισάγετε κείμενο εδώ και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter, το κείμενο αποστέλλεται στον χρήστη ή το κανάλι που επιλέξατε. Εάν δεν έχει επιλεγεί τίποτα, το μήνυμα αποστέλλεται στο τρέχον κανάλι σας.

Chatbar→ Μπάρα συνομιλίας

Shows a dialog of registered servers, and also allows quick-connect.→ Εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου με εγγεγραμμένους διακομιστές και επιτρέπει επίσης την γρήγορη-σύνδεση.

Kick user (with reason)→ Κάντε kick τον χρήστη (με λόγο)

Kick selected user off server. You'll be asked to specify a reason.→ Κάντε kick τον επιλεγμένο χρήστη από τον διακομιστή. Θα σας ζητηθεί να δώσετε ένα λόγο.

Mute user→ Φιμώστε τον χρήστη

Mute or unmute user on server. Unmuting a deafened user will also undeafen them.→ Φιμώνει ή ξεφιμώνει τον χρήστη στο διακομιστή. Η ξεφίμωση ενός κωφωμένου χρήστη θα τον ξεκωφώσει κιόλας.

Kick and ban user (with reason)→ Κάντε kick και ban τον χρήστη (με λόγο)

Kick and ban selected user from server. You'll be asked to specify a reason.→ Κάντε kick και ban τον επιλεγμένο χρήστη από τον διακομιστή. Θα σας ζητηθεί να δώσετε ένα λόγο.

Deafen user→ Κωφώστε τον χρήστη

Deafen or undeafen user on server. Deafening a user will also mute them.→ Κωφώστε ή ξεκωφώστε τον χρήστη στο διακομιστή. Η κώφωση ενός χρήστη θα τον φιμώσει κιόλας.

Mute user locally→ Φιμώστε τον χρήστη τοπικά

Mute or unmute user locally. Use this on other users in the same room.→ Φιμώστε ή κωφώστε τον χρήστη τοπικά. Χρησιμοποιήστε αυτό σε άλλους χρήστες στο ίδιο δωμάτιο.

This links your current channel to the selected channel. If users in a channel have permission to speak in the other channel, users can now hear each other. This is a permanent link, and will last until manually unlinked or the server is restarted. Please see the shortcuts for push-to-link.→ Αυτό συσχετίζει το τρέχον κανάλι με το επιλεγμένο κανάλι. Εάν οι χρήστες ενός καναλιού έχουν άδεια να μιλούν στο άλλο κανάλι, οι χρήστες μπορούν να ακούσουν ο ένας τον άλλον. Αυτός είναι ένας μόνιμος συσχετισμός και θα διαρκέσει μέχρι να αποσυσχετιστεί χειροκίνητα ή να γίνει επανεκκίνηση του διακομιστή. Δείτε τις συντομεύσεις για πιέστε-το-κουμπί-για-συσχέτιση.

&Unlink→ &Αποσυσχέτιση

Unlink your channel from another channel→ Αποσυσχετίστε το κανάλι σας από ένα άλλο κανάλι

This unlinks your current channel from the selected channel.→ Αυτό κάνει αποσυσχέτιση το τρέχον κανάλι σας από το επιλεγμένο κανάλι.

Unlinks your channel from all linked channels.→ Αποσυνδέει το κανάλι σας από όλα τα συνδεδεμένα κανάλια.

This unlinks your current channel (not the selected one) from all linked channels.→ Αυτό κάνει αποσυσχέτιση το τρέχον κανάλι σας (όχι το επιλεγμένο) από όλα τα συνδεδεμένα κανάλια.

&Reset→ &Επανεκκίνηση

Reset audio preprocessor→ Επανεκκίνηση του προεπεξεργαστή ήχου

This will reset the audio preprocessor, including noise cancellation, automatic gain and voice activity detection. If something suddenly worsens the audio environment (like dropping the microphone) and it was temporary, use this to avoid having to wait for the preprocessor to readjust.→ Αυτό θα επανεκκινήσει τον προεπεξεργαστή ήχου, συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης θορύβου, του αυτόματου κέρδους και της ανίχνευσης φωνητικής δραστηριότητας. Αν κάτι επιδεινώσει ξαφνικά το περιβάλλον ήχου (όπως το ρίψιμο του μικροφώνου) και ήταν προσωρινό, χρησιμοποιήστε αυτό για να αποφύγετε να περιμένετε την αναπροσαρμογή του προεπεξεργαστή.

&Mute Self→ &Φιμώστε τον Εαυτό

Mute yourself→ Φιμώστε τον εαυτό σας

Mute or unmute yourself. When muted, you will not send any data to the server. Unmuting while deafened will also undeafen.→ Φιμώστε ή ξεφιμώστε τον εαυτό σας. Όταν είστε φιμωμένος, δεν θα στέλνετε δεδομένα στο διακομιστή. Αν ξεφιμωθήτε, ενώ είστε κωφωμένος, θα ξεκωφωθήτε κιόλας.

&Deafen Self→ &Κώφωση του εαυτού

Deafen yourself→ Κώφωση του εαυτού σας

Deafen or undeafen yourself. When deafened, you will not hear anything. Deafening yourself will also mute.→ Κωφώστε ή ξεκωφώστε τον εαυτό σας. Όταν είστε κωφωμένος, δεν θα ακούτε τίποτα. Όταν κωφώνεστε, φιμώνεστε επίσης.

&Text-To-Speech→ &Text-To-Speech

Toggle Text-To-Speech→ Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Text-To-Speech

Enable or disable the text-to-speech engine. Only messages enabled for TTS in the Configuration dialog will actually be spoken.→ Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του μηχανισμού text-to-speech. Μόνο τα μηνύματα που είναι ενεργοποιημένα για το TTS στο παράθυρο Διαμόρφωσης θα διαβαστούν δυνατά.

Display audio statistics→ Προβολή στατιστικών στοιχείων ήχου

Pops up a small dialog with information about your current audio input.→ Εμφανίζει ένα μικρό παράθυρο διαλόγου με πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα είσοδο ήχου.

Forcibly unlink plugin→ Βίαιη αποσύνδεση του πρόσθετου

This forces the current plugin to unlink, which is handy if it is reading completely wrong data.→ Αυτό αναγκάζει το τρέχων πρόσθετο να αποσυσχετιστεί, πράγμα χρήσιμο σε περίπτωση που διαβάζει εντελώς λάθος δεδομένα.

Configure Mumble→ Διαμόρφωση του Mumble

Allows you to change most settings for Mumble.→ Σας επιτρέπει να αλλάξετε τις περισσότερες ρυθμίσεις στο Mumble.

Start the audio configuration wizard→ Εκκίνηση του οδηγού ρύθμισης ήχου

This will guide you through the process of configuring your audio hardware.→ Αυτός ο οδηγός θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία διαμόρφωσης της συσκευής ήχου σας.

&What's This?→ &Τι είναι αυτό;

Enter What's This? mode→ Εισαγωγή στη λειτουργία Τι Είναι Αυτό;

Click this to enter "What's This?" mode. Your cursor will turn into a question mark. Click on any button, menu choice or area to show a description of what it is.→ Κάντε κλικ εδώ για να εισέλθετε στη λειτουργία "Τι Είναι Αυτό;". Ο δρομέας σας θα μετατραπεί σε ερωτηματικό. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κουμπί, επιλογή μενού ή περιοχή για να εμφανιστεί μια περιγραφή του τι είναι.

Information about Mumble→ Πληροφορίες για το Mumble

Shows a small dialog with information and license for Mumble.→ Εμφανίζει ένα μικρό παράθυρο διαλόγου με πληροφορίες και την άδεια για το Mumble.

Information about Speex→ Πληροφορίες για το Speex

Shows a small dialog with information about Speex.→ Εμφανίζει ένα μικρό παράθυρο διαλόγου με πληροφορίες για το Speex.

Information about Qt→ Πληροφορίες για το Qt

Shows a small dialog with information about Qt.→ Εμφανίζει ένα μικρό παράθυρο διαλόγου με πληροφορίες για το Qt.

Check for &Updates→ Ελεγχος για &ενημερώσεις

Check for new version of Mumble→ Ελεγχος για νέα έκδοση του Mumble

Connects to the Mumble webpage to check if a new version is available, and notifies you with an appropriate download URL if this is the case.→ Συνδέεται με την ιστοσελίδα του Mumble για να ελέγξει εάν υπάρχει διαθέσιμη νεότερη έκδοση και σας ειδοποιεί με μια κατάλληλη διεύθυνση URL λήψης, εάν υπάρχει.

Sends a text message to all users in a channel.→ Στέλνει ένα μήνυμα κειμένου σε όλους τους χρήστες ενός καναλιού.

Configure certificates for strong authentication→ Διαμόρφωση των πιστοποιητικών για ισχυρό έλεγχο ταυτότητας

This starts the wizard for creating, importing and exporting certificates for authentication against servers.→ Αυτό ξεκινά τον οδηγό για τη δημιουργία, την εισαγωγή και την εξαγωγή πιστοποιητικών για έλεγχο ταυτότητας σε διακομιστές.

Register user on server→ Εγγραφή χρήστη στο διακομιστή

This will permanently register the user on the server.→ Αυτό θα καταχωρίσει μόνιμα τον χρήστη στο διακομιστή.

Add &Friend→ Προσθήκη &Φίλου

Adds a user as your friend.→ Προσθέτει έναν χρήστη στους φίλους.

This will add the user as a friend, so you can recognize him on this and other servers.→ Αυτό θα προσθέσει το χρήστη ως φίλο, ώστε να μπορείτε να τον αναγνωρίσετε σε αυτόν και άλλους διακομιστές.

&Remove Friend→ &Κατάργηση Φίλου

Removes a user from your friends.→ Αφαιρεί έναν χρήστη από τους φίλους σας.

This will remove a user from your friends list.→ Αυτό θα αφαιρέσει έναν χρήστη από τη λίστα των φίλων σας.

&Update Friend→ &Ενημέρωση Φίλου

Update name of your friend.→ Ενημερώστε το όνομα του φίλου σας.

Your friend uses a different name than what is in your database. This will update the name.→ Ο φίλος σας χρησιμοποιεί διαφορετικό όνομα από αυτό που υπάρχει στη βάση δεδομένων σας. Αυτό θα ενημερώσει το όνομα.

Edit registered users list→ Επεξεργασία λίστας καταχωρημένων χρηστών

This opens the editor for registered users, which allow you to change their name or unregister them.→ Αυτό ανοίγει το πρόγραμμα επεξεργασίας για καταχωρημένους χρήστες, το οποίο σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομά τους ή να τους καταργήσετε.

Add or remove text-based access tokens→ Προσθέστε ή καταργήστε tokens που βασίζονται σε κείμενο

&Minimal View→ &Ελάχιστη Προβολή

Toggle minimal window modes→ Εναλλαγή μεταξύ των ελαχίστων λειτουργιών παραθύρου

This will toggle minimal mode, where the log window and menu is hidden.→ Αυτό εναλλάσει την κατάσταση μινιμαλ, όπου το μενού και το παράθυρο καταγραφών θα είναι κρυμμένα.

You muted and deafened %1.→ Φιμώσατε και κωφώσατε τον %1.

You unmuted and undeafened %1.→ Ξεφιμώσατε και ξεκωφώσατε τον %1.

You undeafened %1.→ Ξεκωφώσατε τον %1.

You suppressed %1.→ Καταστείλατε τον %1.

%1 muted and deafened by %2.→ Ο %1 φιμώθηκε και κωφώθηκε από τον %2.

%1 unmuted and undeafened by %2.→ Ο %1 ξεφιμώθηκε και ξεκωφώθηκε από τον %2.

%1 undeafened by %2.→ Ο %1 ξεκωφώθηκε από τον %2.

%1 suppressed by %2.→ Ο %1 καταστάλθηκε από τον %2.

%1 moved to %2.→ Ο %1 μετακινήθηκε στο %2.

%1 moved to %2 by %3.→ Ο %1 μετακινήθηκε στο %2 από τον %3.

%1 moved in from %2 by %3.→ Ο %1 μετακινήθηκε εδώ μέσα από το %2 από τον %3.

%1 is now muted and deafened.→ Ο %1 είναι τώρα φιμωμένος και κωφωμένος.

Your account information can not be verified currently. Please try again later→ Δεν είναι δυνατή η επαλήθευση των στοιχείων του λογαριασμού σας αυτήν τη στιγμή. Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα

Welcome message: %1→ Μήνυμα υποδοχής: %1


«Με μεγάλο ενδιαφέρον για τους κατοίκους του πλανήτη Γη!»

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

 • lyk
 • Το Άβαταρ του/της lyk Δημιουργός θέματος
 • Αποσυνδεμένος
 • Administrator
 • Administrator
 • Προτείνω να επικοινωνήσουμε, είπε...
Περισσότερα
4 Χρόνια 3 Μήνες πριν #38 από lyk
Απαντήθηκε από lyk στο θέμα Mumble VoIP - Μετάφραση
6/7Mumble: %1→ Mumble: %1

You were denied %1 privileges in %2.→ Σας απορρίφθηκαν %1 προνόμια στο %2.

%3 was denied %1 privileges in %2.→ Απορρίφθηκαν τα %1 προνόμια στον %3 στο %2.

Denied: Cannot modify SuperUser.→ Απορρίφθηκε: Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση του ΥπερΧρήστη.

Denied: Invalid channel name.→ Απορρίφθηκε: Μη έγκυρο όνομα καναλιού.

Denied: Text message too long.→ Απορρίφθηκε: Το μήνυμα κειμένου είναι πολύ μεγάλο.

Denied: Operation not permitted in temporary channel.→ Απορρίφθηκε: Η λειτουργία δεν επιτρέπεται σε προσωρινό κανάλι.

You need a certificate to perform this operation.→ Χρειάζεται ένα πιστοποιητικό για να εκτελέσετε αυτήν τη λειτουργία.

%1 does not have a certificate.→ Ο %1 δεν διαθέτει πιστοποιητικό.

Invalid username: %1.→ Μη έγκυρο όνομα χρήστη: %1.

Invalid username.→ Μη έγκυρο όνομα χρήστη.

Channel is full.→ Το κανάλι είναι γεμάτο.

Channel nesting limit reached.→ Η ένθεση καναλιών έφτασε στο όριο.

Channel count limit reached. Need to delete channels before creating new ones.

Permission denied.→ Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση

%1 connected and entered channel.

%1 connected.→ Ο %1 συνδέθηκε.

%1 is now muted.→ Ο %1 φιμώθηκε τώρα.

%1 is now unmuted.→ Ο %1 ξεφιμώθηκε τώρα.

Recording started→ Η εγγραφή ξεκίνησε

Recording stopped→ Η εγγραφή σταμάτησε

%1 started recording.→ Ο %1 ξεκίνησε να εγγράφει.

%1 stopped recording.→ Ο %1 σταμάτησε να εγγράφει.

You revoked your priority speaker status.→ Ανακαλέσατε την προτεραιότητα ομιλητή σας.

You assumed priority speaker status.→ Αναλάβατε την ιδιότητα προτεραιότητα ομιλητή.

%1 revoked your priority speaker status.→ Ο %1 ανακάλεσε την προτεραιότητα ομιλητή σας.

%1 gave you priority speaker status.→ Ο %1 σας έδωσε προτεραιότητα ομιλητή.

You revoked priority speaker status for %1.→ Ανακαλέσατε την προτεραιότητα ομιλητή από τον %1.

You gave priority speaker status to %1.→ Δώσατε προτεραιότητα ομιλητή στον %1.

%1 revoked own priority speaker status.→ Ο %1 ανακάλεσε την προτεραιότητα ομιλητή του.

%1 assumed priority speaker status.→ Ο %1 ανέλαβε την κατάσταση προτεραιότητα ομιλητή.

%1 revoked priority speaker status for %2.→ Ο %1 ανακάλεσε την προτεραιότητα ομιλητή από τον %2.

%1 gave priority speaker status to %2.→ Ο %1 έδωσε προτεραιότητα ομιλητή στον %2.

You were unmuted and undeafened by %1.→ Ξεφιμωθήκατε και ξεκωφωθήκατε από τον %1.

You were muted by %1.→ Φιμωθήκατε από τον %1.

You were undeafened by %1.→ Ξεκωφωθήκατε από τον %1.

You were suppressed.→ Σας κατέστειλαν.

You were unsuppressed.→ Δε σας κατέστειλαν.

You were unsuppressed by %1.→ Δε σας κατέστειλαν από %1.

You joined %1.

You moved %1 to %2.→ Μετακινήσατε τον %1 στο %2.

%1 is recording→ Ο %1 εγγράφει

%1 renamed to %2 by %3.→ Ο %1 μετονομάστηκε σε %2 από τον %3.

%1 disconnected.→ Ο %1 αποσυνδέθηκε.

Server→ Διακομιστής

(Tree)→ (Δέντρο Καναλιών)

(Channel)→ (Κανάλι)

(Private)→ (Ιδιωτικό)

%2%1: %3→ %2%1: %3

Failed to load Opus, it will not be available for audio encoding/decoding.

The server requests minimum client version %1→ Η ελάχιστη έκδοση προγράμματος-πελάτη που θέλει ο διακομιστής είναι %1

The server requests positional audio be enabled.→ Ο διακομιστής ζητά να είναι ενεργοποιημένος ο ήχος θέσης.

The server requests positional audio be disabled.→ Ο διακομιστής ζητά να είναι απενεργοποιημένος ο ήχος θέσης.

The server requests Push-to-Talk be enabled.→ Ο διακομιστής ζητά να είναι ενεργοποιημένο το Πάτημα-πλήκτρου-για-Ομιλία.

The server requests Push-to-Talk be disabled.→ Ο διακομιστής ζητά να είναι απενεργοποιημένο το Πάτημα-πλήκτρου-για-Ομιλία.

You were unmuted by %1.→ Ξεφιμωθήκατε από τον %1.

You muted %1.→ Φιμώσατε τον %1.

You unsuppressed %1.→ Δε σας κατέστειλαν %1.

You unmuted %1.→ Ξεφιμώσατε τον %1.

%1 muted by %2.→ Ο %1 φιμώθηκε από τον %2.

%1 unsuppressed by %2.→ Ο %1 καταστάλθηκε από τον %2.

%1 unmuted by %2.→ Ο %1 ξεφιμώθηκε από τον %2.

Unable to find matching CELT codecs with other clients. You will not be able to talk to all users.→ Δεν βρέθηκαν CELT codecs συμβατά με άλλους πελάτες. Δεν θα μπορείτε να μιλήσετε με όλους τους χρήστες.

You were muted and deafened by %1.→ Φιμωθήκατε και κωφωθήκατε από τον %1.

You were kicked from the server by %1: %2.→ Σας πέταξε από τον διακομιστή ο %1: %2.

%3 was kicked from the server by %1: %2.→ Ο %3 πετάχτηκε από τον διακομιστή από τον %1: %2.

You were kicked and banned from the server by %1: %2.→ Σας πέταξε και σας απαγόρεψε την είσοδος στον διακομιστή ο %1: %2.

%3 was kicked and banned from the server by %1: %2.→ Ο %3 πετάχτηκε και του απαγορεύτηκε η είσοδος στον διακομιστή από τον %1: %2.

You were moved to %1 by %2.→ Σας μετακίνησε στον %1 ο %2.

%1 entered channel.→ Ο %1 εισήλθε στο κανάλι.

Server connection rejected: %1.→ Η σύνδεση στον διακομιστή απορρίφθηκε: %1.

Denied: %1.→ Απορρίφθηκε: %1.

%1 renamed to %2.→ Ο %1 μετονομάστηκε σε %2.

%1 left channel and disconnected.→ Ο %1 έφυγε από το κανάλι και αποσυνδέθηκε.

Message from %1→ Μήνυμα από τον %1.

You have User Dragging set to "Do Nothing" so the user wasn't moved.→ Έχετε το Σύρσιμο Χρήστη ρυθμισμένο να "Μην κάνει τίποτα", οπότε ο χρήστης δεν μετακινήθηκε.

You have Channel Dragging set to "Do Nothing" so the channel wasn't moved.→ Έχετε το Σύρσιμο Καναλίου ρυθμισμένο να "Μην κάνει τίποτα", οπότε το κανάλι δεν μετακινήθηκε.

Unknown Channel Drag mode in UserModel::dropMimeData.→ Άγνωστη λειτουργία σύρσιμου καναλιών στο UserModel::dropMimeData.

Remote controlling Mumble:→ Το Mumble ελέγχεται εξ αποστάσεως:

Usage: mumble [options] [<url>] <url> specifies a URL to connect to after startup instead of showing the connection window, and has the following form: mumble://[<username>[:<password>]@]<host>[:<port>][/<channel>[/<subchannel>...]][?version=<x.y.z>] The version query parameter has to be set in order to invoke the correct client version. It currently defaults to 1.2.0. Valid options are: -h, --help Show this help text and exit. -m, --multiple Allow multiple instances of the client to be started. -n, --noidentity Suppress loading of identity files (i.e., certificates.) -jn, --jackname Set custom Jack client name. --license Show the Mumble license. --authors Show the Mumble authors. --third-party-licenses Show licenses for third-party software used by Mumble.

Usage: mumble rpc <action> [options] It is possible to remote control a running instance of Mumble by using the 'mumble rpc' command. Valid actions are: mute Mute self unmute Unmute self togglemute Toggle self-mute status deaf Deafen self undeaf Undeafen self toggledeaf Toggle self-deafen status→ Χρήση: mumble rpc <action> [επιλογές] Μπορείτε να ελέγξετε απομακρυσμένα μια τρέχουσας instance του Mumble χρησιμοποιώντας την εντολή 'mumble rpc'. Έγκυρες ενέργειες είναι: mute Φίμωση του εαυτού unmute Ξεφίμωση του εαυτού togglemute Εναλλαγή κατάστασης της αυτο-φίμωσης deaf Κώφωση εαυτού undeaf Ξεκώφωση εαυτού toggledeaf Εναλλαγή κατάστασης της αυτο-κώφωσης

Invocation→ Επίκληση

Error: No RPC command specified→ Σφάλμα: Δεν καθορίστηκε καμία εντολή RPC

RPC→ RPC

Welcome to Mumble.→ Καλώς ήλθατε στο Mumble.

Skipping version check in debug mode.→ Παράλειψη του ελέγχου έκδοσης στη λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων.

Hide Frame→ Απόκρυψη πλαισίου

Toggle showing frame on minimal window→ Εναλλαγή προβολής πλαισίου σε μινιμαλ παράθυρο

This will toggle whether the minimal window should have a frame for moving and resizing.→ Αυτό εναλλάσει το εάν το μινιμαλπαράθυρο πρέπει να έχει ένα πλαίσιο για μετακίνηση και αλλαγή μεγέθους.

&Unlink All→ &Αποσυσχέτιση Όλων

Reset the comment of the selected user.→ Να γίνει reset του σχόλιου του επιλεγμένου χρήστη.

&Join Channel→ &Σύνδεση στο κανάλι

View comment in editor→ Προβολή σχολίου στο πρόγραμμα επεξεργασίας

Query server for connection information for user→ Να ζητηθούν πληροφορίες σύνδεσης για τον χρήστη από τον διακομιστή

S&erver→ Δ&ιακομιστής

&Self→ &Εαυτός

&Unlink Plugins→ Να γίνει &Αποσυσχέτιση των Πρόσθετων.

Register yourself on the server→ Καταχωρήστε τον εαυτό σας στο διακομιστή

Change your avatar image on this server→ Αλλάξτε το avatar σας σε αυτόν τον διακομιστή

&Remove Avatar→ &Αφαίρεση Avatar

Remove currently defined avatar image.→ Κατάργηση της εικόνας avatar που έχει οριστεί αυτήν τη στιγμή.

Icon Toolbar→ Εργαλειοθήκη εικονιδίων

Change your own comment→ Αλλάξτε το δικό σας σχόλιο

Recording→ Εγγραφή

Priority Speaker→ Ομιλητής Προτεραιότητας

&Copy URL→ &Αντιγραφή διεύθυνσης URL

Copies a link to this channel to the clipboard.→ Αντιγράφει τον σύνδεσμο σε αυτό το κανάλι στο πρόχειρο.

Ignore Messages→ Αγνόηση μηνυμάτων

Locally ignore user's text chat messages.→ Αγνοήστε τοπικά τα μηνύματα συνομιλίας κειμένου του χρήστη.

Silently drops all text messages from the user.→ Σιωπηλό πέταγμα όλων των μηνυμάτων κειμένου από το χρήστη.

Edit ban list on server→ Επεξεργασία λίστας απαγορεύσεων στο διακομιστή

This lets you edit the server-side IP ban list.→ Αυτό σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τη λίστα απαγορεύσεων IP του διακομιστή.

&Filter on/off→ &Φίλτρο ενεργο/μη ενεργό

Toggle the channel filter (Ctrl+F)→ Εναλλαγή του φίλτρου καναλιού (Ctrl + F)

Enable or disable the filtering of select channels. By default all empty channels will be filtered. You can mark additional channels for filtering from the channel's context menu.→ Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το φιλτράρισμα των επιλεγμένων καναλιών. Από προεπιλογή, όλα τα κενά κανάλια θα φιλτραρίζονται. Μπορείτε να επισημάνετε και άλλα κανάλια για φιλτράρισμα από το μενού περιβάλλοντος του καναλιού.

Ctrl+F→ Ctrl+F

&Hide Channel when Filtering→ &Απόκρυψη του καναλιού κατά τη διάρκεια του φιλτραρίσματος

Reset the avatar of the selected user.→ Να γίνει reset το avatar του επιλεγμένου χρήστη.

Locally adjust the user's speech volume.→ Ρυθμίστε τοπικά την ένταση ομιλίας του χρήστη.

Opens a dialog with a volume slider. Use this on other users in the same room.→ Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου με ένα ρυθμιστικό έντασης. Χρησιμοποιήστε το σε άλλους χρήστες στο ίδιο δωμάτιο.

&Developer→ &Προγραμματιστής

&Hide Mumble→ &Απόκρυψη του Mumble

Hides the main Mumble window.→ Κρύβει το κύριο παράθυρο του Mumble.

Hides the main Mumble window. Restore by clicking on the tray icon or starting Mumble again.→ Κρύβει το κύριο παράθυρο του Mumble. Επαναφέρετε το κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στο πλαίσιο συστήματος ή ξεκινώντας ξανά το Mumble.

Show the Developer Console→ Εμφάνιση της Κονσόλας Προγραμματιστή

Shows the Mumble Developer Console, where Mumble's log output can be inspected.→ Εμφανίζει την Κονσόλα Προγραμματιστή του Mumble, όπου μπορεί να επιθεωρηθεί το log εξόδου του Mumble.

&Connect...→ &Σύνδεση...

&Ban list...→ &Λίστα &απαγορεύσεων...

&Information...→ &Πληροφορίες...

&Kick...→ &Πετάξτε...

&Ban...→ &Απαγορεύστε την είσοδο...

Local Volume Adjustment...→ Τοπική προσαρμογή έντασης ήχου...

Send &Message...→ Να σταλεί το &μήνυμα...

&Add...→ &Προσθήκη...

&Remove...→ &Αφαίρεση...

&Edit...→ &Επεξεργασία...

Audio S&tatistics...→ &Στατιστικά ήχου...

&Settings...→ &Ρυθμίσεις...

&Audio Wizard...→ Οδηγός Ρυθμίσεων &Ήχου

Developer &Console...→ &Κονσόλα προγραμματιστή...

&About...→ &Σχετικά με...

About &Speex...→ Σχετικά με το &Speex...

About &Qt...→ Σχετικά με το &Qt...

&Certificate Wizard...→ &Οδηγός Πιστοποιητικών...

&Register...→ &Εγγραφή...

Registered &Users...→ Καταχωρημένοι &Χρήστες...

Change &Avatar...→ Αλλαγή &Avatar...

&Access Tokens...→ &Tokens Πρόσβασης...

Reset &Comment...→ Επαναφορά του &Σχόλιου...

Reset &Avatar...→ Επαναφορά του &Avatar...

View Comment...→ Προβολή σχολίου...

&Change Comment...→ &Αλλαγή σχολίου...

R&egister...→ Ε&γγραφή...

Show

Shows the main Mumble window.

Manual Mumble Positional Audio→ Χειροκίνητος Ήχος Θέσης Mumble

Position→ Θέση

X→ X

Y→ Y

Z→ Z

m→ m

Heading→ Κλάση

Azimuth→ Αζιμούθιο

Elevation→ Υψόμετρο

°→ °

Meta data→ Μέτα δεδομένα

Context→ Πλαίσιο

Identity→ Ταυτότητα

Set→ Ορισμός

State→ Κατάσταση

Linked→ Συσχετισμένο

Activated→ Ενεργοποιημένο

Unhinge→ Αναστάτωση

Network→ Δίκτυο

Updates are mandatory when using snapshot releases.→ Οι ενημερώσεις είναι υποχρεωτικές όταν χρησιμοποιείτε εκδόσεις στιγμιότυπων.

Connection→ Σύνδεση

Use TCP compatibility mode→ Χρήση του TCP σε λειτουργία συμβατότητας

<b>Enable TCP compatibility mode</b>.<br />This will make Mumble use only TCP when communicating with the server. This will increase overhead and cause lost packets to produce noticeable pauses in communication, so this should only be used if you are unable to use the default (which uses UDP for voice and TCP for control).→ <b>Ενεργοποίηση της λειτουργίας συμβατότητας TCP</b>.<br />Αυτό θα κάνει το Mumble να χρησιμοποιεί μόνο TCP κατά την επικοινωνία με το διακομιστή. Αυτό θα αυξήσει το overhead και θα προκαλέσει αξιοσημείωτες παύσεις στην επικοινωνία αν υπάρχει απώλεια πακέτων, οπότε αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προεπιλογή (η οποία χρησιμοποιεί UDP για φωνή και TCP για έλεγχο).

Reconnect when disconnected→ Επανασύνδεση μετά από αποσύνδεση

<b>Reconnect when disconnected</b>.<br />This will make Mumble try to automatically reconnect after 10 seconds if your server connection fails.→ <b>Επανασύνδεση μετά από αποσύνδεση</b>.<br />Αυτό θα κάνει το Mumble να προσπαθεί να επανασυνδεθεί αυτόματα κάθε 10 δευτερόλεπτα εάν αποσυνδεθείτε από τον διακομιστή.

Reconnect automatically→ Να γίνει επανασύνδεση αυτόματα

Proxy→ Διακομιστής Μεσολάβησης

Type→ Είδος

Type of proxy to connect through→ Τύπος διακομιστή μεσολάβησης για σύνδεση

Direct connection→ Άμεση σύνδεση

HTTP(S) proxy→ Διακομιστής μεσολάβησης HTTP(S)

SOCKS5 proxy→ Διακομιστής μεσολάβησης SOCKS5

Hostname→ Όνομα υπολογιστή

Hostname of the proxy→ Όνομα υπολογιστή του διακομιστή μεσολάβησης

Force TCP mode→ Εξαναγκασμένη χρήση TCP

Enable QoS to prioritize packets→ Ενεργοποίηση του QoS για να δώσετε προτεραιότητα σε πακέτα

This will enable QoS, which will attempt to prioritize voice packets over other traffic.→ Αυτό θα ενεργοποιήσει το QoS, το οποίο θα προσπαθήσει να δίνει προτεραιότητα στα πακέτα φωνής από άλλα πακέτα.

Use Quality of Service→ Χρήση του Quality of Service

Don't send certificate to server and don't save passwords. (Not saved).→ Να μην στέλνονται πιστοποιητικά στον διακομιστή και μην αποθηκεύονται οι κωδικοί πρόσβασης. (Δεν έχει αποθηκευτεί).

<b>This will suppress identity information from the client.</b><p>The client will not identify itself with a certificate, even if defined, and will not cache passwords for connections. This is primarily a test-option and is not saved.</p>→ <b>Αυτό θα αγνοήσει τις πληροφορίες ταυτοποίησης του υπολογιστή-πελάτη.</b><p>Ο υπολογιστής-πελάτης δεν θα αναγνωριστεί από το πιστοποιητικό, ακόμα και αν έχει οριστεί ένα, και δεν θα αποθηκεύσει κωδικούς πρόσβασης των συνδέσεων. Αυτή είναι κυρίως μια επιλογή-δοκιμής και δεν αποθηκεύεται.</p>

Suppress certificate and password storage→ Να μην αποθηκευτούν τα πιστοποιητικά και οι κωδικοί πρόσβασης

<b>Type of proxy to connect through.</b><br />This makes Mumble connect through a proxy for all outgoing connections. Note: Proxy tunneling forces Mumble into TCP compatibility mode, causing all voice data to be sent via the control channel.→ <b>Τύπος διακομιστή μεσολάβησης για σύνδεση</b><br />Αυτό κάνει το Mumble να συνδέεται μέσω ενός διακομιστή μεσολάβησης για όλες τις εξερχόμενες συνδέσεις. Σημείωση: Η χρήση διακομιστή μεσολάβησης εξαναγκάζει το Mumble να μπει σε λειτουργία συμβατότητας TCP, στην οποία όλα τα φωνητικά δεδομένα στέλνονται μέσω του καναλιού ελέγχου.

<b>Hostname of the proxy.</b><br />This field specifies the hostname of the proxy you wish to tunnel network traffic through.→ <b>Όνομα υπολογιστή του διακομιστή μεσολάβησης.</b><br />Αυτό το πεδίο καθορίζει το όνομα υπολογιστή του διακομιστή μεσολάβησης από τον οποίο θέλετε να περάσετε τη ροή δεδομένων του δικτύου.

Port→ Θύρα

Port number of the proxy→ Αριθμός της θύρας του διακομιστή μεσολάβησης

<b>Port number of the proxy.</b><br />This field specifies the port number that the proxy expects connections on.→ <b>Αριθμός της θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.</b><br />Αυτό το πεδίο καθορίζει τον αριθμό θύρας στην οποία ο διακομιστής μεσολάβησης αναμένει συνδέσεις.

Username→ Όνομα χρήστη

Username for proxy authentication→ Όνομα χρήστη για έλεγχο ταυτότητας στον διακομιστή μεσολάβησης

<b>Username for proxy authentication.</b><br />This specifies the username you use for authenticating yourself with the proxy. In case the proxy does not use authentication, or you want to connect anonymously, simply leave this field blank.→ <b>Όνομα χρήστη για έλεγχο ταυτότητας στον διακομιστή μεσολάβησης.</b><br />Αυτό καθορίζει το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε για τον έλεγχο της ταυτότητάς σας στον διακομιστή μεσολάβησης. Σε περίπτωση που ο διακομιστής μεσολάβησης δεν χρησιμοποιεί έλεγχο ταυτότητας ή απλά θέλετε να συνδεθείτε ανώνυμα, αφήστε αυτό το πεδίο κενό.

Password→ Κωδικός πρόσβασης

Password for proxy authentication→ Κωδικός πρόσβασης για έλεγχο ταυτότητας στον διακομιστή μεσολάβησης

<b>Password for proxy authentication.</b><br />This specifies the password you use for authenticating yourself with the proxy. In case the proxy does not use authentication, or you want to connect anonymously, simply leave this field blank.→ <b>Κωδικός πρόσβασης για έλεγχο ταυτότητας στον διακομιστή μεσολάβησης.</b><br />Αυτό καθορίζει το κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για τον έλεγχο της ταυτότητάς σας στον διακομιστή μεσολάβησης. Σε περίπτωση που ο διακομιστής μεσολάβησης δεν χρησιμοποιεί έλεγχο ταυτότητας ή απλά θέλετε να συνδεθείτε ανώνυμα, αφήστε αυτό το πεδίο κενό.

Mumble services→ Υπηρεσίες Mumble

Check for new releases of Mumble automatically.→ Αυτόματος έλεγχος για νέες εκδόσεις του Mumble.

This will check for new releases of Mumble every time you start the program, and notify you if one is available.→ Αυτό θα ελέγχει για νέα έκδοση του Mumble κάθε φορά που εκκινείται το πρόγραμμα και θα σας ειδοποιήσει αν είναι διαθέσιμη.

Check for application updates on startup→ Να γίνεται έλεγχος για νέα έκδοση της εφαρμογής κατά την εκκίνηση

Check for new releases of plugins automatically.→ Να γίνεται έλεγχος για νέα έκδοση των πρόσθετων κατά την εκκίνηση

This will check for new releases of plugins every time you start the program, and download them automatically.→ Αυτό θα ελέγχει για νέα έκδοση των προσθέτων κάθε φορά που εκκινείται το πρόγραμμα και την κατεβάζει αυτόματα.

<b>Submit anonymous statistics.</b><br />Mumble has a small development team, and as such needs to focus its development where it is needed most. By submitting a bit of statistics you help the project determine where to focus development.→ <b>Υποβολή στατιστικών στοιχείων</b><br />Το Mumble έχει μια μικρή ομάδα ανάπτυξης και ως εκ τούτου πρέπει να εστιάσει την ανάπτυξή εκεί όπου χρειάζεται περισσότερο. Υποβάλλοντας λίγα στατιστικά στοιχεία, βοηθάτε την ομάδα να αποφασίσει πού να εστιάσει την ανάπτυξη.

Submit anonymous statistics to the Mumble project→ Υποβάλετε ανώνυμα στατιστικά στοιχεία στην ομάδα του Mumble

Submit anonymous statistics→ Υποβάλετε ανώνυμα στατιστικά στοιχεία

Reconnect to last used server when starting Mumble→ Επανασύνδεση με τον τελευταίο διακομιστή που χρησιμοποιήσατε κατά την εκκίνηση του Mumble

Reconnect to last server on startup→ Επανασύνδεση με τον τελευταίο διακομιστή που χρησιμοποιήθηκε κατά την εκκίνηση.

Download plugin and overlay updates on startup→ Να γίνεται λήψη ενημερώσεων για τα πρόσθετα και το overlay κατά την εκκίνηση

Privacy→ Ιδιωτικότητα

Prevent OS information being sent to Mumble servers and web servers→ Να μην επιτρέπεται η αποστολή πληροφοριών σχετικά με το λειτουργικό σύστημα στους διακομιστές του Mumble και άλλους

<b>Don't send OS information to servers</b><br/> Prevents the client from sending potentially identifying information about the operating system to the Mumble server and web servers.→ <b>Να μην στέλνοται πληροφορίες για το Λειτουργικό Σύστημα στους διακομιστές</b><br/> Δεν επιτρέπει στο υπολογιστή-πελάτη να στέλνει πληροφορίες που μπορούν, δυνητικά, να ταυτοποιήσουν το λειτουργικό σας σύστημα στον διακομιστή Mumble και στους διακομιστές ιστού.

Do not send OS information to Mumble servers and web servers→ Να μην στέλνονται πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό σύστημα στους διακομιστές του Mumble και άλλους

Silent→ Σιωπή

Talking→ Υπάρχει ομιλία

Whisper→ Ψίθυρος

Shout→ Φωνάζει

Channel→ Κανάλι

Failed to create communication with overlay at %2: %1. No overlay will be available.→ Απέτυχε να δημιουργήσει επικοινωνία με επικάλυψη στις %2: %1. Καμμία επικάλυψη θα είναι διαθέσιμη.

Filter→ Φίλτρο

Only talking→ Μόνο ομιλεί

Talking and recently active→ Ομιλεί και πρόσφατα ενεργός

All in current channel→ Όλοι στο τρέχων κανάλι

All in linked channels→ Όλοι στα συνδεδεμένα κανάλια

Always show yourself→ Να παρουσιάζεστε πάντα

Configure recently active time (%1 seconds)...→ Διαμόρφωση του ενεργού χρόνου (%1 δευτερόλεπτα)...

Columns→ Στήλες

Sort→ Στοίχιση

Alphabetically→ Με αλφαβητική σειρά

Last state change→ Τελευταία αλλαγή κατάστασης

Edit...→ Επεξεργασία...

Reset Zoom→ Επαναφορά της μεγέθυνσης

Configure recently active time→ Διαμόρφωση του ενεργού χρόνου

Amount of seconds users remain active after talking:→ Πόσα δευτερόλεπτα θα παραμένουν ενεργοί οι χρήστες αφου μιλήσουν.

To move the users, drag the little red dot.→ Για να μετακινήσετε τους χρήστες, σύρετε τη μικρή κόκκινη κουκκίδα.

To resize the users, mouse wheel over a user.→ Για να αλλάξετε το μέγεθος των χρηστών, κυλήστε τη ροδέλα του ποντικιού πάνω από ένα χρήστη.

For more options, right click a user.→ Για περισσότερες επιλογές, κάντε δεξί κλικ σε ένα χρήστη.

Launcher Filter→ Φίλτρο εκκινητή

Overlay→ Επικάλυμμα

Choose executable→ Επιλέξτε εκτελέσιμο

Choose application→ Επιλέξτε την εφαρμογή

Choose path→ Επιλέξτε τη διαδρομή

Load Overlay Presets→ Φορτώστε τις Προεπιλογές Επικάλυψης

Mumble overlay presets (*.mumblelay)→ Προεπιλογές επικάλυψης Mumble (*.mumblelay)

Save Overlay Presets→ Αποθήκευση προεπιλογών επικάλυψης

Options→ Επιλογές

Enable overlay.→ Ενεργοποίηση επικάλυψης.

Enable Overlay→ Ενεργοποίηση Επικάλυψης

This sets whether the overlay is enabled or not. This setting is only checked when applications are started, so make sure Mumble is running and this option is on before you start the application.<br />Please note that if you start Mumble after starting the application, or if you disable the overlay while the application is running, there is no safe way to restart the overlay without also restarting the application.→ Αυτό καθορίζει εάν η επικάλυψη είναι ενεργοποιημένη ή όχι. Αυτή η ρύθμιση ελέγχεται μόνο κατά την εκκίνηση των εφαρμογών, επομένως βεβαιωθείτε ότι το Mumble βρίσκεται ήδη σε εκτέλεση και ότι αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη πριν εκκινήσετε την εφαρμογή.<br />Λάβετε υπόψη ότι εάν εκκινήσετε το Mumble μετά την εκκίνηση της εφαρμογής ή εάν απενεργοποιήσετε την επικάλυψη κατά την εκτέλεση της εφαρμογής, δεν υπάρχει ασφαλής τρόπος επανεκκίνησης της επικάλυψης χωρίς επανεκκίνηση της εφαρμογής.

Layout→ Διάταξη

Blacklist→ Μαύρη λίστα

Whitelist→ Λευκή λίστα

Uninstall Overlay→ Κατάργηση εγκατάστασης Επικάλυψης

Overlay Installation→ Εγκατάσταση Επικάλυψης

Mumble has detected that you do not have the Mumble Overlay installed. Click the button below to install the overlay.→ Το Mumble εντόπισε ότι δεν έχετε εγκατεστημένο την Επικάλυψη του Mumble. Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να εγκαταστήσετε την επικάλυψη.

Install Mumble Overlay→ Εγκατάσταση επικάλυψης Mumble

Overlay Upgrade→ Αναβάθμιση Επικάλυψης

Mumble has detected an old version of the overlay support files installed on your computer. To upgrade these files to their latest versions, click the button below.→ Το Mumble εντόπισε μιά παλιά έκδοση των αρχείων υποστήριξης της επικάλυψης που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας. Για να αναβαθμίσετε αυτά τα αρχεία στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους, κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί.

Upgrade Mumble Overlay→ Αναβαθμίστε την επικάλυψη του Mumble

Display a frame counter in the overlay→ Εμφάνιση μετρητή καρέ στην επικάλυψη

Show FPS counter→ Εμφάνιση μετρητή FPS

Load an overlay preset from file→ Φορτώστε μια προκαθορισμένη επικάλυψη από ένα αρχείο

Load…→ Φόρτωση...

Save your overlay settings to file→ Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις επικάλυψης σε αρχείο

Save…→ Αποθήκευση...

Set the overlay font.→ Ορίστε τη γραμματοσειρά στην επικάλυψη.

Set the overlay text color.→ Ορίστε το χρώμα κειμένου στην επικάλυψη.

Color→ Χρώμα

Remove→ Αφαίρεση

Font→ Γραμματοσειρά

FPS and Clock Display→ Προβολή FPS και Ρολόι

Display a clock in the overlay showing the current local time (system time).→ Εμφανίζει ένα ρολόι στην επικάλυψη που δείχνει την τρέχουσα τοπική ώρα (ώρα συστήματος).

Show Clock→ Εμφάνιση Ρολογιού

Overlay Exceptions→ Εξαιρέσεις Επικάλυψης

Overlay Exception Mode→ Λειτουργία Εξαιρέσεων Επικάλυψης

Allowed launchers→ Επιτρεπόμενοι εκκινητές

Add→ Πρόσθεση

Allowed programs→ Επιτρεπόμενα προγράμματα

Allowed paths→ Επιτρεπόμενες διαδρομές

Blacklisted programs→ Προγράμματα στη μαύρη λίστα

State→ Κατάσταση

User is not talking→ Ο χρήστης δεν μιλάει

Passive→ Παθητικός

User is talking in your channel or a linked channel→ Ο χρήστης μιλάει στο κανάλι σας ή σε ένα συνδεδεμένο κανάλι

Talking→ Μιλάει

User is whispering to you privately→ Ο χρήστης σας ψιθυρίζει ιδιωτικά

Private Whisper→ Ιδιωτικός ψίθυρος

User is shouting to your channel→ Ο χρήστης φωνάζει στο κανάλι σας

Channel Whisper→ Ψίθυρος καναλιού

Zoom→ Mεγέθυνση

Zoom Factor→ Παράγοντας μεγέθυνσης

Enabled Elements→ Ενεργοποιημένα στοιχεία

User avatar, chosen by each user→ Το Avatar χρηστών, που επιλέγεται από κάθε χρήστη

Avatar→ Avatar

User's name→ Το όνομα του χρήστη

Username→ Όνομα χρήστη

Name of user's channel, if outside your current channel→ Το όνομα του καναλιού του χρήστη, αν είναι εκτός του τρέχοντος καναλιού σας

Channel→ Κανάλι

Muted or deafened→ Φιμωμένος ή κωφωμένος

Mute state→ Κατάσταση της φίμωσης


«Με μεγάλο ενδιαφέρον για τους κατοίκους του πλανήτη Γη!»

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

 • lyk
 • Το Άβαταρ του/της lyk Δημιουργός θέματος
 • Αποσυνδεμένος
 • Administrator
 • Administrator
 • Προτείνω να επικοινωνήσουμε, είπε...
Περισσότερα
4 Χρόνια 3 Μήνες πριν #39 από lyk
Απαντήθηκε από lyk στο θέμα Mumble VoIP - Μετάφραση
7/7Bounding box, automatically shrunk to minimum size to contain all visible elements→ Πλαίσιο οριοθέτησης, αυτόματα συρρικνωμένο στο ελάχιστο μέγεθος που να περιέχει όλα τα ορατά στοιχεία

Bounding box→ Πλαίσιο οριοθέτησης

Overlay Editor→ Επεξεργαστής επικάλυψης

Layout preset→ Προεπιλεγμένη διάταξη

Large square avatar→ Μεγάλο τετράγωνο avatar

Avatar and Name→ Avatar και Όνομα

User Opacity→ Διαφάνεια χρήστη

%1%→ %1%

Object Opacity→ Διαφάνεια αντικειμένου

Alignment→ Ευθυγράμμιση

Left→ Αριστερά

Center→ Κέντρο

Right→ Δεξιά

Top→ Κορυφή

Bottom→ Πάτος

Color...→ Χρώμα...

Font...→ Γραμματοσειρά...

Bounding box→ Πλαίσιο οριοθέτησης

Pen width→ Πλάτος πένας

Padding→ Αναπλήρωση

Pen color→ Χρώμα πένας

Fill color→ Χρώμα γεμίσματος

Pick pen color→ Επιλογή χρώματος πένας

Pick fill color→ Επιλογή χρώματος γεμίσματος

Pick color→ Επιλογή χρώματος

Pick font→ Επιλογή γραμματοσειράς

Plugins→ Πρόσθετα

Plugin has no configure function.→ Το πρόσθετο δεν έχει λειτουργία ρύθμισης παραμέτρων.

Plugin has no about function.→ Το πρόσθετο δεν έχει λειτουργία Σχετικα Με.

Form→ Φόρμα

Options→ Επιλογές

Enable plugins and transmit positional information→ Ενεργοποίηση προσθέτων και μετάδωση των πληροφοριών θέσης

This allows plugins for supported games to fetch your in-game position and transmit it with each voice packet. This enables other users to hear your voice in-game from the direction your character is in relation to their own.→ Αυτό επιτρέπει στα plugins για υποστηριζόμενα παιχνίδια να πάρουν τη θέση σας στο παιχνίδι και να την μεταδίδουν με κάθε πακέτο φωνής. Αυτό επιτρέπει σε άλλους χρήστες να ακούν τη φωνή σας στο παιχνίδι από την κατεύθυνση που ο χαρακτήρας σας είναι σε σχέση με τον δικό τους.

Link to Game and Transmit Position→ Να γίνει συσχέτιση με το παιχνίδι και να γίνει Μετάδοση Θέσης

Reloads all plugins→ Επαναφορτώνει όλα τα πρόσθετα

This rescans and reloads plugins. Use this if you just added or changed a plugin to the plugins directory.→ Αυτό επανασαρώνει και επαναφορτώνει τα πρόσθετα. Χρησιμοποιήστε το εάν μόλις προσθέσατε ή αλλάξατε ένα πρόσθετο, στον κατάλογο πρόσθετων.

&Reload plugins→ Επαναφόρτωση των προσθέτων

Information about plugin→ Πληροφορίες σχετικά με το πρόσθετο

This shows a small information message about the plugin.→ Αυτό δείχνει ένα μικρό ενημερωτικό μήνυμα σχετικά με το πρόσθετο.

&About→ &Σχετικά με

Show configuration page of plugin→ Εμφάνιση της σελίδας διαμόρφωσης του πρόσθετου

This shows the configuration page of the plugin, if any.→ Αυτό εμφανίζει τη σελίδα διαμόρφωσης του πρόσθετου, αν υπάρχει.

&Configure→ &Διαμόρφωση

Name→ Όνομα

Enabled→ Ενεργοποιημένο

Skipping plugin update in debug mode.→ Παράλειψη της ενημέρωσης των πρόσθετων στη λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων.

Downloaded new or updated plugin to %1.→ Έγινε λήψη νέου ή ενημερωμένου πρόσθετου στο %1.

Failed to install new plugin to %1.→ Απέτυχε η εγκατάσταση του νέου πρόσθετου στο %1.

%1 lost link.→ %1 χαμένος σύνδεσμος.

%1 linked.→ %1 σύνδεσμος.

Default Device→ Προεπιλεγμένη Συσκευή

Default Input→ Προεπιλεγμένη Είσοδος

Default Output→ Προεπιλεγμένη Έξοδος

Failed to restart mumble→ Αποτυχία επανεκκίνησης του mumble

Mumble failed to restart itself. Please restart it manually.→ Το Mumble απέτυχε να επανεκκινήσει τον εαυτό του. Κάντε επανεκκίνηση χειροκίνητα.

Failed to load image→ Αποτυχία φόρτωσης εικόνας

Image file too large to embed in document. Please use images smaller than %1 kB.→ Το αρχείο εικόνας είναι πολύ μεγάλο για να ενσωματωθεί σε έγγραφο. Χρησιμοποιήστε εικόνες μικρότερες από %1 kB.

Message is too long.→ Το μήνυμα είναι πολύ μεγάλο.

Display→ Απεικόνιση

Source Text→ Κείμενο Πηγής

&Bold→ &Έντονα

Ctrl+B→ Ctrl+B

&Italic→ &Πλάγια

Italic→ Πλάγια

Ctrl+I→ Ctrl+I

Underline→ Υπογραμμισμένα

Ctrl+U→ Ctrl+U

Color→ Χρώμα

Insert Link→ Εισαγωγή συνδέσμου

Ctrl+L→ Ctrl+L

Insert Image→ Εισαγωγή Εικόνας

Add Link→ Προσθήκη Συνδέσμου

URL→ URL

Text→ Κείμενο

Unable to resolve hostname

Server is not responding to TCP pings→ Ο διακομιστής δεν ανταποκρίνεται σε TCP pings

UDP packets cannot be sent to or received from the server. Switching to TCP mode.→ Δεν μπορούν να σταλούν ή να ληφθούν πακέτα UDP από το διακομιστή. Γίνεται αλλαγή σε λειτουργία TCP.

UDP packets cannot be sent to the server. Switching to TCP mode.→ Δεν μπορούν να σταλούν πακέτα UDP στο διακομιστή. Γίνεται αλλαγή σε λειτουργία TCP.

UDP packets cannot be received from the server. Switching to TCP mode.→ Δεν μπορούν να ληφθούν πακέτα UDP από το διακομιστή. Γίνεται αλλαγή σε λειτουργία TCP.

UDP packets can be sent to and received from the server. Switching back to UDP mode.→ Μπορούν να σταλούν και να ληφθούν πακέτα UDP από το διακομιστή. Γίνεται αλλαγή σε λειτουργία UDP.

Connection timed out→ Λήξη χρονικού ορίου σύνδεσης

Favorite→ Αγαπημένο

LAN→ Τοπικό δίκτυο

Public Internet→ Δημόσιο Διαδίκτυο

Unknown

Africa→ Αφρική

Asia→ Ασία

North America→ Βόρεια Αμερική

South America→ Νότια Αμερική

Europe→ Ευρώπη

Oceania→ Ωκεανία

Unassigned→ Μη αναθετημένο

On→ Ανοιχτό

Off→ Κλειστό

Toggle→ Εναλλαγή

Unassigned→ Μη αναθετημένο

Press Shortcut→ Πατήστε για Συντόμευση

Root→ Ρίζα

Parent→ Γονέας

Current→ Τρέχων

Subchannel #%1→ Υποκανάλι #%1

...→ ...

,→ ,

Root→ Ρίζα

Parent→ Γονέας

Current→ Τρέχων

Subchannel #%1→ Υποκανάλι #%1

Invalid→ Μη έγκυρο

Empty→ Άδειο

Off→ Κλειστό

Toggle→ Εναλλαγή

On→ Ανοιχτό

Enter text→ Εισάγετε κείμενο

If checked the message is recursively sent to all subchannels→ Εάν είναι επιλεγμένο, το μήνυμα αποστέλλεται αναδρομικά σε όλα τα υποκανάλια

Send recursively to subchannels→ Να σταλεί αναδρομικά στα υποκανάλια

Empty Token→ Άδειο Token

Mumble - Access Tokens→ Mumble - Tokens Πρόσβασης

List of access tokens on current server→ Λίστα των token πρόσβασης στον τρέχοντα διακομιστή

<b>This is an editable list of access tokens on the connected server.</b> <br /> An access token is a text string, which can be used as a password for very simple access management on channels. Mumble will remember the tokens you've used and resend them to the server next time you reconnect, so you don't have to enter these every time.→ <b>Αυτή είναι μια επεξεργάσιμη λίστα με tokens πρόσβασης στον συνδεδεμένο διακομιστή.</b> <br /> Ένα token πρόσβασης είναι μια συμβολοσειρά κειμένου, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κωδικός πρόσβασης, για πολύ απλή διαχείριση πρόσβασης στα κανάλια. Το Mumble θα θυμάται τα token που έχετε χρησιμοποιήσει και θα τα ξαναστείλει στο διακομιστή την επόμενη φορά που θα ξανασυνδεθείτε, οπότε δεν χρειάζεται να τα εισάγετε κάθε φορά.

Add a token→ Προσθέστε ένα token

&Add→ &Πρόσθεση

Remove a token→ Αφαιρέστε ένα token

&Remove→ &Αφαίρεση

Registered Users→ Εγγεγραμμένοι χρήστες

Remove→ Αφαίρεση

Rename→ Μετονομασία

Who are you looking for?→ Ποιόν ψάχνετε?

Days→ Μέρες

Weeks→ Βδομάδες

Months→ Μήνες

Years→ Χρόνια

Inactive for→ Ανενεργός για

Registered users: %n account(s)→ Εγγεγραμμένοι χρήστες: %n λογαριασμοί(ός)

Registered users: %n account(s)-plural→ Εγγεγραμμένοι χρήστες: %n λογαριασμοί(ός)

User Information→ Πληροφορίες χρήστη

Connection Information→ Πληροφορίες σύνδεσης

Version→ Έκδοση

OS→ Λειτουργικό Σύστημα

Certificate→ Πιστοποιητικό

IP Address→ Διεύθυνση IP

CELT Versions→ CELT εκδόσεις

Details...→ Λεπτομέρειες...

Ping Statistics→ Στατιστικά του Ping

Pings received→ Πλήθος ping που λάβατε

Average ping→ Μέσος όρος ping

TCP (Control)→ TCP (Έλεγχος)

UDP (Voice)→ UDP (Φωνή)

UDP Network statistics→ Στατιστικά στοιχεία δικτύου UDP

Good→ Καλά

Late→ Αργοπορημένα

Lost→ Χαμένα

Resync→ Επανασύνδεση

From Client→ Από τον Πελάτη

To Client→ Προς τον Πελάτη

Connection time→ Χρόνος σύνδεσης

%1w→ %1w

%1d→ %1d

%1h→ %1h

%1m→ %1m

%1s→ %1s

,→ ,

%1 (%2)→ %1 (%2)

Supported→ Yποστηρίζεται

Not Supported→ Δεν Yποστηρίζεται

Not Reported→ Δεν έχει Aναφερθεί

%1 online (%2 idle)→ %1 συνδεδεμένοι (%2 σε κατάσταση αναμονής)

%1 online→ %1 συνδεδεμένοι

%1 kbit/s→ %1 kbit/δ

Bandwidth→ Εύρος ζώνης

Bandwidth→ Εύρος ζώνης

Ping deviation→ Απόκλιση ping

Nick→ Ψευδώνυμο

Inactive days→ Μέρες αδράνειας

Last channel→ Τελευταίο κανάλι

Last seen: %1→ Τελευταία φορά που εθεάθη: %1

Never→ Ποτέ

Channel ID: %1

Local volume for other users→ Τοπική ένταση για άλλους χρήστες

<b>Adjust the volume of other users locally</b><br />Mumble supports adjusting the volume of other users locally.→ <b>Ρυθμίστε τοπικά την ένταση ήχου άλλων χρηστών</b><br />Το Mumble υποστηρίζει την τοπική ρύθμιση της έντασης του ήχου άλλων χρηστών.

Adjusting local volume for %1→ Γίνεται ρύθμιση της τοπικής έντασης για τον %1

dB→ dB

<html><head/><body><p>Use the slider or the text box to change the volume of the user.</p><p><span style="font-weight:600;">Attention!</span></p><p>Increasing the volume of a user too much can permanently damage your hearing. It may also increase the background noise of the user.</p></body></html>→ <html><head/><body><p>Χρησιμοποιήστε αυτό τον ολισθητή ή το πλαίσιο κειμένου για να αλλάξετε την ένταση του ήχου του χρήστη.</p><p><span style="font-weight:600;">Προσοχή!</span></p><p>Η υπερβολική αύξηση της έντασης του ήχου ενός χρήστη μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στην ακοή σας. Μπορεί επίσης να αυξήσει το περιβαλλοντολογικό θόρυβο του χρήστη.</p></body></html>

This is a user connected to the server. The icon to the left of the user indicates whether or not they are talking:→ Αυτός είναι ένας χρήστης συνδεδεμένος στο διακομιστή. Το εικονίδιο στα αριστερά του χρήστη υποδεικνύει εάν μιλάει ή όχι:

Talking to your channel.→ Μιλάει στο κανάλι σας.

Shouting directly to your channel.→ Φωνάζει στο κανάλι σας.

Whispering directly to you.→ Ψιθυρίζει κατευθείαν σε εσάς.

Not talking.→ Δεν μιλάει.

This is a channel on the server. The icon indicates the state of the channel:→ Αυτό είναι ένα κανάλι στο διακομιστή. Το εικονίδιο υποδεικνύει την κατάσταση του καναλιού:

Your current channel.→ Το τρέχον κανάλι σας.

A channel that is linked with your channel. Linked channels can talk to each other.→ Ένα κανάλι που συνδέεται με το κανάλι σας. Τα συνδεδεμένα κανάλια μπορούν να μιλούν μεταξύ τους.

A channel on the server that you are not linked to.→ Ένα κανάλι στο διακομιστή με το οποίο δεν είστε συνδεδεμένοι.

This shows the flags the user has on the server, if any:→ Αυτό δείχνει τα flags που έχει ο χρήστης στο διακομιστή, εάν υπάρχουν:

On your friend list→ Βρίσκεται στη λίστα φίλων σας

Authenticated user→ Πιστοποιημένος χρήστης

Muted (manually muted by self)→ Φιμωμένος (χειροκίνητα από τον εαυτό του)

Muted (manually muted by admin)→ Φιμωμένος (χειροκίνητα από έναν διαχειριστή)

Muted (not allowed to speak in current channel)→ Φιμωμένος (δεν επιτρέπεται να μιλάει στο τρέχων κανάλι)

Muted (muted by you, only on your machine)→ Φιμωμένος (από εσάς, μόνο στο μηχάνημά σας)

Muted (push-to-mute)

Deafened (by self)→ Κουφωμένος (από τον εαυτό του)

Deafened (by admin)→ Κουφωμένος (από έναν διαχειριστή)

User has a new comment set (click to show)→ Ο χρήστης άλλαξε το σχόλιό του (κάντε κλικ για εμφάνιση)

User has a comment set, which you've already seen. (click to show)→ Ο χρήστης έχει βάλει ένα σχόλιο το οποίο το έχετε ήδη δει (κάντε κλικ για εμφάνιση)

Ignoring Text Messages→ Αγνόηση Μηνυμάτων Κειμένου

This shows the flags the channel has, if any:→ Αυτό δείχνει τα flags του καναλιού, αν υπάρχουν:

Channel has a new comment set (click to show)→ Το κανάλι άλλαξε το σχόλιό του (κάντε κλικ για εμφάνιση)

Channel has a comment set, which you've already seen. (click to show)→ Το κανάλι έχει βάλει ένα σχόλιο το οποίο το έχετε ήδη δει (κάντε κλικ για εμφάνιση)

Channel will be hidden when filtering is enabled→ Το κανάλι θα κρυφτεί όταν είναι ενεργοποιημένο το φιλτράρισμα

Name→ Όνομα

Flags→ Flags

Are you sure you want to drag this user?→ Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να σύρετε αυτόν τον χρήστη;

Are you sure you want to drag this channel?→ Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να σύρετε αυτό το κανάλι;

Cannot perform this movement automatically, please reset the numeric sorting indicators or adjust it manually.→ Δεν είναι δυνατή η αυτόματη εκτέλεση αυτής της κίνησης, επαναφέρετε τις αριθμητικές ενδείξεις ταξινόμησης ή ρυθμίστε τη χειροκίνητα.

Upgrade Mumble→ Να αναβαθμιστεί το Mumble

A new version of Mumble has been detected and automatically downloaded. It is recommended that you either upgrade to this version, or downgrade to the latest stable release. Do you want to launch the installer now?→ Μια νέα έκδοση του Mumble έχει ανιχνευθεί και ληφθεί αυτόματα. Συνιστάται είτε να κάνετε αναβάθμιση σε αυτήν την έκδοση είτε να κάνετε υποβάθμιση στην πιο πρόσφατη σταθερή έκδοση. Θέλετε να ξεκινήσετε τώρα το πρόγραμμα εγκατάστασης;

Failed to launch snapshot installer.→ Απέτυχε να ξεκινήσει το στιγμιότυπο installer.

Corrupt download of new version detected. Automatically removed.→ Εντοπίστηκε κατεστραμμένη λήψη της νέας έκδοσης. Καταργήθηκε αυτόματα.

Downloading new snapshot from %1 to %2→ Λήψη νέου στιγμιότυπου από το %1 στο %2

Failed to write new version to disk.→ Απέτυχε η εγγραφή της νέας έκδοσης στο δίσκο.

Mumble failed to retrieve version information from the central server.→ Το Mumble απέτυχε να ανακτήσει τις πληροφορίες της έκδοσης από τον κεντρικό διακομιστή.

Certificate Chain Details→ Λεπτομέρειες Αλυσίδας Πιστοποιητικών

Certificate chain→ Αλυσίδα πιστοποιητικών

Certificate details→ Στοιχεία πιστοποιητικού

Common Name→ Κοινό όνομα

Organization→ Οργάνωση

Subunit→ Υπομονάδα

Country→ Χώρα

Locality→ Τοποθεσία

State→ Πολιτεία

Valid from: %1→ Ισχύει από: %1

Valid to: %1→ Ισχύει έως: %1

Serial: %1→ Σειριακός αριθμός: %1

Public Key: %1 bits %2→ Δημόσιο κλειδί: %1 bits %2

RSA→ RSA

DSA→ DSA

Digest (SHA-1): %1→ Digest (SHA-1): %1

Digest (SHA-256): %1→ Digest (SHA-256): %1

Email: %1→ Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομίου: %1

DNS: %1→ DNS: %1

Issued by:→ Εκδόθηκε από:

Unit Name→ Όνομα Μονάδας

Recorder failed to create directory '%1'→ Η εγγραφή απέτυχε να δημιουργήσει τον κατάλογο '%1'

Recorder failed to open file '%1'→ Η εγγραφή απέτυχε να ανοίξει το αρχείο '%1'

.wav - Uncompressed→ .wav - Ασυμπίεστο

.ogg (Vorbis) - Compressed→ .ogg (Vorbis) - Συμπιεσμένο

.au - Uncompressed→ .au - Ασυμπίεστο

.flac - Lossless compressed→ .flac - Συμπιεσμένο χωρίς απώλειες

Recorder→ Εγγραφή

Control→ Ελεγχος

00:00:00→ 00:00:00

&Start→ &Εκκίνηση

S&top→ Π&αύση

Mode→ Λειτουργία

Multichannel→ Πολυκάναλο

Output→ Έξοδος

Output format→ Μορφή εξόδου

Target directory→ Προορισμένος κατάλογος

Filename→ Ονομα αρχείου

&Browse...→ &Περιήγηση...

Valid variables are:→ Οι έγκυρες μεταβλητές είναι:

Inserts the user's name→ Εισάγει το όνομα του χρήστη

Inserts the current date→ Εισάγει την τρέχουσα ημερομηνία

Inserts the current time→ Εισάγει την τρέχουσα ώρα

Inserts the hostname→ Εισάγει το hostname

Recorder still running→ Η εγγραφή εξακολουθεί να γράφει

Closing the recorder without stopping it will discard unwritten audio. Do you really want to close the recorder?→ Εάν κλείσετε την εγγραφή χωρίς να την σταματήσετε, θα απορριφθεί ό,τι δεν σωθεί. Θέλετε πραγματικά να κλείσετε την εγγραφή;

Unable to start recording. Not connected to a server.→ Δεν είναι δυνατή η έναρξη της εγγραφής. Δεν είστε συνδεδεμένος με κάποιο διακομιστή.

The server you are currently connected to is version 1.2.2 or older. For privacy reasons, recording on servers of versions older than 1.2.3 is not possible. Please contact your server administrator for further information.→ Ο διακομιστής στον οποίο είστε συνδεδεμένος βρίσκεται στην έκδοση 1.2.2 ή παλαιότερη. Για λόγους προστασίας της ιδιωτικότητας, δεν είναι δυνατόν να γίνει εγγραφή σε διακομιστές με εκδόσεις παλαιότερες από 1.2.3. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του διακομιστή σας για περισσότερες πληροφορίες.

There is already a recorder active for this server.→ Υπάρχει ήδη μια εγγραφή που είναι ενεργή για αυτόν τον διακομιστή.

Please select a recording format.→ Επιλέξτε ένα format εγγραφής.

Stopping→ Γίνεται διακοπή

Select target directory→ Επιλέξτε κατάλογο για αποθήκευση

Downmix→ Downmix

Access to the microphone was denied. Please check that your operating system's microphone settings allow Mumble to use the microphone.

Default Device→ Προεπιλεγμένη συσκευή

Mumble PTT→ Mumble PTT

Push to talk→ Πίεση πλήκτρου για ομιλία


«Με μεγάλο ενδιαφέρον για τους κατοίκους του πλανήτη Γη!»

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 1.772 δευτερόλεπτα
Επικοινωνήστε μαζί μας, στα τηλ: α (+30) 212.213.2730, β (+30) 210.440.2730, ή στο Telegram, για να σας προσφέρουμε αυτό που θα καλύψει απόλυτα τις ανάγκες σας, αλλά και θα σας συμφέρει πραγματικά
 • Άριστες υπηρεσίες και υποστήριξη όποτε έχω χρειαστεί το οτιδήποτε, πολύ εύκολα και γρήγορα σε ότι ανάγκη έχει προκύψει χωρίς downtimes κλπ. Ότι πιο σωστό σε υπηρεσίες streaming & hosting - Προτείνω ανεπιφύλακτα και θα αντιληφθείτε αμέσως το λόγο όταν δείτε τις τεράστιες διαφορές σε σχέση με τον προηγούμενο πάροχο που είχατε.
 • Εξαιρετικοί επαγγελματίες!!! Φοβερή δουλειά και άμεση ανταπόκριση σε προβλήματα που τυχόν παρουσιαστούν στο streaming.
 • Είναι οι καλύτεροι με διαφορά! Άψογοι σε όλα τους. Όσες φορές χρειάστηκα support, λύθηκε το θέμα μου μέσα σε ελάχιστα λεπτά!
 • Εξαιρετική συνεργασία με ανθρώπους που φαίνεται πόσο αγαπούν τη δουλειά τους! Μείναμε απόλυτα ευχαριστημένοι, καθώς διαθέτουν ποιότητα, ταχύτητα, αποτελεσματικότητα, συνέπεια και φυσικά οι πιο κορυφαίοι σε ότι αφορά τις υπηρεσίες streaming. Τους προτείνω ανεπιφύλακτα!

↳ Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν σε όλο τον ιστότοπό μας 88 επισκέπτες ←